Ген. Златан Стойков: Грижата за хората е в центъра на нашето внимание

16.04.2018 г. Ген. Златан Стойков: Грижата за хората е в центъра на нашето внимание

 Приехме с особена отговорност поставената задача от Деветия конгрес за обединяването на запасното войнство, казва председателят на СОСЗР генерал от резерва Златан Стойков, който отговори на въпроси във връзка с отчета за работата в периода след октомври 2017 г.

 Интервю на Спирдон Спирдонов

- Г-н генерал, какво е организационното състояние на СОСЗР?

- По данни към края на миналата година Съюзът има изградени 34 структури, от които 27 областни и 7 колективни организации. Областната организация в Търговище в момента не функционира, въпреки предприетите от нас мерки за съживяването й. Но все пак се надявам, това да се случи скоро. В тези структури функционират 153 общински и районни организации (от 265 общини и 35 района в София, Пловдив и Варна), 165 клуба и 501 дружества.

- А колко са организираните членове?

- Общата численост на съюза към момента е 19 803. През отчетния период ни напуснаха 3563 членове, от тях 942 завинаги и 2621 прекратиха своето членство по собствено желание. За същият период са приети 1500 нови членове.

- Какъв е Вашият анализ за това текучество?

- На този етап смятаме, че за Съюза не е толкова важно количеството на членовете, а по-важно е качеството на резултатът от нашата практическа дейност. На първото си заседание през октомври м.г. новоизбраният Централен съвет с пъпно болшинство прие предложения състав на Управителния съвет за изпълнителен орган и поехме отговорността да изведем Съюза от статуквото. Нашите очаквания да наследим едно обективно и равнопоставено ръководство не се сбъдна. Бяхме поставени в много непочтен казус да събираме 38 000 лв. от наемателите на офисите в сградите в София и Самоков за периода от края на 2016 год. до м. септември 2017 год. и да приведем наличната документация в съответствие с изискванията на действащото законодателство, разбира се това ни костваше много нерви и неприятности.

- Какви по-конкретки практически действия предприемате?

- На първо място в нашата работа изведохме грижада за хората. Очакваме планираните мероприятия, като провеждането на Първия национален събор на запасното войнство под патронажа на вицепремиера и министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов, срещата на членовете на ЦС с представители на сержантския състав и създаването на Фонда за подпомагане на наши членове с тежко семейно, финансово и здравословно състояние да повишат социалния статус на запасното войнство в нашето общество. Убедени сме, че приемането на Стратегията за развитие на СОСЗР 2018-2032 год. ще доведе до стабилизирането и утвърждаването на Съюза като национална съсловна родолюбива, независима и непартийна организация.

- Каква е равносметката Ви от проведените срещи с представители на държавното ръководство?

- На срещите, които ръководството на Съюза проведе с президента на Р. България и върховен главнокомандващ Въоръжените сили, заместник министър-председателя и министър на отбраната, министъра на труда и социалната политика, председателите на комисиите по отбраната и по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание и с ръководството на ВМА бяха поставени, обсъдени и приети нашите искания за съдействие и подкрепа за: преизчисляване на всички пенсии и премахване на тавана на пенсиите на всички пенсионери от 1 януари 2019 год.; приемане на закон за запасното войнство; съдействие на Съюза да бъде признат за национална съсловна, родолюбива, независима и непартийна организация; подкрепа от Министерството на отбраната за провеждане на Първия национален събор на запасното войнство; участие на наши членове в работната група по актуализирането на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Наредба № Н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело.

- А с висшето военно командване?

- Срещите ни с колегите от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на трите вида ВС, началника на ВА „Г.С. Раковски“ и ръководството на Централното военно окръжие, също преминаха при много делова обстановка, взаимно разбиране и съгласие за сътрудничество. Всички ни подкрепиха и изразиха готовност да участват в провеждането на събора със свои покази и демонстрации. Дълбоко сме убедени, че този събор ще постави едно ново начало на авторитета на запасното войнство. Той ще възстанови забравените традиции, че запасното войнство е живата връзка между народа и армията. С планираните покази и демонстрации предвиждаме да съдействаме за издигането авторитета на службата в Българската армия и не на последно място практически да съдействаме за военно-патриотичното и родолюбивото възпитание на младото и подрастващото поколение на Р. България. Проведохме работни срещи и преподписахме споразуменията с Централното военно окръжие, Отечествения съюз, Ректора на ВСУ „Любен Каравелов“ и Съюза на тракийските дружества в България за участие и провеждане на съвместни конференции, семинари, дискусии, ритуали и други; ползването на клубната база; участие във възстановяване, поддържане, изграждане на нови военни паметници, свързани с военно-историческото минало на нашия народ; участие във военно-патрио­тичното и родолюбивото възпитание на младото поколение; съвместно обсъждане на нови или актуализиране на закони и поднормативни актове и при поискване представяне на информация по дадени въпроси от взаимен интерес. Предстои ни подписване на споразумение със Съюза на българските журналисти, със Славянските дружества в България и Съюза на пенсионерите – 2004.

- Как се посрещат усилията Ви за обединяване на запасното войнство?

- Приехме с особена отговорност поставената задача от Деветия конгрес за обединяването на запасното войнство. Предварителната ни подготовка, проведените две срещи с Военно-патриотичните организации, изнесеният доклад на УС и изказванията на присъстващите 17 председатели на съюзи, асоциации и конфедерации ни дадоха кураж да продължим работата в това направление. Срещите и заседанията на работните групи доведоха до 13 февруари т.г. до подписването на първото споразумение между СОСЗР и КООСО. За този акт бяхме поздравени и подкрепени лично и от президента на Р. България г-н Румен Радев. Споразумението включва провеждането на съвместни мероприятия за: подобряване на социалния статус, жизнения стандарт и качеството на живот на запасното войнство, военнослужещите и служителите на структурите на МО, МВР и службите за сигурност и членовете на техните семейства; военно-патриотичното и родолюбивото възпитание на подрастващото поколение; защита и оказване на помощ на населението при ликвидиране на последствията от крупни промишлени аварии и природни бедствия; обмяната на документация в области от взаимен интерес. От проведените срещи, разговори и коментари е видно, че запасното войнство трябва да извърви много дълъг път на обединението. Проведените отчетни събрания на Областните организации и колективните членове преминаха при добра организация и отново потвърдиха стремежа за организационно укрепване и сплотяване на колективите си. Очакваме и активното им включване в обединителния процес на запасното войнство. Считаме че ръководствата на областните организации по време на обединителния процес до десетия конгрес през м. април 2021 год. не е целесъобразно да учредяват регионални областни организации и клонове. Появата на регионални структури се оценява от нашите опоненти като разцепване на Съюза.

- За какво настоява СОСЗР по отношение на подобряване на здравното осигуряване на неговите членове?

- Очакваме с ВМА да създадем съвместна работна група за актуализация на Наредба № Н-8 от 3 август 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната и Наредба № Н-5 от 11 март 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на ВМА. Ще продължаваме да настояваме балнеолечението на запасните, навършили 80 години да бъде безплатно, а тези с група на инвалидност и възраст над 70 години, да бъде за сметка на бюджета на МО, а стаите в санаториумите без санитарни възли да се ползват безплатно. Продължаваме да работим за достъпа на наши членове до санаториалното лечение, ползването на военно-почивните домове по Черноморието, планинските курорти и домът в с. Орешак.

- Как стартира социалният фонд?

- На 21 март учредихме фонд за подпомагане на самотни наши членове, изпаднали в тежко семейно, финансово и здравословно състояние. По предложение на ръководството и УС, Централният съвет през декември 2017 г. утвърди първа вноска за Фонда от 4000 лв., която вече е изпълнена. На 28 март членовете на УС събрахме 220 лв. и ги внесохме във Фонда. Управителният съвет на Национална асоциация „Сигурност“ също са внесли 500 лв., Асоциацията на Сухопътните войски в България има решение да внесе 500 лв. Очакваме от нашите членове активно участие с финансови средства, какот и на бизнесмени приятели на СОСЗР.

- Започнахте стъпки за падане на т.нар. таван на пенсиите?

- Тук искам да уточня, че ние настояваме за преизчисляване на пенсиите на всички пенсионери и отпадането на § 6 ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на „Кодекса за социално осигуряване“. Подкрепихме гражданските организации на миньорите от Сливен, енергетиците от Козлодуй и пилотите от гражданската авиация по разработването на петиция и събиране на подписи. След оформянето оригиналите ще бъдат предоставени на председателя на Народното събрание, а копия от петицията с подписите – но президента, правителството и омбудсмана.

- Има проблеми с ползването на военните клубове. Какво показва диалогът с МО в това отношение?

- В момента сме в процес на създаване на работна група с представители на МО, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за актуализация на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. Очакваме да отпадне плащането на изразходваната електроенергия и вода от нашите организации, които ползват помещения във военните клубове, да се предоставят помещения във военните клубове, които да се ползват от ръководствата на областните (общинските) организации, а за Столичната организация да се предоставят помещения в бившите военни магазини в Овча купел, Красна поляна, Гео Милев, Ботевградско шосе и други свободни помещения от сградната собственост на Министерството на отбраната.

- А във връзка с ползването на социалните кухни към МО?

- Независимо, че към момента е създадена необходимата организация по ползването на социалните кухни, ние не сме удовлетворени и предстои да проведем разговори с изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Имаме готовност да участваме в работната група за изготвяне на актуализиран проект на Наредба № Н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО, в която се третира и услугата социална кухня. В момента функционират 26 социални кухни, които се ползват от 870 членове на военно-патриотичните организации, от тях 367 от СОСЗР, 122 от СВВБ и 381 от СВИВП. Предлагаме и ще настояваме да се повиши границата от 370 лв. за ползване на социалната кухня на 470 лв., но също да се повиши и сегашният порцион от 3.50 лв. Ще предложим съпругите на починали военни пенсионери и граждански лица, които са се пенсионирали от структурите на МО и БА при определени условия също да могат да ползват социалните кухни. На срещата, която ни предстои с ръководството на МВР, ще поискаме да се разреши въпроса и техни служители от запаса, а също и техните съпруги да ползват тези социални кухни.

- Продължавате ли активната международна дейност?

- Международната ни дейност е насочена към следните основни направления: продължаване активното ни участие в работата на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR); Междусъюзническата конфедерация на офицерите медици от резерва (CIOMR); членството в Международен консултативен комитет на офицерите от резерва (МКК) и в международната организация на планинските войски (IFMS). Свидетели се на постигнатите добри резултати в това отношение и от областните организации на Видин, Русе, Варна, Стара Загора, Благоевград и Кюстендил със своите колеги от съседните им страни.

- Къде поставяте главния акцент в своята работа?

- Това е най-вече подобряване на организационната дейност, насочена към грижата за членовете на СОСЗР. Сигурен съм, че с единението и обединяването ще се създадат всички необходими условия за заемането от запасното войнство на достойно място в обществено-политическия живот в страната ни, с което ще спечелим много повече привърженици. Така ще решаваме много по-лесно проблемите си.