От следващата година пада „таванът“ само на новоотпуснатите пенсии. Това дискриминация ли е?

08.07.2018 г. От следващата година пада „таванът“ само на новоотпуснатите пенсии. Това дискриминация ли е?

 Otbrana.com

Този въпрос се задава много често. Според социалното министерство не е дискриминация. Ето как отговарят от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ на Минстерството на труда и социалната политика:

„Съгласно действащата в момента разпоредба на § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., без добавките към тях, се определя считано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 на сто, а от 1 юли 2019 г. – 40 на сто, от максималния осигурителен доход за същата календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Следва да се има предвид, че действащата в България осигурителна система е разходопокривна. Един от основните принципи на тази система – принципът на солидарност на осигурените лица – позволява ограничаване размера на получаваните пенсии до определен максимален размер и едновременно с това гарантиране на минимален размер на пенсиите, който обезпечава определен минимум от средства на различни категории лица, които са участвали в осигуряването.

Относно съществуването на максимален размер (таван) на пенсиите с начална дата на отпускане след 31 декември 2018 г. е необходимо да се има предвид и друга норма в КСО, която също влиза в сила през 2019 г. и на основание на която тези пенсии се изчисляват по различни правила. Съгласно чл. 70, ал. 8 от КСО, за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията, т.е. няма да се взема предвид осигурителния доход на лицето за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на пенсионера.

Отпадането на тавана за пенсиите, които ще бъдат отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., е обвързано и с въвеждането от 2000 г. до момента на максимален месечен осигурителен доход. Максималният месечен осигурителен доход, върху който може да се внасят осигурителни вноски, служи като естествен регулатор на параметрите, влияещи върху размера на пенсията и в частност на индивидуалния коефициент. Тези законови ограничения на дохода, който се взема предвид при определяне размера на пенсиите с начална дата на отпускане след 31 декември 2018 г., не допускат необосновано високи размери на пенсиите. По този начин действащата норма на § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО не е дискриминационна, тъй като не ограничава права и не създава привилегии по един или друг признак, а е обществено приемлива и необходима мярка с оглед защитата на всички осигурени лица.“