Какво обсъди Комисията по отбрана на изнеесеното си заседание в НВУ „Васил Левски“- част първа

18.06.2018 г. Какво обсъди Комисията по отбрана на изнеесеното си заседание в НВУ „Васил Левски“- част първа

 Otbrana.com

Два въпроса бяха в дневния ред на изнесеното заседание на Комисията по отбрана, което се проведе на 12 юни в НВУ „Васил Левски“. В „Отбрана“ имаше два материала за заседанието. Поради предизвикания интерес в две последователни публикации предалагаме на нашите читатели стенограмата от заседанието, която можете да намерите на сайта на Народното събрание. Първият – „Актуални въпроси на състоянието и перспективите на развитие на Националния военен университет в системата на военното образование и обучение“ и вторият – „Роля, място и перспективи за развитие на отбраната и армията, като стълб на държавността.“ Заседанието беше ръкооводено от председателя на комисията ген. Константин Попов.

Част първа


 * * *

ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа! Откривам изнесеното заседание на Комисията по отбрана в Националния военен университет във Велико Търново. Тук е поводът да благодаря на началника на Националния военен университет, бригаден генерал Богданов за поканата на Министерството на отбраната. Да благодаря и на господин кмета. 
Огромно удоволствие за всички нас е да бъдем в старопрестолния град, град с история, град с дух, град и с бъдеще. Да благодаря и на областния управител госпожа Попова. Благодаря, госпожо Попова, че сте заедно с нас. 
Темите, които ще разискваме днес, са от важно значение и за областта, и за националната сигурност и затова в точка втора сме поканили известни хора и на духа, и на науката, лидери в обществото, с които ще дискутираме важни въпроси както за държавата, така и за отбраната, като основен елемент и стълб на държавността. 
Мислех да направя кратко представяне може би във втора точка, но ще го направя сега. Ще започна от господин Иван Гранитски; тук са: академик Георги Марков, бившият служебен министър Велизар Шаламанов и господин Красимир Узунов – президент на Агенция „Фокус“. Както виждате, доста широк спектър от хора и от възможности.
Нека да преминем към дневния ред. Той се състои от две точки: (Чете дневния ред.)
Други предложения, колеги, имате ли? Ако няма, предлагам да гласуваме дневния ред.
Моля да гласуваме дневния ред.
Всички присъстващи са „за“.
Дневният ред се приема. 

Преминаваме към първа точка от дневния ред.
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ В СИСТЕМАТА НА ВОЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.
Господин Генерал, заповядайте.
ПЛАМЕН БОГДАНОВ: Благодаря. 
Господин Председател на Комисията по отбрана в Четиридесет и четвъртото народно събрание, уважаеми народни представители, уважаеми господин Кмет на община Велико Търново, уважаема госпожо Областен управител на област Велико Търново, уважаеми гости, уважаеми курсанти, дами и господа! (Прпедставя изложението чрез слайдове на екран.)
Ще представя пред Вас накратко брифинг за състоянието и перспективите за развитие на Националния военен университет „Васил Левски“ със следната структура.
Националният военен университет „Васил Левски“ е създаден през 2002 г. с решение на Народното събрание след обединяване чрез реорганизация на трите военни училища – във Велико Търново, в Шумен и в Долна Митрополия. 
Университетът се явява наследник на първото Военно училище, създадено през ноември 1878 г., когато се полага и началото на военното образование в България. Така 2018 г. се явява за нас празнична, когато честваме 140-ата годишнина от създаване на първото военно училище и от началото на военното образование в България. 
В момента дислокацията е следната. Трите бивши военни училища в момента са факултети на Университета и се намират във Велико Търново, където е Ректоратът, в Шумен е вторият факултет и третият факултет е в Долна Митрополия.
Накратко за акредитацията. Много важна е институционалната акредитация за всяко висше учебно заведение. Ние сме горди, че в края на 2016 г. Националният военен университет получи оценка 9,17 по 10-бална система, което до този момент се явява най-високата оценка от институционална акредитация, давана някога на военно учебно заведение. 
Продължаваме с мисията на следващия слайд. Имаме да формираме личности и лидери чрез образование, обучение и възпитание като командири, експерти и специалисти за въоръжените сили и за другите структури от системата за национална сигурност, както и за държавната, местната власт и икономиката на държавата. 
Основните задачи на университета са свързани и с нашите обучаеми. Първата задача: обучение на курсанти за придобиване на образователна квалификационна степен „бакалавър“. Следваща задача – обучение на студенти на степен „бакалавър“ и „магистър“; обучение на докторанти; провеждане на курсове за следдипломна квалификация – също много важна задача за въоръжените сили; обучение на кадети, тоест на сержантите за въоръжените сили; подготовка на контингенти за участие в мисии извън територията на страната – също важна задача; и обучение на военнослужещи за придобиване на професионална квалификация по военно дело. Това е нова задача, която започваме да изпълняваме от тази година. Малко по-нататък ще кажа и малко повече за нея, но ако повече от Вас си спомнят тя е продиктувана от сериозния некомплект на офицери във въоръжените сили и това беше отговорът на Министерството на отбраната, разбира се, със съответни промени в Закона за отбраната и въоръжените сили – специална наредба, така че по ускорен начин да се готвят офицерски кандидати, сержанти и войници, които имат висше образование, придобивайки квалификация по военно дело, да бъдат произведени за офицери по съответната гражданска специалност.
Девизът ни е свързан с нашия патрон Васил Левски.
Структурата на университета – съвсем накратко. Управление, академична част и Институт за научноизследователска и иновационна дейност, Професионален сержантски колеж, Център за професионално и продължаващо обучение и формирования за осигуряване на учебния процес и логистична поддръжка.
Академичната част. Три факултета: в Търново – „Общо войскови“, в Шумен – „Артилерия“, „Противовъздушна отбрана“, „Комуникационни и информационни системи“ и в Долна Митрополия факултет „Авиационен“. Съответно във Велико Търново – Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“ и в Шумен Департамент „Чуждоезиково обучение“. 
Накратко за организацията на учебния процес. Ще представя пред Вас шестте модела за подготовка на младши офицери, които понастоящем се реализират във въоръжените сили, в много обобщен и синтезиран вид. 
Основният модел е свързан с обучение на курсанти в редовна форма, а също и на сержанти и войници в задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър по военно дело“. Това е основният модел, а най-голямо е количеството на курсантите, те са и основна категория обучаеми, както ще стане ясно по-късно, с особености като изисквания и срокове за обучение. 
Следващият подход за обучение на младши офицери е този, който Ви казах: обучение на военнослужещи офицерски кандидати, сержанти и войници, притежаващи висше образование по гражданска специалност, преминавайки професионална квалификация по военно дело в продължение на една година, да бъдат произведени като офицери и да се развиват до звание „капитан“ засега, като през този период трябва да задълбочават своите познания, да придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по военно дело. 
Ограниченията като изисквания – за войници до 39 години, за сержанти – 45 години. 
Следващото направление е ново, също се извършва от миналата година – обучение на курсанти в редовна форма във военните учебни заведения по гражданска специалност и в гражданско висше учебно заведение по гражданска специалност. Такива са военните лекари, които се обучават във Военноморското училище и едновременно във Варненския университет, на едното място за военна специалност, на другото – за гражданската специалност, с изискванията.
Следващият подход е обучение на стипендианти за нуждите на Министерството на отбраната. Той се практикува от години.
Следващият подход е обучение на български граждани, които са завършили висше образование по специалности, които не се изучават във военните училища, като лекари, юристи, физици, метеоролози и така нататък. Те преминават един курс за новоназначени офицери в нашия университет. 
Последната форма, която предстои в най-скоро време да се реализира, е обучение на наши студенти, които се обучават в Университета по граждански специалности за придобиване на квалификация „офицер от резерва“. И това е само за военновременните формирования, на първо време за студенти от военните училища, по-нататък може да се разшири и със студенти от другите ВУЗ-ове.
На следващия слайд са седемте професионални направления, по които нашият университет е акредитиран да обучава курсантите и студентите.
Военните специализации и специалност на курсантите. Курсантите получават специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ и ги обучаваме по 24 военни специализации, които съвпадат с родовете войски във видовете въоръжени сили. Най-ново от тази година е, че възстановихме „Артилерийско инструментално разузнаване“ за Факултета в Шумен, по която специализация не се е извършвало обучение сигурно повече от 10 години.
На следващия слайд са специалностите, в които обучаваме студентите за бакалавър. Както виждате, и те са 23, като последната, новата от тази година, е „Авиационни и електронни системи за ръководство на въздушното движение“ за студенти.
Основната цел на обучението в нашия университет, като военен ВУЗ, е лидери с управленски качества, знания и умения. 
На следващия слайд са дадени в синтезиран вид нашите основни обучаеми. Съвсем накратко за всеки един тип от тях.
Това е картината на всички обучаеми към момента в Националния военен университет: курсанти, студенти – обобщено, над 1300, докторанти – 28, специализанти – към момента само 8, но това е един постоянен процес, около 1000 души, а от следващата година може би и за над 1000 души ще се провеждат курсове за специализация при нас, следдипломна квалификация.
Кадетите – 44 редовно, завършва първият випуск задочно от 270 кадети тази година и предстои прием на нови задочно за новата учебна година.
Общо – близо 3000 обучаеми към настоящия момент в Националния военен университет.
Курсантите са основна категория обучаеми, записано е в Закона какво е тяхното предназначение и няма да го повтарям, разнородна подготовка.
Ето съотношението на завършилите и приетите курсанти по години от 2013 г. Показвам го за илюстрация на тенденцията за увеличаване броя на курсантите през последните години. Много са причините, повечето са Ви известни. С червено е предстоящият прием, планираният прием за 2018 г. Виждате как нарастват – от 2013 г. малко над 440, 700 миналата година, при реализиране на приема предстои почти двойно увеличение на курсантите. За съжаление, не така стоят нещата с бюджета, там нямаме двойно увеличение.
На следващия слайд виждате в графичен вид кривата и тенденцията за броя на курсантите, тя е ясна, и пак Ви казвам, кривата на бюджета не е такава. Има движение напред и нагоре от тази година, но тенденцията съвсем не е толкова устремена нагоре.
Няколко думи за плановете, по които се обучават курсантите. Всички се обучават от 2016 г. по нови учебни планове. Той е единен за гражданската и за военната специалност. Плановете са структурирани по модули съгласно изискванията на Закона за висшето образование и държавните изисквания. Съчетаваме академична подготовка, военна подготовка, лидерска подготовка, езикова подготовка, физическа подготовка и така нататък. Обучението ни съответства на европейската система за трансфер на кредити, като има възможност курсантите след завършване на обучението си тук да продължат още една или две години според специалността и да придобият образователна квалификационна степен „магистър“.
Следва структурата на подготовката на курсантите по новите учебни планове. За новите учебни планове е характерно, че увеличихме много специалната военна подготовка, практическата подготовка и стажовете и методическата подготовка на курсантите. Отпуската, която беше повече от два месеца по старите учебни планове, вече е сведена точно до познатата ни схема – 20 дни лятото и 10 дни зимата. Останалото време е учебно натоварване, учебна дейност, което се отразява на цялостната дейност на Университета –на натоварването както на преподавателския състав, така и на органите за осигуряване, и на ресурсите, разбира се.
На следващия слайд е Факултет „Общо войскови“. Това са специализациите, по които се обучава в Търново.
На следващия слайд са специализациите, по които се извършва обучението във Факултета в Шумен.
И на следващия слайд – специализациите, по които се извършва обучение в Долна Митрополия – Факултет „Авиационен“.
Следващ слайд – най-обща академична подготовка, като всеки университет е организиран на университетски принцип. Виждате какви са формите на обучение в университета.
Военната подготовка надгражда академичната и академичните знания от гражданска специалност и така ги насочваме към специализирани знания и умения, които са необходими за бъдещите офицери. Вече казах за модулността, тя е основен принцип и там съчетаваме: базова военна подготовка, специална военна подготовка, курс за оцеляване, полеви лагери, стрелби, стажове, тактически учения, разбира се, и непрекъснатост на обучението. Действително е сериозно натоварването на нашите курсанти, особено по новите учебни планове.
Неизменна част от обучението на курсантите е езиковата подготовка, основно по английски език, в съответствие със споразумението на НАТО STANAG 6001. В края на обучението – последния семестър, се извършват изпити по STANAG, за да се определи познаването им на езика по четирите умения, но същевременно в нашия университет се извършва обучение и по френски и немски език, и по всички балкански езици.
Как завършват нашите курсанти? Схемата не е нова – държавни изпити, които са и по гражданската специалност, и по военната специалност, и по физическа подготовка задължително. Класираме всички курсанти по техните специалности по бал, като критериите са: учебната успеваемост, но и лидерските качества, проявени по време на петте години обучение, командирски качества през този период и извънучебна дейност, свързана с участие в различни конференции, културни, творчески или спортни мероприятия. След това предстои разпределение на випуска, като по-предният в класирането има право на избор на длъжност по съответната специалност, след което се присвоява първо офицерско звание „лейтенант“ на тържествен акт.
Накратко за обучението на студентите. Както вече казах, тях ги обучаваме за бакалавър и магистър от акредитираните професионални направления в Университета. Разбира се, засилено е обучението и сме фокусирани в тези специалности, които са свързани с националната сигурност, така че да осигурим кадри за всички структури от системата за национална сигурност, за държавната и местната администрация, също така за отбранителната индустрия и различни организации.
Докторанти – също наша основна задача. Обучението се извършва по индивидуални учебни планове, като в обучението са включени курсове, изпити, преподавателска дейност и защита на дисертационен труд. В момента имаме 28 докторанта, както казах, по 15 акредитирани научни специалности, които са достатъчно разнообразни – от организация и управление на въоръжените сили до пътни и строителни машини, автомобили, трактори и кари, технология и производство на летателни апарати, електронизация и автоматизирани системи за управление, и така нататък.
По отношение на формите и сроковете на обучение, курсантите се обучават само в редовна форма, за студентите и специализантите имаме редовна, задочна и дистанционна форма на обучение; за докторантите – редовна, задочна и чрез самостоятелна подготовка. Курсантите се обучават пет години или 10 семестъра, единствено специализация летец-пилот се обучават четири години – осем семестъра, а студентите за бакалавър – осем семестъра, четири години.
За обучението на специализантите провеждаме три вида курсове: за длъжностна квалификация, целева квалификация и езикова квалификация. Това са курсове на военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, от системата на въоръжените сили за повишаване на тяхната квалификация, много са на брой. Към момента провеждаме до 70 курса на година. До миналата година имахме до 900 души участие в курсове, още от тази година броят нараства, а от следващата година – още повече, тъй като курсове се провеждат както за офицери, така и за сержанти, така и за цивилни служители.
Обучението на кадетите също е важна задача. Тя се извършва в Професионален сержантски колеж, който функционира към Националния военен университет, което е държавно професионално училище по Закона за професионалното образование и обучение. Ето петте професии, за които обучаваме кадри от списъка на професиите за професионално образование и обучение. Има много специалности в тях: за командири, логистици, техници, администратори и инструктори. Както видяхте, броят на обучаваните в Колежа също нараства през годините както редовно и задочно, така и на специализантите в курсовете.
Друга наша важна задача е подготовка на контингентите за участие в мисии зад граница.
В момента всички тимове от екипа съветници за участие в мисиите на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане на силите на сигурност в Афганистан минават обучение и при нас, и в други центрове у нас и в чужбина. Това се извършва в Центъра за професионално и продължаващо обучение, чиято основна задача е да провежда курсовете с нашите специализанти. За 6-те години досега над 500 военно служещи са преминали курсове за участие в решителна подкрепа мисията на НАТО в Афганистан. 
Инфраструктурата – една болна понастоящем тема за нашия университет, но със сериозни планове за нейното подобряване. Най-общо това е организацията на инфраструктурата в Велико Търново.
Част от полигоните използваме за подготовка както на курсантите, така на кадетите и на нашите специализанти, така и на готвещите се за участие в мисии извън територията на страната.
На следващият слайд има снимки на лагерите за оценяване и тренировъчните лагери, които се провеждат с всички курсанти в трите факултета.
Програма „Еразъм“.
Националният военен университет е първият военен университет в Европа, който се включва в Програма „Еразъм“ през 1999 г. Оттогава имаме партньорски отношения с над 50 университета от цяла Европа. През 2015 г. бяха отличени от органа на Министерството на образованието и културата с почетен знак за активна дейност по Програма „Еразъм“. Това са само част от нашите партньори.
Участие и групи за интервю за обмен на млади офицери по Програма „Еразъм“ или така нареченият военен „Еразъм“.
Ето нашия принос към тази инициатива. Анализ на силните и слаби страни на Университета, които са извлечени от нашия опит от годините на обучението. 
Традиции в обучението на кадри. Достатъчно задълбочен анализ на нашите силни и слаби страни.
По слабите страни трябва да работим. За част от тяхното неутрализиране имаме планове.
По проблемните въпроси също имаме планове за тяхното решаване, свързани с увеличаване на щатния състав на Университета, предвидено за следващата година. 
Във връзка с нарастване на броя на обучаемите, което очакваме да се запази като тенденция, сериозен проблем се оказва настаняването на тези обучаеми. Затова сме планирали и сме предприели мерки за ремонт, бих го казал спешен, но спазваме всички процедури на Закона за обществените поръчки. Работим в това направление. По работата на различните системи на Университета – учебно-материалната, полева база, остарели транспортни средства, които не ни позволяват да изпълняваме ефективно целите си, свързани с обучението на нашите обучаеми. Необходимост от модернизиране на наличните симулатори и тренажори и придобиване на нови.
Перспективите за развитие са свързани с даване на по-качествено обучение на нашиете обучаеми. 
За инфраструктурата предвиждаме газифициране на трите района на Университета, за да създадем нормални условия и за обучение, и за бит на нашите обучаеми. 
Ремонт на сградния фонд, на всички основни сгради в трите факултета. Рязко модернизиране на технологичната база за обучение, не само на инфраструктурата. 
Участие в много проекти – било европейски, било национални, в което имаме вече опит и използваме тяхната възможност, за да развиваме нашия потенциал и способности. Работим за придобиване на способностите за комплексно авиационно образование и обучение на кадри както за българските ВВС, така и за гражданското въздухоплаване. Това е задача, заложена в Програма 2020, така и в План 2020 на Университета. Развитие на всички системи на нашия университет.
Считаме, че работим, за да посрещнем успешно новите предизвикателства, пред които ще бъде изправен нашият университет. 
Господин Председател, предлагам с това да завършим. Следва кратък филм. Няма да го показване сега, а при друга възможност.
Ще отговаряме на въпроси.
ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Богданов.
Националният военен университет възпитава лидери, способни да защитават и да отдават живота си за род и родина. Затова ще помоля всички присъстващи и Комисията по отбрана с едноминутно мълчание да почетем паметта на загиналите пилоти при изпълнение на служебна задача вчера с вертолет Ми-17. (Всички стават и отдават почит на загиналите пилоти.)
Колеги, откривам дискусията по първа точка. 
Заповядайте за мнения, становища, изказвания, въпроси. 
За да открия дискусията, да кажа няколко неща. Първо, искам да благодаря на всички, които гласуваха наскоро решенията за осъвременяване на основополагащите актове за висшите военни учебни заведения и в Комисията, и в пленарната зала. Това създава една добра, стабилна база и подпомага ръководствата на висшите учебни заведения да си вършат по-добре работата. 
Второ, знаем, че правителството с министър Каракачанов отпусна допълнително сериозни финансови средства за подобряване на материалната база, както беше посочено и от началника на Националния военен университет. Образованието е приоритет и аз искам да благодаря за всички усилия, които се полагат от ръководството на Националния военен университет. Това е оценка, която идва от Националния военен университет. 
Има ли система, която да казва, грубо казано, какъв е резултатът от Вашата дейност от командирите на видовете въоръжени сили и от Щаба на отбраната, която да казва – да, такива хора ни трябват, Вие такива произведохте. Как работи тази система, удачна ли е тя? Има ли резултат при съставянето и съгласуването на плановете за следващата учебна година?
ПЛАМЕН БОГДАНОВ: Категорично за учебните планове, които са в сила от 2016 г., нашите потребители на кадри и заявители на кадри, а това са видовете въоръжени сили – Сухопътни войски и Военновъздушните сили и всички структури на Въоръжените сили. Това са дирекции на Министерството на отбраната, съвместно командване на силите с неговите подчинени формирования, Военна полиция изготвиха квалификационните характеристики за обучението по съответните специализации. Там са знанията, уменията и компетентностите, които младите офицери и випускът на училището трябва да притежават при завършването. 
Тези квалификационните характеристики са основата, базата, на която ние направихме и новите учебни планове, така че да удовлетворим, да осигурим постигането на тези способности от нашите випускници. Това е по отношение на планирането и съобразяването с изискванията на заявителите и потребителите на нашите кадри. 
По отношение на обратната връзка – от реализацията им, ще говоря най-вече за курсантите, тъй като те са първостепенни, ежегодно се извършват анкети по поръчка на Министерството на отбраната от Института за перспективни изследвания. Извършва се анкетиране на командирите на младите офицери една година след завършването. Слабостите, които отчетохме в анализите за 2015 г., започнаха да намаляват през 2016 и 2017 г.. Истинският ефект от новите учебни планове ще се види след 2021 – 2022 г., когато завършват колегите, обучаващи се по новите учебни планове. Това е постоянна система, така работим по новите квалификационни характеристики за курсовете за военно дело. Изработват се от нашите заявители потребители на кадри, а ние ги реализираме чрез учебните планове, съгласувани с тях. 
ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Ако може, продължение на въпроса: къде в образоването в другите сфери има подобна система? Примерно в Софийския университет има ли такава система? Тя по-добра ли е от системата, която използва Министерството на отбраната и военнообразователна система?
ПЛАМЕН БОГДАНОВ: Лично аз нямам информация да има подобна система в някои от гражданските университети. Има обаче система за целите на рейтингите, така наречената рейтингова система на всички висши учебни заведения, където по европейски проект наета фирма извършва изследване по редица критерии. Един от критериите е реализацията на завършващите, без да е много ясно къде се получава информацията, а би трябвало да се получава, включително от НАП, за осигурителния доход на завършващите. По критерия „военно дело“ ние винаги сме в челните места, тъй като информацията за нашите випускници я има 100% в НАП. 
ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
Въпроси от колегите?
Заповядайте.
Господин Михов, заповядайте.
МИЛЕН МИХОВ: Моят въпрос е кратък. Видях в процентното разпределение на учебните планове различните видове подготовка. Ако правилно съм запомнил, 4% е практическата подготовка. Интересно ми е как реализирате тази практическа подготовка. Да разкажете малко по-подробно курсантите къде я реализират – дали в Университета, дали във формированията, тъй като практическото обучение както във военните специалности, така и в гражданските специалности е едно от важните неща в подготовката на специалисти. Можем да кажем, че нашето висше образование страда от недостатъци – недостатъчна практическа подготовка. Малко повече да разкажете за практическата подготовка на курсантите. Тук те ни интересуват.
ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Михов.
Заповядайте, господин Генерал.
ПЛАМЕН БОГДАНОВ: В този разрез на учебните планове сме показали подготовката, която се извършва под формата на стажове. Тя е планирана и се провежда във военните формирования. Увеличихме я и стана повече от месец за различни специализации. Определени длъжности, обикновено командир на взвод или приравнени, в зависимост от специализацията, курсантът отива с определено задание на стаж. Изпълнява задълженията на съответната длъжност, има подчинени. Тук има курсанти, които могат да разкажат това от първо лице. В края на обучението получават атестация както от командирите – старши командири в съответното формирование, така и от ръководителя на стажа от съответната катедра. Практическата подготовка е изключителна важна, отчетена като недостатъчна в старите учебни планове, затова неслучайно я споменах – практическата и методическата подготовка. 
Тук можем да добавим подготовката, която на практика е част от теоретичната подготовка – участие на наши взводове ежегодно в много национални и международни учения. Международните учения са наравно с формированията, ротите и бригадите на Сухопътните войски. Миналата година – в най-голямото учение в Ново село и в Корен, тази година също участваме в международни лагери ежегодно в Македония по две седмици практическа подготовка. 
Тук трябва да добавим практическата подготовка, която е ежедневна не просто в учебните кабинети, а по техниката. Там, където има разрези на различни видове техника, била автомобилна, танкова, артилерийски системи или самолети, двигатели и агрегати.
ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал. 
Аз само да напомня, и това е забележка и към мен: да формулираме въпросите си по-кратичко, защото имаме ограничено време. Все пак сме Военна комисия, имаме някакъв план и ако се отдадем на безкрайни, многословни въпроси, може да провалим останалите мероприятия, предвидени от генерал Богданов, и ще му създадем проблеми, не че Комисията по отбрана не създава проблеми, но може и да помогнем и да решим някой проблем.
Следващ желаещ? 
Господин Христов, заповядайте.
ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Бригаден генерал, на Вас благодаря за брифинга. С една молба – бяха изключително интересни слайдовете Ви, на които правите анализ на силни и слаби страни, недостатъци и поставяте въпроси пред нас. Молбата ми е: брифингът да бъде предоставен по възможност на Комисията по отбрана, сега със следващите въпроси ще Ви обясня защо.
Недостигът на финансови средства е разбираем. Правили ли сте разчет какво остава с обучението на един курсант в сравнение със средствата, които се дават за обучение на студент, да кажем във Великотърновския университет, като се изключи елементът на чисто военната логистика. Искаме да сравним Вие имате ли достатъчно средства в сравнение с останалите висши учебни заведения за обучението на курсантите. Това ще ни помогне в по-нататъшната ни работа. 
Що се отнася до инфраструктурата, понеже гледах много внимателно Вашия брифинг, ясно, е, че не Ви достигат капиталовите разходи. Колко капиталови разходи имате за тази година и колко Ви трябват, за да изпълните Вашия план – на Университета, за развитието, което бихте искали да направите за годината по Вашия по-дългосрочен план?
Господин Председател, ще си позволя да Ви предложа, тъй като до голяма степен проблемите с осигуряването тук съвпадат с това, което е и във Военна академия, може би е добре да направим един разговор с ръководството на Министерството на отбраната специално за проблемите и осигуряването, разпределянето на бюджета за 2019 г. – сега му е времето. 
Един чисто професионален въпрос, господин Бригаден генерал. Имате ли преподаватели, които са били на мисии зад граница? На какви длъжности са били? Може би въпросът не е точно към Вас, а към курсантите: има ли занятия, провеждани в Университета от офицери от военните формирования, които са били на мисии зад граница, за да се предава лично опитът, който вече натрупахме, понякога и горчив, в мисиите зад граница? Благодаря Ви, господин Генерал.
ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Христов. 
Господин Генерал, съвсем накратко, ако обичате.
ПЛАМЕН БОГДАНОВ: По отношение на средствата за издръжка имаме разчети, това ни е постоянна работа. 
Професионалните направления имат определен коефициент при изчисление на тяхната издръжка. За военното дело е най-висок. Това послужи за основа в края на 2016 г. в Закона за отбраната и въоръжените сили да се приеме поправка, в която издръжката на курсантите, като военнослужещи, тоест униформата, храната, задължителната застраховка, стипендията за звание да се поемат от Министерството на отбраната. Това през 2017 г. не можа да влезе в сила, но от 2018 г. е факт и ни облекчава в голяма степен. Затова казах, че за част от проблемите, свързани с издръжката на курсантите, имаме път и виждаме как да се решават. Считаме, че проблемът е решен, действително не на сто процента, но почти на сто процента, което е важно за нас.
По отношение на разходите за тази година. В края на миналата година бяха под 16 млн. лв. за ремонт на съществуващата инфраструктура, които са разпределени, считам обективно, между трите факултета и според потребностите, и според броя на обучаемите и така нататък. За това сме предприели много действия, много задания за проектиране. Вече текат обществени поръчки за проектиране на основни ремонти. Най сериозните са свързани с предпроектни изследвания, изследвания, в които има количества газ и газифициране на трите района. В момента заданието е съгласувано с Дирекция „Инфраструктура на отбраната“ в Министерството на отбраната и предстои да обявим обществена поръчка за проектирането. Така че тези 16 милиона са действителност и не просто глътка въздух, но много сериозна помощ по отношение създаване на нормални условия за живот.
По отношение на преподаватели с мисии, имаме, разбира се, като аз неслучайно обърнах внимание на Центъра за професионална и продължаваща подготовка. Той е нов, създаден е през 2016 г. Миналата година при назначаването на неговия състав – там са само хора с участия в мисии, а те обучават и нашите контингенти, и специализанти, и курсанти, разбира се, и участват в учения. Благодаря.
ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал. Благодаря Ви за бързата реакция. Господин Христов вече също има брифинг, така че ако някой още има желание, предполагам, че домакините ще бъдат така любезни да предоставят необходимата информация на всички членове на Комисията, които пожелаят.
Други колеги? Няма. 
Закривам дискусията по точка първа.