Какво означава за военнослужещия „компенсация с намалено служебно време?

21.08.2018 г. Какво означава за военнослужещия „компенсация с намалено служебно време?

 От МО отговориха на няколко наши въпроса във връзка с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Замяната на израза „ползвани почивки“ с „компенсиране с намалено служебно време“ не променя начина на компенсиране на военнослужещите при положено служебно време над нормалната му продължителност, става ясно от отговорите, които получихме от Пресцентъра на МО.

Спирдон Спирдонов

- Каква е нормалната продължителност на служебното време на военнослужещите?

- Съгласно чл. 194, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) нормалната продължителност на служебното време на военнослужещите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

- Какви са законовите възможности военнослужещите да служат извън нормалната продължителност на служебното време?

- Съгласно чл. 194, ал.2 от ЗОВСРБ, общата продължителност на служебното време на военнослужещия в денонощие не може да надвишава с повече от една втора нормалната дневна продължителност на служебното време. Съгласно чл. 194, ал.4 от ЗОВСРБ, за изпълнение на службата през почивните дни на военнослужещия се заплаща допълнително възнаграждение в размер 50 на сто, изчислено върху основното му възнаграждение, а за дните на официалните празници - допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху основното му възнаграждение. Съгласно чл. 194, ал.5 от ЗОВСРБ, служебното време над нормалната му продължителност се компенсира с намалено служебно време при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната по ал. 8. Съгласно чл. 194, ал.6 от ЗОВСРБ, алинеи 1 – 5 не се прилагат при обявяване на положение на война, военно или извънредно положение, както и при мобилизация, щормова готовност, военни учения и мероприятия, планирани с продължителност, по-голяма от едно денонощие. Съгласно чл. 194, ал.7 от ЗОВСРБ, времето за почивка на военнослужещите не се включва в продължителността на служебното време. Съгласно чл. 194, ал.8 от ЗОВСРБ, редът за разпределяне на служебното време, за неговото отчитане и компенсиране извън нормалната продължителност, се определя с акт на министъра на отбраната.

- При какви условия се полага допълнително възнаграждение за изпълнение на възложени задачи над общата продължителност на служебното време?

- Това е регламентирано в чл. 194, алинеи 2 и 3 от ЗОВСРБ:

Чл.194, (2) „Общата продължителност на служебното време на военнослужещия в денонощие не може да надвишава с повече от една втора нормалната дневна продължителност на служебното време.“

Чл. 194 (3) „В случаите на превишаване общата продължителност на служебното време по ал. 2 на военнослужещия се заплаща допълнително възнаграждение по чл. 214, ал. 1, т. 3.“ 

- Какво допълнително възнаграждение се полага за изпълнение на служба в почивните дни?

- Това е регламентирано в чл. 194, ал. 4 в ЗОВСРБ: „За изпълнение на службата през почивните дни на военнослужещия се заплаща допълнително възнаграждение в размер 50 на сто, изчислено върху основното му възнаграждение, а за дните на официалните празници - допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху основното му възнаграждение.“

- Отпадат ли почивните дни, като компенсация за служба извън нормалната продължителност на служебното време?

- В алинея 5 на чл. 194 от ЗОВСРБ изрично е посочено, че служебното време над нормалната му продължителност се компенсира с намалено служебно време при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната по ал. 8. В Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. обаче вместо изразът „компенсиране с намалено служебно време“ е използван изразът „ползване на почивни дни“. Замяната на втория израз с първия не променя съществуващия начин на компенсиране на военнослужещите, който подробно е разписан в Наредбата. Целта на това компенсиране е служебното време на военнослужещия да не надвишава месечната продължителност на служебното време по чл. 3 от Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. Замяната на този израз не се отразява и на правото на военнослужещия на междуседмична почивка с продължителност 48 ч. Тази почивка е регламентирана в чл. 210 от ЗОВСРБ. Съгласно тази разпоредба, военнослужещите имат право на минимална непрекъсната междуседмична почивка с продължителност 48 часа. Когато почивката не може да се ползва поради служебни причини, на военнослужещите се предоставя съответна почивка във време, определено от командира или началника.

Посоченото се установява и от чл. 5, ал.1 от Наредбата, която запазва настоящата си редакция. Съгласно тази разпоредба, организирането на работата на военнослужещите в режим на нормална продължителност на служебното време се извършва при осигуряване на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа, и седмична почивка от 48 часа. В случаите, когато по служебни причини седмичната почивка не може да бъде ползвана в рамките на седмицата, на военнослужещите се осигурява ползването на остатъка й в рамките на календарния месец.

-Какво означава „компенсиране с намалено работно време“? Например, днес военнослужещият да изпълнява задълженията си 3, 4, или 5 часа.

- Целта на това компенсиране е служебното време на военнослужещия в рамките на месеца да не надвишава месечната продължителност на служебното време по чл. 3 от Наредба № Н-18 от 19.12.2012г.

- В какъв срок трябва да се извърши компенсирането с намалено служебно време?

- Видно от чл. 10 и чл. 19 от Наредбата Н18/10.12.2012г. – в рамките на месеца. В раздел V е предвидена възможност по изключение поради обоснована необходимост или неотложни служебни причини, компенсирането да се отложи до три месеца след края на съответния календарен месец.

- Какви са последствията за военнослужещите от промяната на чл.35 на наредбата, където думите „дежурство е основна функция по длъжностно разписание“ се заменя с „носенето на дежурство се включва в основните функционални задължения“?

- Няма последствия. Замяната на израза е въведена с цел синхронизиране с терминологията  на ЗОВСРБ / чл. 196 от ЗОВСРБ/.

- Как се е процедирало до сега, след като въпросната промяна за компенсиране с намалено служебно време, а не с почивни дни, е в резултат на промяната на ЗОВСРВ от 9 декември 2016г.   

- Няма разлика между режима за компенсиране, съгласно действащата Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. и предлаганото й изменение и допълнение. Замяната на израза „ползвани почивки“ с „компенсиране с намалено служебно време“ не променя начина на компенсиране на военнослужещите.

- Премахването на почивните дни като компенсация продиктувано ли е от недостатъчния брой военнослужещи у нас.

- Замяната на израза „ползвани почивки“ с „компенсиране с намалено служебно време“ не променя начина на компенсиране на военнослужещите при положено служебно време над нормалната му продължителност. В този смисъл не е налице „премахване на почивните дни като компенсация“, а е налице замяна на един израз с друг с цел въвеждане на терминологично уеднаквяване на подзаконовия нормативен акт с действащия ЗОВСРБ. Отново обръщаме внимание, че предлаганите изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. по никакъв начин не засягат  правото на военнослужещите на междуседмична почивка с продължителност 48 ч., съгласно чл. 210 от ЗОВСРБ .