Според бюджетната прогноза: Няма пари за по-високи военни заплати през следващата година

09.04.2018 г. Според бюджетната прогноза: Няма пари за по-високи военни заплати през следващата година

 Спирдон Спирдонов

Според проекта на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на финансовото министерство през следващата година разходите за МО ще се увеличат само с 11 млн. лв. Осигурени са средства за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби за ВМС.

Разходните тавани за МО според прогнозата: 2019 г. – 1, 204 319 млрд.лв.; 2020 г. – 1, 215 319 млрд. лв.; 2021 г. – 1, 224 153 млрд. лв. За тази година парите са 1, 193 319 млрд.лв. Увеличението в сравнение с 2017 г. със 113 милиона даде възможност да се повишат заплатите на военнослужещите от началото на тази година. За следващата, според прогнозата, няма такъв шанс, макар че министър Каракачанов очаква по-висока възнаграждения и през 2019 г., за да се повиши престижът на военната професия и да се преодолее големият некомплект.

Още от проекта на средносрочната бюджетна прогноза, който е публикуван за обществено обсъждане   

Политиката в областта на отбраната е свързана с поддържането на модерни, боеспособни и оперативно съвместими въоръжени сили. За нейното реализиране ще се поддържа и развива ефективно и ефикасно планиране на отбраната, базирано на способности, в съответствие с процеса на отбранително планиране на НАТО, Координирания годишен преглед на отбраната в ЕС и в контекста на Постоянното структурирано сътрудничество в отбраната на ЕС. Целта е изграждане, развитие, поддръжка и използване на необходимите способности на българските въоръжени сили  за изпълнение на задачите по отбрана на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО, принос към колективната отбрана на Алианса, участие в ръководени от НАТО и ЕС операции и мисии, а също така и принос към националната сигурност в мирно време.

Спазено е изискването средствата за отбрана да не са по-ниски от размера на одобрения минимум за сектора на отбраната в съответствие с Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020, приета с Решение на Народното събрание от 25.11.2015 г. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби за ВМС.

През прогнозния период ще се провежда активна отбранителна политика на Република България в НАТО, Европейския съюз и други международни и регионални формати и ефективно участие в системата на колективната отбрана на НАТО, Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО на ЕС) и в рамките на други международни и регионални инициативи в подкрепа на мира и стабилността в света. Република България ще продължи участието си в процеса на вземане на решения, както и в процеса на изграждане на отбранителни способности на НАТО и ЕС. Република България ще продължи съвместната работа и сътрудничество със страните от ЕС в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество и Европейската агенция за отбрана

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 г.

Пенсионната политика през прогнозния период предвижда от 1 януари на всяка календарна година да продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете, както и на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия с по 2 месеца и за двата пола. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 8 месеца през 2021 г.

В периода 2019-2021 г. продължава постепенното увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула с процент, равен или по-голям от процента, определен по чл. 100 на КСО. Според чл. 70, ал. 1 от КСО процентът за всяка година осигурителен стаж се определя ежегодно със закона за бюджета на ДОО за съответната година. В периода 2019-2021 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100 на КСО. Новите стойности на тежестта на една година осигурителен стаж, които ще се прилагат при изчисляването на размерите на новоотпуснатите пенсии от 1 януари на съответната година и при преизчисляването от 1 юли на пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, са съответно: - 2019 г. – 1,223 (4,6% увеличение); - 2020 г. – 1,277 (4,4% увеличение); - 2021 г. – 1,332 (4,3% увеличение).

В периода 2019-2021 г. е предвидено размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с тях пенсии и добавки, да се увеличават с процентите по чл. 100 на КСО, а именно: 4,6% за 2019 г., 4,4% за 2020 г. и 4,3% за 2021 г.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход. От 1 юли 2019 г. този размер се увеличава – от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход. За всички пенсии, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., максималният размер на получаваните една или повече пенсии отпада.

Посочените параметри и политики в областта на пенсиите оказват влияние върху броя на пенсионерите и размерите на пенсиите, които определят разходите за пенсии по бюджета на ДОО. Средният брой на пенсионерите за периода се очаква да намалее от 2 164,7 хиляди през 2019 г. до около 2 154,8 хиляди през 2021 г. Средната пенсия на един пенсионер се предвижда да достигне 424,18 лв. през 2021 г., при очакван среден размер за 2019 г. – 382,78 лв.