Войниците ще коленичат, гражданите ще свеждат глави

10.06.2018 г. Войниците ще коленичат, гражданите ще свеждат глави

 Предстоят промени в Устава за войскова служба. Прави впечатление, например че година и половина след промяната на  Закона за отбраната и въоръжените сили, все още по устав във ВМС първото висше офицерско звание е „комодор“, а не „флотилен адмирал“.

 Спирдон Спирдонов

Тържествена проверка (заря), която се провежда с разрешение на министъра на отбраната при честването на Националния празник и в други особено важни случаи, при почитане паметта на загиналите, командващият ще призовава гражданите да свеждат глави, а не да коленичат, както е сега. Това се предвижда в предстоящите промени на Устава за войскова служба на въоръжените сили на Р. България. За намиращите се в строя военнослужещи няма промяна. Те свалят шапки и коленичат. По същия начин ще се процедира и при откриване на паметници, когато с разпореждане на началника на гарнизона (командира на формированието) се назначава почетен караул, знаме и оркестър и се поставят часови.

Друга промяна в устава уточнява, че организирането на военни почести при погребения на военнослужещи, починали през време на военната им служба, се възлага на преките им началници и на военните коменданти, а на военнослужещите от резерва и запаса и на други лица - на началника на гарнизона.

Прави впечатление, че година и половина след промяната на военните звания в Закона за отбраната и въоръжените сили, тя ще настъпи и в устава. Все още по устав във ВМС първото висше офицерско звание е „комодор“, а не „флотилен адмирал“. Това, разбира се, не попречи на компетентните институции в този период да дават званието „флотилен адмирал“  на офицери от флота.

 Нов текст в проекта е, че вече разпоредбите на този устав ще се прилагат и по отношение на българските военнослужещи от състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, доколкото не противоречат на съответните международни договори, по които Република България е страна, постигнатите конкретни договорености и изискванията за заемането на съответната длъжност.”.

Има нова регламентация и за използването на служебното оръжие: „В мирно време военнослужещите могат да използват служебното оръжие като крайна мярка при: 1. въоръжено нападение или непосредствена заплаха с оръжие срещу тях; 2. въоръжено нападение или непосредствена заплаха върху друг военнослужещ; 3. въоръжено нападение върху охраняван обект или субект.“.