СОСЗР и КООСО подписаха споразумение за сътрудничество

13.02.2018 г. СОСЗР и КООСО подписаха споразумение за сътрудничество

 Otbrana.com

Двете най-големи неправителствени организации в отбраната и сигурността Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) и Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО) от днес имат Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Документът бе подписан в централата на СОСЗР от двамата председатели генерал от резерва Златан Стойков и полковник от резерва Иван Иванов.

Това е първа сериозна стъпка за обединение на запасното войнство у нас, бе общото мнение на участниците в срещата, в която участваха и представители на ръководствата на двете организаци. Целта на споразумението е „да способства за развитие на взаимноизгодно сътрудничество и взаимодействие в интерес на българското войнство, за превръщане на неговите организации в действен обществен  фактор, в средище за  изява и защита на интересите и потребностите на съюзните членове”. Подчертано бе, че документът е отворен за подписване от всички граждански организации от сферата на отбраната и сигурността.

 ***

СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество и съвместна дейност

Днес, 13.02.2018 година, долупосочените,

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), представляван от о.р генерал Златан Стойков, Председател,

и

Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО), представлявана от о.р полковник Иван Иванов, Председател на Конфедеративния съвет,

наричани по- нататък страни,

като изхождат от изискванията към гражданските организации на Конституцията на Р. България (чл. 12), Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Стратегията за национална сигурност (точка 151),

обезпокоени от разпокъсаността на запасното войнство и недостатъчната ефективност на съюзната дейност,

съобразявайки се с интересите и нагласите на съюзните членове за общи действия,

признавайки, че в единението е нашата сила,

водени от желанието да развиват взаимноизгодно сътрудничество за решаване на належащите проблеми на запасното войнство, на отбраната и сигурността на страната,

се споразумяха за следното:

1. Цел на Споразумението: Да способства за развитие на взаимноизгодно сътрудничество и взаимодействие в интерес на българското войнство, за превръщане на неговите организации в действен обществен  фактор, в средище за  изява и защита на интересите и потребностите на съюзните членове.

2. Принципи на сътрудничество и съвместна работа:

- равнопоставеност на страните по Споразумението;

- ненакърнимост на тяхната организационна самостоятелност;

- самодейност и самоуправление;

- координация и взаимодействие;

- взаимно уважение, колегиалност и толерантност.

 3. Области и сфери на сътрудничество:

- Подобряване на социалния статус, жизнения стандарт и качеството на живот на запасните, резервистите, военнослужещите и служителите от системата на МО, МВР и службите за сигурност, военноинвалидите и военнопострадалите, ветераните от войните  и участниците в мисии зад граница и членовете на техните семейства;

- Отбраната на страната и сигурността на държавата, обществото и гражданите на Р. България;

- Военно-патриотичното и родолюбиво възпитание на населението и подрастващите;

- Защитата на населението и критичната инфраструктура, околната среда и материалните ценности при стихийни бедствия, аварии и катастрофи;

- Единение на запасното войнство по общи цели, интереси, приоритети и национални каузи;

- Обмен на информация, документи и добри практики в области от взаимен интерес.

4. Въпроси и задачи предмет на съвместната дейност:

- Изготвяне на общи позиции и становища по концептуално – доктринални документи, закони и други нормативни актове на правителството, МО, МВР и специалните служби;

- Организиране и провеждане на конференции, кръгли маси, семенари, работни срещи и други от този характер;

- Работа по програми и проекти на НАТО, ЕС, Правителството и местната власт свързани с отбраната и сигурността;

- Честване на национални празници, бележити годишнини, събития  и личности от нашата история;

- Участие в утвърдени национални инициативи като: „Общественият форум за единение „Брод за България““, „Една детска сълза- една молитва“,  „Да наречем една улица в града на нашия полк и дивизия“ и по нововъзникнали такива.  

5. Ръководство на дейностите и инициативите, залегнали в Споразумението:

- Общото ръководство по изпълнение на Споразумението се осъществява от председателите;

- Непосредственото ръководство по места се възлага на председателите на местните структури на двете страни;

- При необходимост се създават съвместни работни групи в помощ на председателите, включително и при разработване на становища по нормативни актове.

6. Страните периодично провеждат срещи за анализиране и обобщаване на резултатите от сътрудничеството между тях.

7. Споразумението подлежи на изменение и допълнение по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

8. Действието на Споразумението може да бъде преустановено от всяка от страните, след писмено уведомяване на насрещната страна, но не по- късно от един месец преди датата  на прекратяване. В този срок всяка от страните се задължава да довърши поетите от нея ангажименти по Споразумението.

9.  Споразумението е безсрочно и влиза в сила от деня на подписването му.

10. Споразумението е отворено за подписване от всички граждански организации от сферата на отбраната и сигурността, при съгласие на подписалите го страни.

Това Споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните.

Подписали:

За СОСЗР: о.р. генерал Златан Стойков              

За КООСО: о.р. полковник Иван Иванов