Бюджетът за 2018 г. мина на косъм през Комисията по отбрана

06.11.2017 г. Бюджетът за 2018 г. мина на косъм през Комисията по отбрана

 Otbrana.com

Готов е докладът на Комисията по отбрана за първото четене на Законопрoекта за държавния бюджет за следващата година. На заседанието през миналата седмица от 20 народни представители „за” гласуваха 11, против бяха 9 и един се въздържа.

На заседанието присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев и директорът на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ Ангел Маринов.

Представител на министерството на финансите беше държавен експерт Маруся Гърбачева.

Какво пише в Доклада на Комисията по отбрана:

”Председателят на комисията по отбрана, народният представител Константин Попов посочи предимствата на бюджет 2018, значението му като база за постигане на целите на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 и обърна внимание на социалния аспект на предвидените политики.

В изложението си заместник-министър Анатолий Величков отбеляза, че

след четири години замразяване значително се увеличават разходите за персонал

с цел създаване на условия за мотивация и професионален подбор на кадри за попълване на част от некомплекта на Въоръжените сили. Заедно с това е препотвърдена политиката в областта на отбраната, свързана с поддържането на модерни и боеспособни въоръжени сили, като продължава модернизацията на Въоръжените сили съгласно Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2020 г. Осигурени са средства за инвестиционните проекти за Военновъздушните сили и Военноморския флот. За реализирането на модернизацията за периода са предвидени средства в размер от 1 млрд. 191млн. лв. от които 678 млн. лв. за нов тип изтребител с разчет по 226,0 млн. лв. за всяка година и 513,0 млн. лв. за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили с разчет по 171,0 млн. лв. за година. По този начин общите разходи за отбрана за 2018 г. достигат 1.55% от Брутния вътрешен продукт, което е ръст в сравнение с предходната година. Това е основателна причина, министерството на отбраната да подкрепя проекта на бюджет за 2018 г. и да призове Комисията по отбрана да го приеме и гласува.
В своето изложение представителят на министерството на финансите Маруся Гърбачева посочи, че в съответствие с Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020, приета с Решение на Народното събрание от 25.11.2015 г., е

спазено изискването, средствата за отбрана да не са по-ниски от размера на одобрения минимум за сектора.

Заедно с това тя отбеляза, че допълнителни средства от централния бюджет за 2018 г. са предвидени за изграждане на държавната комуникационна система и осигуряване на разплащания за покриване на натрупвания с години дефицит на Военно-медицинска академия.
В последвалите разисквания взеха участие народните представители Таско Ерменков, Кольо Милев, Николай Цонков, Милен Михов, Симеон Симеонов, Петър Витанов, Георги Андреев и Христо Гаджев, които се обединиха около становището, че с увеличените разходи за персонал с 10.22 % , бюджетът за отбрана за 2018 представлява важна стъпка напред в сравнение с 2017г. 

В хода на дискусията, като съществена пречка по отношение попълване некомплекта на личния състав беше посочена продължаващата практика за планиране средства за персонал в бюджета на Министерството на отбраната само за фактически наличния личен състав, а не на базата на утвърдения щатен състав

на Министерството на отбраната, Въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Такъв подход предполага снижаване на пряката отговорност на командирите на формирования и създава затруднения по отношение на планирането. 
Част от народните представители отбелязаха, че в проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г.

не е отчетено и изменението на базата за определяне на основното месечно възнаграждение,

която не съответства на минималната работна заплата и е допълнителна пречка за предвидимо и по-осезаемо повишаване на доходите на военнослужещите. 
В заключение на разискванията, народните представители, като оцениха и отбелязаха достойнствата на проекта за Бюджет 2018 в частта му за отбраната, изразиха мнение, че допълнителните средства, макар и съществени като процент на нарастване, няма веднага да решат натрупаните с години проблеми във въоръжените сили. С възприетия обаче подход за по-осезаемо нарастване на разходите за отбрана и постоянно увеличаване на бюджета на министерството на отбраната се поставя добра основа за развитието на отбранителните способности и укрепването на цялостния отбранителен потенциал на страната.”