Пенсиите с „таван” също се преизчисляват

12.03.2018 г. Пенсиите с „таван” също се преизчисляват

 Спирдон Спирдонов

В редакцията на ”Отбрана” често се получават запитвания дали се преизчисляват пенсиите, които са над ограничителния размер, според КСО. Ето какво отговарят на такъв въпрос от Министерството на труда и социалната политика  (МТСП)

„Всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудовата дейност (пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване и пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест) се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията, съобщават от МТСП.

Всяка пенсия се преизчислява, независимо дали се изплаща в действителен размер, дали е определена в минималния размер за съответния вид или е ограничена до максималния размер на получаваните една или повече пенсии („тавана“). В съответствие с чл. 10, ал. 8 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за преизчислените от 1 юли размери на пенсиите Националният осигурителен институт (НОИ) не изпраща разпореждания на лицата.

Пенсионерите, които желаят да получат заверено копие от разпореждането си, могат да го поискат лично или чрез упълномощено лице на място в съответното териториално поделение на НОИ или в негов филиал. Лицата, които имат персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, могат да се информират за преизчислените размери на пенсиите си чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на института.

ПИК се получава във всяко териториално поделение на институцията, като той предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ.”