До края на 2026 г. получаваме бойните машини, до края на 2029 г. приключваме с плащането

22.05.2018 г. До края на 2026 г. получаваме бойните машини, до края на 2029 г. приключваме с плащането

 Спирдон Спирдонов

Проектът за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада” е внесен в Народното събрание. Разпрделен е за обсъждане в комисиите по отбрана и по бюджет и финанси, след което ще бъде внесен в пленарна зала. Предлагаме ви отговори на няколко въпроса, свързани с изпълнението на проекта.

Какъв е обхватът на проекта?

Проектът за придобиване на основна бойна техника е изключително мащабен и комплексен и включва не само придобиването на бойна техника за механизирано отделение, специална техника за формированията за бойно осигуряване и поддръжка, допълнително оборудване, но и обхваща и обучението на персонала, които ще експлоатира техниката, е записано в документа.

На първия етап се предвижда придобиване на 150 бр. бойна и специална техника за три батальонни бойни групи. В зависимост от одобрените финансови средства се предвижда придобиването на следните бронирани машини: не по-малко 90 броя  бойни бронирани машини за механизирано отделение; не по-малко 60 броя  специални /осигуряващи и обслужващи/ бронирани машини. Освен това се налага придобиване на системи и допълнително оборудване: система за обучение/тренажори, симулатори, документация и др./, автоматизирана система за управление на огъня на самоходна минохвъргачна батарея (АСУОСМБ) за три батальонни бойни групи и комуникационна и информационна система за три батальонни бойни групи.

Какъв е графикът за окомплектоване на трите батальонни бойни групи?

Предвижда се първата батальонна бойна група да бъде окомплектована до края на 2020 г., втората – до края на 2023 г., а третата – до края на 2026 г.

Каква ще бъде гаранционната поддръжка?

Предвижда се  осигуряването на логистична поддръжка на бойната, специалната техника и оборудването да се извършва от българска фирма, през жизнения цикъл на изделията, което ще бъде заложено като условие в документацията за придобиване и договора с изпълнителя. Логистичната поддръжка ще се извършва чрез планиране и разходване на финансови средства по програмата на Сухопътните войски в програмните меморандуми и в ЕФП за МТО на МО. 

Има ли разлика между времето за придоиване и времето за плащане?

Настоящият проект за инвестиционен разход обхваща значителни по обем и сложност дейности, които изискват детайлно планиране и координация и обхващат голям период от време.  Отчитайки текущото икономическо състояние на страната, цялостното изпълнение на проекта ще има значителна финансова тежест, което го прави трудно изпълнимо в кратък период, поради което се предвижда възможност процесът по придобиването на техниката да се осъществи за по кратък срок, а заплащането да се извърши за по-дълъг период от време.

За колко време ще бъде реализиран проектът?

Проектът е разработен за времеви интервал от 12 години. През първия етап на периода е предвидено до осем години след подписване на договор придобиването на 150 единици бойна и специална техника за три батальонни бойни групи. Допълнителното оборудване ще се придобива последователно, като след осем години ще бъдат в състояние за оперативно използване три батальонн бойни групи. Пълното комплектоване на трите батальонни бойни групи се планира да завърши до приключване на проекта, когато Сухопътните войски ще могат да изпълняват задачи, съгласно декларираните по цели на способности.

Какви са финансовите параметри на проекта?

Съгласно получените отговори на RFI, прогнозната стойност за придобиване на бойна, специална техника и допълнително оборудване възлиза на 1, 464 млрд. лв. с ДДС, като се извършва на разсрочено плащане. От 2018 до 2024 г. Бюджетът ще отделя по 100 млн. лв., през 2025 и 2026 г. – по 150 млн. лв, през 2027 г. – 180 млн. лв., през 2028 г. – 174 млн. лв. и през 2029 г. – 110 млн. лв.  Прогнозни разходи: за придобиване на 150 единици бойна и специална техника – 1, 224 млрд.. лв.; за придобиване на системи и допълнително оборудване - 240 млн. лв.

Какъв е вариантът за реализация на проекта?

Съгласно доклада на работния екип за оценка и анализ на вариантите за реализация на инвестиционния проект за преодоляване на посоченият дефицит от способности оптималният от военно-техническа гледна точка вариант за реализация на проекта е следният:

Придобиване на нови и стандартизирани в НАТО отбранителни продукти чрез лицензионен трансфер на технологии с цел местно производство на машините и на интеграцията на подсистемите, оборудването и въоръжението им. Това да стане като се създадат възможности за достатъчно участие на български производствени фирми при спазване на българското и европейското законодателство.

След придобиване на машините, системите и оборудването, в Република България следва да се изпълняват като минимум следните дейности: - поддръжка, модернизация и надграждане за целия им жизнен цикъл.

Лицензионният трансфер да позволява и създава предпоставки за износ на произвежданите отбранителни продукти на трети пазари.

Посоченият вариант за реализация на проекта е избран след проведен сравнителен анализ между алтернативите за придобиване и на база опита на други европейски държави при изпълнение на проекти за придобиване нови бронирани машини.