СОСЗР е в състояние да се превърне в притегателен център за цялото запасно войнство

11.09.2017 г. СОСЗР е в състояние да се превърне в притегателен център за цялото запасно войнство

 В навечерието на Деветия конгрес на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва* разговаряме с неговия председател генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов.

Интервю на Спирдон Спирдонов

 

-                                  Г-н генерал, с какво настроение отива СОСЗР на своя редовен Девети конгрес?

-                                  Многогодишната и богата история на Съюза на офицерите и сержаните от запаса и резерва и особено добрите практики в дейността му след неговото възстановяване през 1990 г. и по-конкретно след Осмия конгрес, ни дават основание за високо самочувствие и удовлетворение от ролята и мястото, което той заема в нашето общество. Системните и целенасочени усилия за реализиране на конкретен принос за добруването и просперитета на нашия народ и Родина основателно са сред най-важните приоритети в работата на Съюза. Това е отличен атестат пред обществото за силата на нашата организация. Примерите за това са много.

-                                  Бихте ли посочили някои от тях?

-                                  Ще се спра на нещо съвсем конкретно. Централният съвет на Съюза изготви и прие Методически модел за оказване съдействие на органи от местното самоуправление в дейностите по защита от бедствия и аварии. Този модел получи висока оценка от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Министерството на вътрешните работи главен комисар Николай Николов и председателя на Българския Червен кръст академик Христо Григоров. Изпълнявайки този модел, нашите организации участваха в ликвидирането на последиците от наводнения в Харманли, Пловдив, Лом и др., както и от тежката зима на 2016 г. и 2017 г. в Смолян, Велинград, Банско и др., и доказаха необходимостта от този модел.

-                                  Удовлетворява ли Ви статутът на офицерите и сержантите от запаса и резерва?

-                                  Не мога да кажа, че ни удовлетворява. Има много какво да се прави по този въпрос. Държавата също е длъжник на хората, които десетки години са я защитавали. Ние работим по изготвяне на статут на воините-ветерани (ветерани от Въоръжените сили) и техните организации и повишаване приноса им в развитието на гражданското общество в България. Сред основните предложения са: приемане от Народното събрание закон за воините-ветерани, в който да се утвърди статут на воините-ветерани (запаса и резерва), съответстващ на техния принос за отбраната и развитието на Р. България, да се осигурява държавна субсидия за осъществяването на тяхната дейност, създаване на правителствен орган, който да координира дейността на военносъсловните организации и да подпомага развитието между тях, приемане на мерки за популяризиране на народополезната дейност на тези организации на воините-ветерани и други.

-                                  Как ще подходите?

-                                  Преобладават различни мнения като отделен закон, отделен раздел в Закона за отбраната и Въоръжените сили или в Закона за резерва, корекции в настоящите закони и други. Надявам се, че с помощта на Клуб „Военни юристи” към Столичната организация ще излезем с единно мнение и предложение. С нашите намерения са запознати държавниците – президент, премиер, министри и депутати, както и редица други компетентни институции. Очакваме помощ и от тях. Предвид на характера си като национална, родолюбива, съсловна, независима и непартийна организация, която се изгражда и функционира на принципите на доброволността, демократичността и самоуправлението, нашият Съюз работи за реализирането на своите цели, съвместно с органите на държавната власт, местното самоуправление и местната администрация, граждански сдружения и други неправителствени организации. Надпартийният характер на Съюза в никакъв случай не означава, че той е аполитичен. Ето защо смятаме, че приетият модел за работа на Съюза е добър инструмент  за успешна работа и в бъдеще, а също така и за значимия принос на всички наши структури и Съюза, като цяло, за добруването и просперитета на нашия народ и Родина.

-                                  Как ще определите качеството на живот на съюзните членове?

-                                  Тук тревогата ни е голяма, и то напълно основателно. Независимо от декларираните намерения и мерки от страна на изпълнителната власт нараства броят на хората и домакинствата, които изпитват големи трудности при удовлетворяване на елементарните човешки потребности. Голяма част от членовете на нашия Съюз са сред тях. Съюзът както самостоятелно, така и съвместно с организациите от Конфедерацията за социална защита на пенсионерите в България, всяка година изпраща декларации за повишаване размера на пенсиите на всички категории пенсионери и аргументирано обосновава тази потребност. Активната ни позиция беше заявявана многократно на срещите с представители на организации на пенсионерите,  с министъра на труда и социалната политика, със съветниците на президента, със социалната комчисия в парламента, с министъра на отбраната, в работата на Обществените съвети към министрите на труда и социалната политика, отбраната и вътрешните работи, както и на други форуми. Целенасочена и активна е и съвместната ни работа в тази област с централните ръководства на Съюза на ветераните от войните в България, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и Съюза на възпитаниците на воините на Негово Величество училища, ШЗО и РВГ, Обществения съвет по въпросите на отбраната и Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната. Ще припомня, че приехме Декларация в защита на правото на пенсионирани военнослужещи, които са доказали своя висок професионализъм и експертен потенциал да работят в структурите на Министерството на отбраната. С друга декларация призовахме институциите за повишаване на доходите  на военнослужещите и цивилните служители в системата на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи.

-                                  Какво успяхте да постигнете?

-                                  Въпреки големите трудности и благодарение на личните ни контакти и системните усилия, успяхме да съхраним до известна степен част от придобивките, свързани с медицинското обслужване и санаториално лечение в болничните заведения и санаториалните бази на Министерството на отбраната. Проведената от Столичния съвет на Съюза среща в края на 2016 г. с настоящия началник на  ВМА полковник проф. Венцислав Мутафчийски дава основания да се усъвършенства този въпрос и да се промени Наредба № 1/2011 г. на МО. Естествено, постигнатото не удовлетворява, но то е добра основа за развитие на успеха в тази област. Последователни и настойчиви са усилията, които полагаше нашият Съюз за ефективното използване на възможностите, произтичащи от функционирането на социалните кухни на Министерството на отбраната за реално подпомагане на нуждаещите се офицери и сержанти от запаса и резерва. Управителният съвет продължава настойчиво да предлага на ръководството на Министерството на вътрешните работи също да се включи в този процес, изхождайки от факта, че много членове на Съюза са работили в тази система. Многократно през целия отчетен период както от централното ръководство, така и от различните структури по места на Съюза – областни и общински съвети, клубове и дружества при среща с министъра на отбраната, неговите заместници и началника на отбраната, са отправяли конкретни предложения за изменение и допълнение на Наредба № Н-10/18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове в частта им за дейността на социалните кухни. В резултат на това, бе вдигнат размерът на доходите на имащите право да ползват тези услуги офицери и сержанти от резерва и запаса и беше изменен до 370 лв. Това потвърждава правилността на действията на нашия Съюз. Ще продължат усилията ни за предоставяне на право за ползване на социалните кухни и от нуждаещи се вдовици на офицери и сержантите от запаса и резерва, бивши цивилни служители на Министерство на отбраната, които са се пенсионирали в тази система с общ трудов стаж в нея, но не по-малко от 10 години, на нуждаещи се бивши служители в Министерство на вътрешните работи, както и повишаване на ограничението на дохода, което дава възможност за ползване на социалните кухни до 450 лв. и дневния порцион на храната 5 лв. и повече. По-успешна е дейността по отношение на функционирането на социалните кухни в областните организации в Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Дупница, Пазарджик и др.

-                                  Каква помощ получавате от Министерството на отбраната и другите институции в социалната област?

-                                  Ежегодно по 8-10 докладни и писма, съдържащи социални искания, са отправяни до МО, ИА Военни клубове и военно-почивно дело”, дирекция „Социална политика”, МВР, Министерство на труда и социалната политика и др. На три заседания на УС и ЦС са разглеждани социални въпроси. Самостоятелно, чрез областните съвети и чрез централното ръководство в  Министерството на отбраната са изпращани средно по 20-25 искания за материално подпомагане на офицери и сержанти от запаса и резерва. Разяснявани са условията и изискванията на Наредба Н-1/2011 г., които се отнасят до материалното подпомагане на пенсионираните военнослужещи, до ползването на  социалните кухни и други. Само през периода 2014-2016 г. на 65 офицери и сержанти от запаса и резерва – наши членове, беше отпусната финансова помощ в размери – 100 – 200 – 300 до 500 лв. Продължава функционирането на 26 социални кухни, в които се хранят безплатно повече от 350 наши членове. Разбира се, стриктните условия и критерии за участие в същите принуждават някои участници да се отказват, което крие риска от закриване на някои от кухните. Нашите искания да се променят условията засега не се приемат.  Благодарение на настойчивостта на четирите военно-патиротични съюза успяхме да спасим военния санаториум в Поморие. Като клон на „ВИТА” – Велинград, той ще запази социалните преференции на запасни и резервисти, ветерани от войните, военонинвалиди и военнопострадали.  Сключихме договор и по наше предложение Столичният общински съвет с решение № 52/2016 г., ни даде правото да ползваме с намаление Военно-инвалидния дом в гр. Банкя, разбира се, при определени условия и критерии. Вече години наред управителят на хотел „Тинтява” – Златни пясъци, ни предлага оферти за ползване на хотела през неактивния сезон с намалени цени при много благоприятни условия. С всичко това, УС реализира една от основните насоки, приети от Осмия конгрес, за повишаване социалния статус и качеството на живота на нашите членове. Но, направеното е недостатъчно. Имаме много проблеми, редица искания за подпомагане социалния живот на пенсионираните военнослужещи не се реализират. През последните години при нас постъпват предложения в интерес на подобряване на здравното и социалното положение на нашите членове. Подобряват се условията за ползване Дома за пенсионираните военнослужещи в с. Орешак – Троянско. Имаме оферти за ползване на хотел-механа „Шипката” в с.Момчиловци, на 15 км от Смолян – срещу 12 лв. за нощувка и закуска. Решен е въпросът за ползване на ВПД „Пампорово”, с намалена цена от 44 лв. за нощувка и закуска. Можем да ползваме хотел „Естрея” в гр.Несебър с управител наш колега. Областният съвет на СОСЗР-гр.Стара Загора с председател полковник от запаса Стефан Пенев ни дава възможност за почивка в Китен срещу минимална цена. А за желаещите да почиват в Гърция, имаме възможност чрез Българско обединение за правна помощ и граждански контрол с управител наш колега, да почиваме в луксозни каравани на брега на Бяло море. Да! При малко повече инициатива и действеност, можем още повече да подобрим резултатите по това основно направление на нашата дейност – социалното, за да намалеят приказки от рода: „Какво ми дава Съюзът?”.

-                                  В състояние ли е СОСЗР да се превърне в притегателен център за обединяване на запасното войнство у нас?

-                                  По този въпрос дискутираме почти всеки ден. Оформя се положителен отговор. Ще дам само един пример.    Към ЦС на СОСЗР се водят на отчет и седем приети за колективни членове в съответствие с нашия устав. Това са  Национална асоциация „Сигурност”, Асоциация на разузнавачите от запаса, Асоциация на военните разузнавачи, Асоциация на Сухопътните войски на България, Съюз на парашутистите в България, Алианс Български командоси  и Национален алианс „Род, единство и държава. Тяхното приемане и участие в живота на Съюза е важна предпоставка и основа за бъдещо единение на запасното войнство.

-                                  Кой акцент в работата на СОСЗР определяте като основен?

-                                  Безспорно, това е родолюбивото и военно-патриотичното възпитание, както на нашите членове, така и на младите хора. Ще отбележа, че приносът ни в тази област както на национално, така и на регионално ниво, е забележителен. Неслучайно във всички значими инициативи в областта за родолюбивото и военно-патриотичното възпитание Съюзът е сред водещите. Особено важна е дейността по изграждането, възстановяването и поддържане на военни паметници, в която структурите на Съюза участва активно. Сред по-известните нови паметници и паметни знаци, в чието изграждане нашият Съюз участва непосредствено, са следните мемориалът на героите в гр.Русе, паметникът на освободителя на София – генерал Гурко; паметните плочи в чест на 100-годишнината от Първата световна война и формирането на Втора и Трета армии в Пловдив и Сливен; връчване на бойното знаме на Македоно-Одринското опълчение на Централна гара – Пловдив; паметникът на загиналите във войните за независимостта и обединението на България в Асеновград, с.Куртово Конаре, паметникът на генерал-лейтенант Боню Пиронков в с.Бабек, община Брезово, паметникът на загиналите във войните с.Ушинци, с.Осенец, Разградско, монументално-декоративните елементи със закрепена  възпоменателна плоча на територията, където са били дислоцирани щабовете на полкове и дивизии в Стара Загора, Кърджали, Хасково, Девин, Смолян, Сливен, Айтос и други градове, алеята на воинската слава в Карлово и много други. Разбира се, ще спомена отделно паметникът на Васил Левски в района на Военна академия „Георги С. Раковски”.

-                                  Как стои въпросът с ползването на клубната база?

-                                  В настоящия момент Съюзът разполага със собствена клубна база, клубове, предоставени от Министерство на отбраната и такива от местната администрация и изпълнителна власт. Като собствена база на Съюза се явяват Дом на загиналите във войните в гр.София, домове на запасните воини, възстановени в гр.Русе, Ямбол, Пещера и новопостроеният Дом на СОСЗР в гр.Варна. Безспорно, изграждането на Дома в гр.Варна е значителен успех. Независимо от това, че той функционира вече повече от 5 години, все още има опити от някои наши бивши членове на Съюза и групи за търсене на нарушения в процеса на изграждането му и при използването му. Със задоволство трябва да отбележим, че както Областното, така и Общинското ръководства на Съюза във Варна отстояват и защитават своята придобивка. Друг важен аспект на използването на клубни бази е поддържането на резултатни контакти с обласните управители и кметове на общините и аргументираното представяне на потребностите на съюзните структури и членове. Положителните примери в това отношение за радост са много и те са добре известни в редица столични райони, области и общини в страната – Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Пловдив, Созопол, Царево и др. В по-голямата част от областните и общински организации на Съюза използват предоставените им от Министерството на отбраната помещения в подблоково пространство и Гарнизонните военни клубове. Цялата процедура по използването на тази база е чрез Наредба № Н-12/2015 г. Преди тази Наредба, тази база се използваше безвъзмездно, а сега чрез заплащане на съответните консумативи – ток, вода, охрана и др. Голяма част от организациите не могат да покриват тези разходи и се отказват от тези клубове – Казанлък, Стара Загора, Царево и др. Председателският съвет на срещата с президента отправи молба да съдейства пред Министерство на отбраната за премахването й. На предстоящата среща на министъра на отбраната с ръководствата на военно-патриотичните съюзи ще искаме премахване на Наредба № Н-12 и облекчаване режима за ползване на клубната база. Друга важна възможност, свързана с ползването на клубна база е съвместно ползване на клубове по места, предоставени на организации на пенсионери от съответните кметове и общински ръководства. Тази утвърдена практика влияе положително както за взаимодействието с тези организации, чиито цели и задачи до голяма степен кореспондират с целта и задачите на нашия Съюз, така и за утвърждаване на неговия авторитет в обществото. Ръководството на Съюза смята да продължи своите усилия за възстановяване на имоти на Съюза, които са одържавени с Постановление на Министерския съвет № 1№/1947 г. Независимо от големите трудности ще се постараем максимално усилията ни да бъдат успешни. Разчитаме на голямото съдействие в това отношение на всички наши съюзни структури. Това ще създаде благоприятни условия за нарастване на организационния потенциал на Съюза и неговите структури.

-                                  Какво място заемат в дейността на СОСЗР международните контакти?

-                                  Управителният и Централният съвет разглеждат международната дейност като важна и неразделна част от цялостната съюзна дейност. Тази важна задача и висока отговорност далече превишават съюзния мащаб. По своята същност това е държавна мисия, която има изключително значение не само за нашия Съюз, но най-вече за Република България и нейните Въоръжени сили. В този контекст изключително важно бе решението на висшия ръководен орган на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на НАТО (СИОР) за упражняването на президентството на Конфедерацията през периода 2014-2016 г. от нашия Съюз. Това е резултат от целенасочената и системна активна дейност на Съюза в Конфедерацията. Международната дейност бе съсредоточена в следните основни направления: продължаване активното участие в работата на Межодусъюзническата Конфедерация на офицерите от резерва на НАТО (СИОР) с особено внимание на Президентството от август 2014 г. до август 2016 г.; членство в Евроазийската организация Международен Консултативен Комитет на офицерите от резерва (МКК); подготовка и подписване на двустранен договор между нашия Съюз и Италианските алпини] приемането на Съюза като пълноправен член на Международната конфедерация на планинските войски (IFMS) и поддържане и разширяване отношенията със сродните организации от Балканския регион.

-                                  Как се справи СОСЗР с президентството на СИОР?

-                                  Екипът на президентското ръководство на СИОР бе сформиран с участието на професионално добре подготвени офицери и сержанти, не само членове на нашия Съюз, но и други сродни военно-патриотични съюзи и организации. За кратък период от време успя да организира и проведе летния конгрес на СИОР през август 2015 г., тъй като основните европейски организации отказаха същият да се провежда в САЩ поради високите такси и финансови разходи. Ръководството на Съюза благодари на министъра на отбраната, началника на отбраната, дирекция „Социална политика” и ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” за подкрепата и запазване авторитета и престижа на нашия Съюз. На заседанието на Президентския съвет през октомври 2016 г. в Прага  и от извършения цялостен одит от военното ръководство на НАТО, бе дадена положителна оценка за работата на българския екип и добра финансова отчетност, с което бе даден отговор на всички тези, които съзнателно говореха или пишеха в медиите обратното. Управителният съвет благодари на екипа начело с подполковник от резерва Димитър Попов и с решение членовете на екипа бяха удостоени със звание „Почетен член на СОСЗР”. След предаването на Президентството на СИОР на Съюза на ветераните от армията на Република Чехия, ние продължаваме активната си дейност в Междусъюзническата конфедерация на НАТО.

-                                  Какво ще кажете на съюзните членове в навечерието на Деветия конгрес?

-                                  Пожелавам на всички съюзни членове и симпатизанти и на техните семейства добро здраве, благоденствие и високи успехи в благородната им дейност за милото ни Отечество – Република България. Нека бъдем винаги верни и обединени от девиза „България над всичко!” „Всичко за България!”.

 

(* Бел. ред.: Деветият редовен конгрес на СОСЗР ще се проведе на 13 и 14 септември в София, в Централния военен клуб. Той ще бъде прeдхождан от тържествена част на 12 септември. На този ден от 17 ч. ще бъдат положени венци и цветя пред Паметника на незнайния воин, а от 18 ч. в ЦВК ще има тържествено събрание концерт. С тези две прояви ще бъде отбелязана 110-годишнина от създаването на Съюза на запасните офицери. На тях се очаква да присъстват и да поднесат поздравления президентът, министри, депутати и други гости.)