Допълнителното възнаграждение за фактическо командване ще има постоянен характер

11.07.2018 г. Допълнителното възнаграждение за фактическо командване ще има постоянен характер

  

От Министерството на отбраната смятат, че това ще доведе до реализиране на заложените цели, свързани с повишаване на мотивацията на военнослужещите за изпълнение на военната служба, преодоляване на негативните последствия от некомплекта във въоръжените сили, както и към стимулиране на кариерното им развитие.

Спирдон Спирдонов

С промяна на съответната наредба се регламентира на военнослужещите, назначени на длъжности по основни длъжностни разписания, да се изплаща допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани с фактическо командване или ръководство на личен състав, в размер до 60 на сто от основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степен. Уточнено бе, че конкретните размери на допълнителните месечни възнаграждения и длъжностите ще се определят ежегодно със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната и постоянния секретар на отбраната.

В Министерството на отбраната са констатирали, че третата алинея на този член от наредбата, който определя, че при отработен непълен работен месец допълнителното месечно възнаграждение се изплаща пропорционално на отработените дни, възпрепятства реализирането на заложените цели, свързани с повишаване на мотивацията на военнослужещите за изпълнение на военната служба, преодоляване на негативните последствия от некомплекта във въоръжените сили, както и към стимулиране на кариерното им развитие. Във връзка с това от министерството са подготвили проект на изменение на наредбата, като се предлага тази злополучна трета алинея да придобие вида „Допълнителното възнаграждение по ал. 1 е с постоянен характер по смисъла на § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“ Според този закон "допълнителни възнаграждения с постоянен характер" са допълнителните възнаграждения, които се изплащат ежемесечно заедно с основното месечно възнаграждение за постоянно съществуващи фактори, утежняващи условията за изпълнение на военната служба за заеманата длъжност.

По този начин, се посочва в мотивите към проекта, ще се отстранят констатираните противоречия и затруднения при прилагането на наредбата, с оглед факта, че съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военнослужещите са длъжни по всяко време на денонощието да бъдат на разположение за изпълнение на задълженията си, свързани с военната служба.

И още от мотивите: „В случай, че военнослужещите ползват отпуск, тяхната пълна отговорност като командири (ръководители) от различни йерархични нива не се отменя, а само се делегират ограничени права на определените заместници по изпълнение на част от функционалните им задължения.” От Министерството на отбраната смятат, че „изменението на наредбата следва да се извърши в най-кратък срок, с оглед предвиденото предстоящо участие на военнослужещи от въоръжените сили в международни учения, както и своевременното изготвяне на необходимите разчети, планиране и заявяване на определените ресурси и създаване на организация за нейното изпълнение”.

(Проектът е за изменение на Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г., изм. и доп., бр. 98 от 2010 г., изм. бр. 49 и бр. 82 от 2011 г., изм. и доп., бр. 59 и бр. 80 от 2012 г., изм. и доп., бр. 10, бр. 56 и бр. 86 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2015 г., изм. и доп., бр. 11, бр. 31 и бр. 84 от 2016 г., доп., бр. 10 от 2018 г.)