Военно-патриотичните съюзи винаги са били и ще бъдат наши съмишленици и партньори

09.08.2017 г. Военно-патриотичните съюзи винаги са били и ще бъдат наши съмишленици и партньори

 Военните клубове са ключови фактори, които съхраняват и съживяват нашата история, традиции и дух, казва изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” Валери Стоянов. На този етап нормативната уредба не позволява предоставянето им под наем на общини и неправителствени организации.

Интервю на Спирдон Спирдонов

- Г-н Стоянов, каква е визията Ви за развитие на военните клубове в страната и какво е мястото в нея на военно-патриотичните съюзи?

- Една от основните функции на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ е управлението на военните клубове като значими обществени средища за развитие на военно-патриотичната, културно-художествената, информационната и социална дейност, в полза не само за служителите  в структурите на Министерство на отбраната и Българската армия, военно-патриотичните съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, техните семейства, а и към цялата общественост.

Всички ние, обществеността, сме една цяла идентичност, поддържаща родовата памет и националност. Ето защо, военните клубове са ключови фактори, които съхраняват и съживяват нашата история, традиции и дух.

По настоящем в управление на Агенцията са 36 военни клуба в цялата страна.  Същите имат своето централно място в градовете, и са едни от първите построени значими сгради в общността. Не малко от тях са паметници на културата с автентичен сграден фонд.

Политиката на Министерство на отбраната и Агенцията спрямо военните клубове е тяхното бъдещо запазване и ефективно експлоатиране.

Военно-патриотичните съюзи винаги са били и ще бъдат наши съмишленици и партньори в общата ни кауза за развитие на военно-родолюбивата дейност в България. Като носители на българската история и патриотизъм те активно развиват дейност.  Важно е да се отчете техният огромен принос и положително въздействие, което те оказват на подрастващото и младо поколение.

- В бъдещото развитие на военните клубове включва ли се опцията за даването им под наем на общини и неправителствени организации?

- На този етап нормативната уредба не позволява предоставянето на военните клубове под наем на общини и неправителствени организации. Единствената възможност за предоставяне на помещения във военните клубове е по реда на Наредба Н-12/2014 г. за военно-патриотични съюзи и неправителствени организации в сферата на отбраната. Евентуални действия в посока на предоставяне на клубове на общини са свързани с промяна на нормативната уредба. За нормалното и оптимално функциониране на военните клубове по места Агенцията и в бъдеще ще търси сътрудничество с местните власти и неправителствения сектор.

- Как коментирате такива начинания, като създаване на Инициативни комитети за реновиране на военни клубове, какъвто е случаят в Пловдив? Ще търсите ли при тяхната реализация подкрепата на военно-патриотичните съюзи?

- Създаването на инициативни комитети с цел подобряване на сградния фонд на военни клубове е едно добро начало и сътрудничество с местните органи на власт и военно-патриотични организации, което може да доведе единствено до обединяване на общи усилия за осъществяване на съответна кауза.

- Имате ли нагласа да направите предложения за промени на Наредба Н-12 за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната? Тук въпросът опира до намирането на справедливост при заплащането на консумативи от военно-патриотичните съюзи, така че да не се допусне от тяхна страна да напускат военните клубове, каквито случаи има?

- Агенцията активно работи в изпълнение на Наредба № Н-12/14 г. Kъм момента за развитието на военно-патриотична дейност, със Заповед на министъра са предоставени 48 помещения във военните клубове и други сгради в нейно управление. Относно справедливото отчитане при заплащане на консумативите за ползваните помещения, сме предприели действия по закупуването и монтирането на индивидуални контролно-измервателни уреди, които ще бъдат поставени във всички помещения, отдадени на военно-патриотични съюзи.

- Ще се запазят ли броят, правилата за ползване и финансовите условия на социалните кухни към Министерството на отбраната?

- Социалните кухни също са основен приоритет на Агенцията в изпълнение на социалната политика на Министерство на отбраната. Разкритите 26 броя социални кухни ще продължат и в бъдеще да предоставят услугата, от която към момента се възползват средно 860 човека, членове на военно-патриотични съюзи. С цел по-добро качество на храната със заповед на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ цената на единичния обяд е увеличена на 3.50 лв. с ДДС, която поетапно се въвежда при стартиране на процедури за избор на изпълнители на услугата, съгласно Закона за обществените поръчки. 

Предприети са действия за създаване на работна група, при което да се променят текстове от действащата нормативна уредба, с което се цели поетапно обвързване дохода на правоимащите лица с минималната работна заплата за страната.

- Какво е състоянието на  Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян? Запазват ли се правилата за ползване?

- Домът за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, Община Троят продължава да изпълнява своята функция, предоставяйки високо качество на грижа. Сградната база е в много добро състояние и осигурява възможност за домашен уют и самостоятелност на ползвателите й. С промяната на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. в кръга на правоимащите бяха включени и придружаващите съпрузи на правоимащите лица. На този етап правилата за ползване на Дома се запазват. Промяна може да настъпи единствено при изменение на ЗОВСРБ.

- Ще бъде ли продължена програма „Родолюбие” или предвиждате други инициативи в областта на военно-патриотичното възпитание, в които да се включат и структурите на съюзите?

- По отношение на националните програми на Министерството на отбраната по военно-патриотичното възпитание и културно-информационната дейност, към момента няма активна програма. При стартирането на такива в бъдеще, информацията ще бъде публично обявена на сайта на Агенцията.

***

Валери Кръстанов Стоянов е роден през 1959 г. в гр. София.

През 1979 г. завършва Образцов техникум по механотехника в гр.София, през 1989 г. – Висш икономически институт „Карл Маркс” - гр.София, специалност „Икономист”. През 1997 г. завършва института за следдипломна квалификация към УНСС, специалност „Мениджър в туризма”. През същата година се обучава в школа за маркетинг в туризма във Франция - Париж.

Работи в туристическия бранш, като заема различни длъжности.

В периода 1997 г.- 1999 г. е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Гранд хотел София“.

В периода от 1998 г. до 2000 г. е член на Съвета на директорите на КК „Слънчев бряг”.

От 1999 г. до 2002 г. е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Пампорово” АД.

В периода от 2003 г. - до 2012 г. е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Хемусхотелс” АД.

От ноември 2012 г. до юли 2013 г. заема длъжността заместник изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело.“

От август 2013 г., експерт по туризма към Столична община.

В периода от февруари 2015 г. до май 2017 г. е заместник изпълнителен директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, а от 26 май 2017 г. заема длъжността Изпълнителен директор.

Член е на Съвета по туризъм – гр. София, както и на Асоциацията на сертифицираните експерти в туристическата индустрия.

Владее английски, немски, френски и италиански език.