Променят класификатора на длъжностите на военнослужещите

04.06.2018 г. Променят класификатора на длъжностите на военнослужещите

 В рамките на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия потенциално ще бъдат засегнати 77 длъжности за военнослужещи в 36 структури/формирования. В момента длъжностите за военнослужещи за 2180.

Спирдон Спирдонов

На дневен ред е промяна на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (СППМО) и Българската армия (БА). Причината е, че от 1 юли т.г. ще с извършват организационно-щатни промени на основата на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. Част от  СППМО и военни формирования от Българската армия ще преминават по нови длъжностни разписания. Във връзка с това МО е подготвило проект на постановление за изменение и допълнение на класификатора.

Целта

на нормативната промяна е допълване с 10 нови длъжности (6 длъжности за офицери, 3 длъжности за сержанти (старшини) и 1 длъжност за войници (матроси)) и промяна на 67 действащи такива (63 длъжности за офицери и 4 длъжности за сержанти (старшини)). В рамките на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия потенциално ще бъдат засегнати 77 длъжности за военнослужещи в 36 структури/формирования, става ясно от мотвите към проекта.

Действащият класификатор,

който е приет с постановление от 2010 г., на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия включва състава си 2180 - за военнослужещи (1071 - за офицери, 65 - за офицерски кандидати, 499 - за сержанти (старшини) и 545 - за войници (матроси)).

Промените

Променя се минималното изискване за образователен ценз от „бакалавър” на „магистър” на военнослужещите лекари, притежаващи младши офицерски звания, което се обуславя от факта, че след завършването им на пълния курс на обучение по специалност „медицина”, получават професионална квалификация „магистър-лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър”.

Във връзка с реорганизирането на Военен команден център и Център за осигуряване на Съвместното командване на силите, Център за подготовка на специалисти и Единен център за начална подготовка на Сухопътните войски се добавят и променят длъжности, като се приравняват изискванията за военно звание в съответствие с аналогични структури от въоръжените сили с ранг на „бригада (база) тип „Б”, съгласно Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и същите се уреждат в съответствие на функционалните връзки и взаимоотношения и правилата на ръководство и контрол между структурните звена.

Разкриват се специфични длъжности за сержанти и войници от Военномедицинска академия и Сухопътните войски, с което се осигурява възможност за заемането им чрез конкурс от граждански лица и кариерно развитие в обхвата на кариерната/професионалната област за попълване на некомплекта във въоръжените сили.

За осигуряване изпълнението на приетите Цели за способностите 2017 в декларираните формирования за участие в колективната отбрана на НАТО се променят наименования на длъжности в Съвместното командване на силите.