Началниците на военна академия и висшите военни училища – доценти или професори

10.11.2017 г. Началниците на военна академия и висшите военни училища – доценти или професори

 Добро предложение, заслужава да го обмислим сериозно, на разположение съм, каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов в отговор на въпрос на народния представител Таско Ерменков.

Спирдон Спирдонов

Защо в проектите за правилника и акта за създаването на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“  е залегнало изискването началникът да бъде хабилитирано лице, при положение, че това не е регламентирано в Закона за отбраната и Въоръжените сили? Този въпрос зададе днес  народният представител Таско Ерменков към министъра на отбраната Красимир Каракачанов.

От началото на годината се разработват проекти на правилници за устройството и дейността на ВА „Георги С. Раковски” и висшите военни училища, стана ясно от отговора. В хода на работата се установило, че поради настъпилите изменения в нормативната уредба е необходимо актовете за създаване на академиите и висшите учебни училища да бъдат изменени и допълнени. С заповед на министъра от 8 август т.г. е назначена работна група за изготвяне на окончателни варианти на проектите.

Убеден съм, че началникът, каза министърът, трябва да бъде не само военнослужещ, но и да познава системата на висшето образование в страната, да е част от академичния състав и да е преминал през академични длъжности. Във военнообразователната система, посочи той, има достатъчно добър пример в лицето на началника на ВВМУ флотилен адмирал професор Боян Медникаров. Смятам, че е целесъобразно началниците на Военната академия и висшите военни училища да бъдат хабилитирани лица, за да могат да ръководят пълноценно военнообразователните институции. Т.е. да заемат академични длъжности доцент или професор.

След отговора народният представител Таско Ерменков попита министъра дали ще предложи промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили за въвеждане на изискване началниците на Военна академия и висшите военни училища да бъдат хабилитирани лица. Добро предложение, заслужава да го обмислим сериозно, на разположение съм, каза министър Каракачанов.