19 обществени организации се обявяват за преизчисляване на пенсиите и премахване на „тавана”

29.05.2018 г. 19 обществени организации  се обявяват за преизчисляване на пенсиите и премахване на „тавана”

 Петиция с подписка от 245 листа е внесена в Народното събрание.  Параграф 6, ал. 1 от ПЗР на КСО, се посочва в нея,  налага дискриминация по отношение на 2.5 % от пенсионерите и противоречи на Конституцията на Република България, на вътрешно действащи закони и на ратифицирани от България международни договори. В същото време в декларация се отбелязва с тревога, че пенсиите на българските пенсионери са най- ниски в Европейския съюз. Над 70% от пенсионерите са с пенсии под официално приетия праг на бедност- 321 лв. 40% от тях получават минималната пенсия - 200лв. Обидно ниски са социалната пенсия, минималните и социалните пенсии за инвалидност, които са в границите от 121 до 207 лв. По този повод на 31 май от 12 ч. Инициативният комитет ще даде пресконференция в БТА.

Otbrana.com

Като изразяваме солидарност с всички български пенсионери и подкрепа на тяхната борба за преизчисляване и бърз растеж на ниските пенсии, което ще ги приведе в съответствие с приноса им за изграждането на съвременна България, решително се обявяваме срещу въведения с § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО) „максимален размер“ или така наречения „таван“ на пенсиите, който, считаме, че нарушава принципите на равенство и справедливост, прогласени още в Преамбюла на Конституцията на Република България. Това се посочва в петиция на Инициативен комитет с председател Васил Върбанов и членове Стоимен Стоименов, Светла Гергинова, Димитър Антонов, Цветко Червенков,  Пенко Бурлаков и Иван Любенов, която е внесена в Народното събрание. Копия са изпратени до президента, премиера и омбудсмана. Настоява се за премахване на „тавана” на всички пенсии, а не само на новоотпуснатите. Едновременно с това 19 обществени организации са подписали декларация за преизчисляване на пенсиите и отмяна на § 6, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване за „тавана“ на пенсиите. По този повод на 31 май от 12 ч. Инициативният комитет ще даде пресконференция в БТА.

ДОКУМЕНТИТЕ

***

Дo

Председателя на Народното събрание госпожа Цвета Караянчева

Копие:

До

Президента на Република България господин Румен Радев

Министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов

Омбудсмана на Република България госпожа Мая Манолова

Петиция

за отмяна на §6, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

Уважаеми дами и господа,

Като изразяваме солидарност с всички български пенсионери и подкрепа на тяхната борба за преизчисляване и бърз растеж на ниските пенсии, което ще ги приведе в съответствие с приноса им за изграждането на съвременна България, решително се обявяваме срещу въведения с § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО) „максимален размер“ или така наречения „таван“ на пенсиите, който, считаме, че нарушава принципите на равенство и справедливост, прогласени още в Преамбюла на Конституцията на Република България.

Параграф 6, ал. 1 от ПЗР на КСО налага дискриминация по отношение на 2.5 % от пенсионерите и противоречи на Конституцията на Република България, на вътрешно действащи закони и на ратифицирани от България международни договори, както следва:

-  чл. 4 (1) от Конституцията, касаещ принципа на правовата държава и изискващ всички държавни органи, юридически и физически лица да спазват законите.

-  чл. 6 (1) от Конституцията, съгласно който „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“ и (2) „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, …… лично и обществено положение или имуществено състояние“

чл. 5 (1) Конституцията е основен закон и другите закони не могат да му противоречат и (4) регламентира предимството на ратифицираните от Р България международни договори пред вътрешното законодателство.

чл. 57 (1) от Конституцията, според който  „Основните права на гражданите са неотменими“ и (2) „Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други“;

чл. 57 (3) от Конституцията, според който не се допуска ограничаване на основните права на гражданите, а това значи и на правото на обществено осигуряване с пенсия, освен при обявяване на война, военно или друго извънредно положение;

чл. 4 от Закона за защита от дискриминация, който забранява пряката и непряка дискриминация, основана на признак, установен в закон или в международен договор;

чл. 7 ( 3) от Конвенция № 35  на Международната организация на труда;

чл. 14 във връзка с чл. 1 от Протокол № 1 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

Получаваната дължима пенсия, размерът на която е определен в КСО, въз основа на възраст, осигурителен стаж, размер на трудовото възнаграждение и осигурителни вноски, е частна собственост на работника или служителя. Собственост, която законът гарантира, а чл. 17 (3) от Конституцията обявява за неприкосновена.

Още по-несправедливо е, че това ограничение засяга граждани, чиято трудова дейност е била съпроводена с голямо физическо и психическо натоварване и риск за техния живот и здраве, които поради характера на извършваната от тях работа са получавали по-високи възнаграждения и са имали по-големи отговорности. Това са миньори, летци, служители от  Ръководство въздушно движение, военнослужещи, моряци, водолази, енергетици, химици, служители от службите за сигурност, от правораздавателните и правозащитните органи, учени, инженери и др. Като пенсионери, тези граждани сега понасят последствията от своята напрегната трудова дейност. Мнозина от тях си отидоха огорчени твърде рано от този свят и не дочакаха отпадането на тавана на пенсиите.

Даваме си сметка, че премахването на тавана на пенсиите не е финансов, а е преди всичко политически и правен въпрос. Ние не отричаме солидарността като основен принцип за функциониране на системата за пенсионно осигуряване, но я приемаме в единство с принципите за законност, равнопоставеност и справедливост.

Крайно несправедливо и дискриминационно е премахването на ограничението на размера на пенсиите само за новопенсиониралите се граждани след 01.01.2019 г., някои от които са решаващ фактор във вземането на това решение. За каква солидарност може да се говори, когато една част от пенсионерите ще бъдат облагодетелствани от новите реформи в пенсионната система, а ощетяваните в продължение на години пенсионери ще продължат да дотират държавата с разликата между законно определената им пенсия и пенсията, която получават. Такова дискриминационно решение на МС и НС противопоставя няколко поколения пенсионери и ще се прояви като мощен заряд за разрушаване единството на нацията и стабилността на държавата.

Това е проява на дискриминация към гражданите, които досега са давали своя дял и са проявили солидарност към реформите на пенсионната система и експериментите провеждани с тези реформи. Затова считаме, че с проявеното дискриминационно отношение в разпоредбите на КСО, тези граждани са подложени на унижение и уронване на честта и достойнството им.

Една истинска правова държава се изгражда, не от граждани изпълнени със злоба и завист, а от такива, за които честта и достойнството са над всичко и открито заявяват своята гражданска позиция.

Като имаме предвид изложеното и заеманите от Вас длъжности, които олицетворяват държавността в Република България, с оглед на предоставените Ви от Закона правомощия, очакваме, да предприемете необходимите мерки за отмяната на дискриминационния §6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, за да не се стигне до протестни  действия.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Подписка в подкрепа на Петицията за отмяна на § 6, ал.1 от ПРЗ на КСО – оригинал от 245 листа (само за Председателя на Народното събрание), сканирано копие и отпечатани варианти на приложения електронен носител (CD).

Декларация на обществени организации за преизчисляване на пенсиите и отмяна на § 6, ал.1 от ПРЗ на КСО за „тавана“ на пенсиите – от 4 листа.

Решение № 163/17.09.2009 г. на Комисията за защита от дискриминация.

Български Хелзински Комитет  - становище с Изх. № А-164/16.05.2018 г. – от 1 лист.

Протокол от събрание на граждани на РБ за организиране на Подписка в подкрепа на Петиция за отмяна на § 6, ал.1 от ПЗР на КСО, проведено на 21.02.2018 г. – от 2 (два) листа.

Списък на гражданите, присъствали на събранието, проведено на 21.02.2018 г. - оригинал от 3 (три) листа (само за Председателя на Народното събрание) и напечатан списък от 3 (три) листа.

Списък на инициативния комитет – от 1(един) лист.

Инициативен комитет:

Председател: Васил Върбанов, членове: Стоимен Стоименов, Светла Гергинова, Димитър Антонов, Цветко Червенков,  Пенко Бурлаков, Иван Любенов    

17.05.2018 г.

гр. София                                         

***

Декларация

на обществени организации за преизчисляване на пенсиите и отмяна на § 6, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване за „тавана“ на пенсиите

Уважаеми дами и господа,

Ние, долуподписаните представители на обществени организации с нестопанска цел,

се обръщаме към Вас, държавните ръководители, за да  Ви предадем исканията на нашите членове, по-голямата част от които живеят в условия на мизерия, бедност и лишения от най - необходимото за нормален живот. Искаме да Ви информираме, че в средите на българските пенсионери зрее огромно напрежение, търпението за което може да излезе извън контрол.

Пенсиите на българските пенсионери са най- ниски в Европейския съюз. Над 70% от пенсионерите са с пенсии под официално приетия праг на бедност- 321 лв. 40% от тях получават минималната пенсия - 200лв. Обидно ниски са социалната пенсия, минималните и социалните пенсии за инвалидност, които са в границите от 121 до 207 лв.

Ние оценяваме усилията на правителството и парламента да подпомогнат и облекчат живота на най - бедните пенсионери. Съобразяваме се и с възможностите на бюджета и трудностите, които изпитва осигурителната система. Една част от предприеманите мерки са козметични и са твърде далеч от кардинални решения за устойчиво и чувствително нарастване на пенсиите. Към това следва да се добави, че някои от взетите решения, като например великденските надбавки, се възприеха като дискриминационни по отношение на пенсионерите за които те не се отнасят. Със символичното подпомагане само на част от пенсионерите се пренебрегнаха основни принципи на пенсионната система, каквито са принципите за справедливост и равнопоставеност.

В нарушение на Конституцията на Р. България, на закони и международни конвенции, вече много години се прилага нормата заложена в Кодекса за социално осигуряване, по силата на която  се  ограничава максималния размер на пенсиите. По силата на въведения „таван“ на пенсиите, десетки хиляди български пенсионери са ощетени и подложени на дискриминация. В изпълнение на конституционната повеля, че „Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси“, на 21. 02. 2018 г., в съответствие със „Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, на събрание на пенсионери, подехме „гражданска инициатива“ да излезем с предложение до компетентните държавни власти за  премахване на ограничението върху максималния размер на пенсиите. Избраният Инициативен комитет организира изпълнението на всички законови процедури. Подготви се Петиция и се организира в цялата страна Подписка в нейна подкрепа. Петицията заедно с Подписката и справка за нарушените с §6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО национални и международни документи предоставяме на вниманието на компетентните държавни органи.

Определено разочарование в пенсионерските среди предизвика обстоятелството, че в „Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019- 2021 г.“  не са заложени нови политики и идеи в областта на пенсионното дело, които да водят до чувствително увеличаване на пенсиите на българските граждани.

Уважаеми държавни ръководители,

Като декларираме съпричастността и солидарността си със справедливите  исканията на нашите членове за чувствително повишаване на пенсиите и на социалния статус на пенсионерите,

Предлагаме:

1. От 01. 07. 2019г.  да се индексират всички пенсии за осигурителен стаж и възраст с механизма за преизчисляване на основата на средния осигурителен доход за предходната календарна година с отчитане на средногодишната инфлацията за  2016 и 2017 година.

2. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ), от 01. 01. 2019 г.  да възлезе на 55% от от минималната работна заплата, установена за същата година.

3. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест или военна инвалидност, да са обвързани с размера на социалната пенсия за старост в съотношение от 100% до 160% за различните пенсии.            

Конкретните размери и процентното съотношение на различните пенсии, спрямо социалната пенсия за старост,  да се определят след актуализиране на нормативната и поднормативната уредба свързана със социалното осигуряване, здравеопазването, медицинската експертиза и оценката на работоспособността на хората с увреждания.

4. От 01. 01. 2019 г. да се отмени §6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, тъй като тази норма е в нарушение на принципите на равенство и справедливост, и по своята същност налага дискриминация по отношение на част от българските пенсионери.

5. Да се приеме закон за възрастните хора. Пенсионерите и възрастните хора са най-голямата социална група, която  съставлява над 30% от населението на България.

Тези наши искания са реалистични, изпълними и крайно наложителни. Държавата разполага с източници и неизползвани резерви за осигуряване на необходимия финансов ресурс за поетапно и чувствително повишаване на пенсиите на българските пенсионери, които заслужават достоен живот и спокойни старини.

ПОДПИСАЛИ:  Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва: генерал о.з. Златан Стойков, Съюз на пенсионерите – 2004: Валентина Николова, Съюз на ветераните от войните в България: доц. д-р Иван Сечанов, Съюз на военно-инвалидите в България: мл. лейт о.з Петър Велчев,  Съюз на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, ШЗО и родолюбивото воинство и гражданство: капитан д. п. Атанас Илев, Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната: полк. о.з Иван Иванов, Национално сдружение на клубовете на запасното войнство “За честта на пагона“: ген. лейт. о.з. Петър Илиев, Съюз на летците ветерани в България: Димитър Антонов,  Съюз на ветераните от БГА: полк. о.з. Иван Петков,  Български червен кръст: академик Христо Григоров,  Съюз на миньорите пенсионери от въгледобива: Тодор Костов, Конфедерация за социална защита на пенсионерите в България: ген. майор о.з. Стоимен Стоименов,  Българска Авиационна Асоциация: полк. о.з. Ангел Георгиев, Съюз на ветераните от РВД: Добри Николов, Неформална организация за България без дискриминация: Димитър Чокоев,  Фондация „Български Военновъздушни сили“: бр. ген. о.з. Спас Спасов, Български общонароден съюз “Бойна дружба“: полк. о.р. Явор Генов,  Асоциация на възпитаниците на Морско училище- секция София: вицеадмирал о.з. Минко Кавалджиев,  Българска асоциация на пенсионерите- обединени: инж. Костадин Недев.