Модернизацията на ВМС – никога не сме били толкова близо!

13.12.2017 г. Модернизацията на ВМС – никога не сме били толкова близо!

 Мотивацията на младите хора за служба във флота безспорно ще нарасне, предвид възможността за професионална реализация на съвременни кораби.

Капитан I ранг /р/ Станко Ат. Станков,

ветеран – командир на подводница от българските ВМС*

Идеята за развитие на морската мощ на държавата се корени в известната фраза на Темистокъл: „...този, който властва над морето, владее всичко!“, произнесена след разгрома на персите при Саламин (480 г. пр. н. е.). Развивайки и укрепвайки флота на Атина, на практика Темистокъл се превръща в първия теоретик на морската мощ на държавата, като стратегическа концепция, осигуряваща суверенитета на държавите с излаз на море.

В книгата си „Морето като източник на могъществото на народите” великият немски учен Фридрих Ратцел – бащата на политическата география, посочва необходимостта всяка държава да развива своите военно-морски сили, защото наличието на флот е необходимо условия за постигане на статут на „световна държава”. Нему принадлежат и простичките на пръв поглед определения, че „морето е само път“, че морските територии не могат да бъдат трайно овладяни и едва ли не оградени, и запазени завинаги, а следва да се контролират непрекъснато...

Американският адмирал Алфред Маан, в своята книга „Влиянието на морската мощ върху историята” разкрива географските предимства на морските държави, като също подчертава, че морето не е преграда, а път, че  морската мощ е път за овладяване на морето и че  отбраната на собствените брегове започва при бреговете на противника.

Стотици са учените, градили и развивали теорията за морската мощ на държавата. Хиляди са публикациите, постулиращи и развиващи тази идея, с цел превръщането и в стратегически инструмент за осигуряване на суверенитета на държавата в морските и пространства.

На пръсти обаче се броят нациите, в чиято народопсихология морето е преграда, а не източник на несметни богатства. Не искам да призная пред себе си, а още по-малко да твърдя, че българската нация е сред последните...

На тези мисли ме наведе разразилата се в медиите (основно електронните, отразяващи проблемите в сферата на отбраната и сигурността),

яростна дискусия

по повод проекта за  модернизация на Военноморските ни сили и конкретно – строежа на многофункционални патрулни кораби. В тази дискусия компетентните становища и мнения, както и опитите да бъдат адмирирани, бяха буквално засипани от въпиюща некомпетентност и скверни излияния, още веднъж обясняващи вица за българския казан в ада... Не искам да им отделям много време и място, но ще си позволя да направя свои изводи, както следва:

· В „ казана“ бъка от хора, които не познават нито проекта, нито капацитета на хората и фирмите, заели се с реализацията му, нито спецификата на съвременните изисквания в сферата на колективната отбраната и сигурност в региона и света.

·Пак там звучат „скрити вопли“ на специалисти в областта на строителството и развитието на Въоръжените сили, които обаче касаят отдавна отминали времена и механизми на системата за придобиване и поддръжка на въоръжението и техниката. Хора, които, при цялото ми уважение към службата и интелекта им, не са се постарали да надградят мисленето си, държейки ръка на „пулса“ на времето.

Има и откровени „хейтъри“ - те от това живеят.

А ето как у мен се роди идеята да споделя виждането си по хода на проекта.

На 27 ноември т.г. Ръководството на ВМС проведе среща с ветерани, на която лично Командирът на Българската Марина запозна присъстващите с

хода на проекта.

Прави чест на контраадмирал Митко Петев, че сподели, при това определено емоционално, постигнатото и проблемите по дългия и тежък път към реализацията на лелеяната от поколения военни моряци мечта – придобиване на нови, модерни кораби за флота. Защото, подчертавам, нови кораби от подобен клас, с подобно водоизместване, информационна система, въоръжение и респективно способности, българският флот никога не е получавал! И сякаш никога не сме били по-близо до финала – на „един договор“ разстояние!

От изложението на контраадмирал Петев стана ясно, че в процеса на работа междуведомствената работна група е проверила съответствието на техническото предложение на  „МТГ-Делфин“ АД с над 930 технически изисквания на Министерството на отбраната, в резултат на което е констатирано, че техническото предложение на  компанията съответства на всички изисквания на поканата, като параметрите на предложеното въоръжение и оборудване съответстват или са по-добри от заложените изисквания в тактико-техническото задание.

Качественото изпълнение на проекта и трансферът на високи технологии ще се гарантират от рамкови споразумения на МТГ „Делфин“ с редица водещи компании, чийто продукти са утвърдени на световния пазар, а именно: „Thales“ с нейните клонове в Холандия, Франция и Германия, немската „Diehl Defens, италианската „Leonardo, френската MBDA и „RheinmetallШвейцария и Германия.

Системният интегратор е „Thales“ с опит в изграждането на повече от 160 кораба. Корабните силови установки (двигатели и дизелгенератори) ще се доставят от САЩ.

За постигане на международните стандарти за строителството на такъв клас кораби отговорност носи класификационната организация „Bureaeu Veritas - Франция, която ще осъществява независим контрол на реализацията на всички етапи, като по този начин ще се гарантира качеството на проектирането и строителството на корабите.

С този проект, българският бизнес създава своеобразен прецедент – за качеството на резултата са ангажирани европейски компании с над 38 милиарда евро оборот за 2016 г.

От доклада на контраадмирал Петев стана ясно още, че ценовото предложение на „МТГ-Делфин” АД е съобразено с утвърдената финансова рамка на проекта (820 млн. лв. с ДДС), като предложения размер на годишните вноски не надхвърля ограниченията по години, определени в закона за бюджета, както и в приетата средносрочна бюджетна прогноза.

Предложената цена

от „МТГ-Делфин“ АД е в рамките на утвърдения бюджет, което гарантира, че в условията на финансови ограничения ще се придобият два многофункционални патрулни кораба, с тактико-технически характеристики, които надхвърлят изискванията на ВМС и напълно покриват стандартите на НАТО за оперативна съвместимост.

Какво още ни дава реализацията на проекта в този формат?

Както следва:

- проектът изпълнява директно целта за индустриално сътрудничество - да бъде подпомогнато развитието на Българската отбранителна технологична и индустриална база;

- гарантира се висока степен на независимост при придобиването и бъдещата поддръжка на бойните кораби;

- реализира се широко техническо сътрудничество и трансфер на високи технологии с водещи компании, производители на въоръжение и техника;

- в реализацията на проекта ще участват над 450 души, високо квалифициран персонал, като ще бъдат разкрити над 100 работни места;

- ще нараснат способностите на ВМС за гарантиране на морския суверенитет на Република България, определен като основен интерес свързан със сигурността на страната и ЕС;

- своевременният избор на изпълнител по проекта, който напълно удовлетворява заложените изисквания, свързани с финансовата рамка, ще даде възможност на Министерството на отбраната да усвои заложените финансови средства предвидени по Закона за държавния бюджет за 2017 г. за реализация на проекта.

Отговориха ни  и на въпроса,

защо е получена само една оферта.

От получените писма от компаниите до които са били изпратени поканите за представяне на оферти, става ясно, че основната причина такива да не бъдат подадени е ограничената финансова рамка на проекта, допълнително натоварена с ДДС (около 160 млн. лв.).

В писмата на отказалите се фирми са били посочени и допълнителни затруднения, свързани с работата с класифицирана информация и използването на български език. При изпращането на поканите за потвърждаване на интереса, всички компании са били изрично предупредени и са потвърдили, че приемат условията, при които ще се провежда процедурата, сред които са прилагането на Закон за защита на класифицираната информация, изискващ поканата да е с ниво за сигурност „Поверително“, както и провеждането на процедура на български език. Последното изискване е породено от вероятността преводът на офертата да стане повод за продължителни процедури по обжалване от страна на някои участници, с твърдение, че част от нея е била променена при превеждането и от страна на Министерство на отбраната.

Преди да завърша ми се ще да споделя и как реализацията на проекта ще се отрази на потенциала на флота по отношение на човешкия капитал, системата за подготовка на кадрите и не на последно място – имиджа на страната ни.

Мотивацията

на младите хора за служба във флота безспорно ще нарасне, предвид възможността за професионална реализация на съвременни кораби. Очакваното продължение на модернизацията и перспективите за придобиване на още нови платформи ще дадат тласък  на самочувствието на действащите военни моряци.

Системата за подготовка на кадри ще се изправи пред нови предизвикателства. Това ще даде възможност на Морско училище да развива научната и образователна дейност  в направление на новите предизвикателства. Предвид масовото използване на  информационните технологии в управлението на системите и оръжието на новите кораби, изискванията за подготовката на старшинския и матроски състав ще доведат до въвеждане на нови програми и методи на обучение. Време е старшинският колеж от състава на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, да въведе образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в подготовката на кадрите.

Имиджът на страната ни

безспорно ще претърпи възход. България  ще се устреми към равнопоставено партньорство при участието в морски операции в региона. А най-важното е, че модернизацията на флорта ще бъде оценена по достойнство от партньорите от НАТО, предвид повишените изисквания на Алианса по отношение на отделяните средства за отбрана към отделните страни-членки.

В крайна сметка, като много внимателно следя хода на проекта, включително изнесената информация за последните заседания на комисията по отбрана, и публикациите в пресата, ще си позволя да призова цялата българска морска общественост, членовете на комисията по отбрана в парламента, министър-председателя и министъра на отбраната, колегите от другите Видове въоръжени сили, ветераните от неправителствените  организации в сферата на отбраната и сигурността, както и цялото ни гражданско общество, към следното:

Да покажем държавническо мислене и да доведем проекта до победен край!

Да бъдем достоен и равнопоставен партньор в Европа и света!

България и българските ВМС заслужават това!

*Авторът е служил в Главния щаб на ВМС, като заместник началник на Оперативен отдел и началник на Управление „Материално-техническо и медицинско осигуряване“ (1995-1997; 2000-2002 г.). Приключва службата си като началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, през 2007 г. Същият не ангажира институциите, в които работи и членува с личното си мнение.