Променят закона, връщат старата формула на военните заплати

10.09.2018 г. Променят закона, връщат старата формула на военните заплати

 Спирдон Спирдонов

От началото на следващата година месечното възнаграждение на военнослужещите ще зависи не само от военното звание, но и от заеманата длъжност. Това ще се случи, ако бъде своевременно приета промяната на Закона за отбраната и Въоръжените сили, която предлага Министерството на отбраната. По подобен начин се определяха военните заплати до 2003 г.. В момента у нас имаме 21 военни звания. По предварителни разчети длъжностите ще бъдат разпределени в до 99 длъжностни нива.

От МО смятат, че действащата законова уредба, регламентираща системата за заплащане труда на военнослужещите не позволява

справедливо диференциране

при определянето на заплащането за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание, независимо от различните изисквания за заемането на длъжността, свързани с образование и квалификацията, отговорността и тежестта на изпълняваните задачи.

Заедно с това са идентифицирани проблеми, с решаването на които ще се оптимизират възможностите за

попълване на длъжности

за военнослужещи, за които се изисква допълнителен образователен ценз, квалификация, професионален опит и др. Това ще бъде стъпка към преодоляване на некомплекта във въоръжените сили.

Важно условие за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи е

въвеждането на по-големи разлики в размерите на техните основни месечни възнаграждения,

посочват от МО. Смята се, че това е съществен стимул за тези военнослужещи за по-качествено изпълнение на функционалните задължения и повишаване на квалификацията и образованието.

До определяне на основните месечни възнаграждения на военнослужещите по реда на този закон на същите се заплащат възнагражденията, определени по досегашния ред, се посочва в проекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона трябва да се приемат, издадат или приведат в съответствие с този закон в 3-месечен срок от влизането му в сила.

А ако има ощетени, т.е. по-ниски заплати след промяната?

На този въпрос проектът за изменение на закона отговаря така: „Военнослужещите, на които определените основни месечни възнаграждения по този закон са по-ниски от получаваните до влизането в сила на закона, запазват размера на възнагражденията си. В този случай военнослужещите получават лична временна добавка, която се включва в основното месечно възнаграждение при условия и по ред, определени от министъра на отбраната в акта по чл. 212, ал. 2.”

***

В законопроекта са предложени изменения в разпоредбите на чл. 24, ал. 2 и чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ, които са насочени към:

Основните положения в законопроекта са насочени в следните основни аспекти:

1. Диференциране на възнагражденията за военнослужещите в зависимост от степента на компетентност и отговорност съобразно разположението на длъжностите им в йерархичните нива и присвоените им военни звания.

2. Постигане на по-точен баланс на съотношението между отделните категории военнослужещи и техните звания и длъжности в съответствие с образователния ценз, квалификацията, степента на отговорност, професионалния опит, физическото и психическото натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения в съответствие с Йерархичния класификатор на структурите и военните формирования.

3. Подобряване на кариерното развитие на военнослужещите, създаване на ясни правила за преминаване (заемане) на военнослужещите от една длъжност на друга в съответствие с присвоеното военно звание и стимулиране на желанието им за развитие и изпълнение на военната служба.

4. Конкурентноспособност на пазара на труда и привличане на специалисти за приемане на военна служба.

В § 5 от преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага измененията да влязат в сила в най-кратък срок, считано от 01.01.2019 г., с оглед последващото приемане на подзаконовите нормативни актове и въвеждането им в изпълнение с началото на финансовата година, с цел законосъобразно, ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс на Минстерството на отбраната за 2019 година.

Мотивите през 2003 г. бяха други

Формирането на военната заплата само според военното звание стана от 1 януари 2003 г. с промяната на Закона за отбраната и въоръжените сили.  Един от тогавашните мотиви за промяната бе създаването на възможност да се намалят нивата на длъжности в обхвата на едно военно звание.

Отбелязваше се, че по този начин механизмът за формиране на длъжностите според военното звание и за определяне на възнагражденията на военнослужещите се привежда в съответствие с изискванията в страните - членки на НАТО.

Тогавашната промяна целеше постигане на стабилност в конкретното служебно правоотношение, тъй като броят на военнослужещите в обхвата на едно военно звание ще се определя от Министерския съвет и след 2004 г. ще стане сравнително постоянна величина.

Този модел на кадрово развитие, се посочваше в мотивите на правителството, ще даде възможност кадровите военнослужещи да се пенсионират независимо от притежаваното военно звание, щом са придобили право на пенсия съгласно чл. 69 от Кодекса за задължително обществено осигуряване. По този начин се целеше постигане на  изравняване в статута на кадровите военнослужещи със статута на офицерите и сержантите от Министерството на вътрешните работи