Днес в. „Българска армия“ става на 74 години

14.09.2018 г. Днес в. „Българска армия“ става на 74 години

 Otbrana.com

Честито на всички, които в тези години са свързали живота си с армейския вестник! На 14 септември 1944 г. излиза първият брой на в. Народна войска“. Малко след това армейското издание тръгва към фронта, където нашата войска участва в заключителната фаза на Втората световна война. С годините се преименува в „Народна армия“, а от 1992 г. – в „Българска армия“. Той е продължител на вестниците „Военни известия” (първи брой на 14.02.1892 г.) и „Народна отбрана“. „Българска армия” е първият вестник у нас, удостоен с почетния знак на президента. Това стана във връзка с неговата 60-годишнина.

Част от историята 
На 14 септември 1944 г. е създаден в. "Народна войска" - вестник за войската и народа, всекидневник, излизащ на две страници. Това е по времето на Втората световна война. От 28 април 1948 г. вестникът става орган на Българската армия. От 28 септември 1949 г. е орган на Министерството на отбраната. През 1948 г. с Указ № 16 на Президиума на Народното събрание на НРБ и Постановление № 7 на Министерския съвет вестник "Народна армия" е награден с орден "9 септември 1944 г." I степен за особени заслуги по време на Отечествената война на България 1944 - 1945 г. за мобилизиране на бойния дух на армията. 
От 1944 г. вестникът излиза в 2 страници всекидневно. От 8 декември 1946 г. става седмичник от 4 страници. От 17 септември 1947 г. започва да излиза в сряда и събота. От 28 февруари 1950 г. започва да излиза три пъти седмично вторник, четвъртък и събота също в 4 страници. От 21 май 1951 г. вестникът се издава 4 пъти седмично - понеделник, сряда, четвъртък и събота в 4 страници. От 1 февруари 1952 г. се сменя форматът на вестника и излиза шест пъти в седмицата (без понеделник) в 4 страници. 
На 30 април 1952 г. в. "Народна войска" променя заглавието си на "Народна армия" по предложение на Главно политическо управление на Народната армия (Гл. ПУНА№, на чието подчинение е бил. От май 1988 г. вестникът се отпечатва пет пъти седмично (от понеделник до петък) от 4 страници. През 1990 г. излизат допълнително 9 броя от по 16 страници (месечно издание)с формат А3. На 27 май 1992 г. наименованието на вестника е променено на "Българска армия", който се издава в 4 страници. 
С МЗ ОХ 0333 от 3 октомври 1995 г. и Заповед № 0085 от 19 октомври 1995 г. на началника на Управление "Информация и връзки с обществеността" се формира поделение „Печатни издания и редакции на МО” по щат Я 6526 и обединена военна редакция към Българското национално радио с военно-пощенски номер 18060 –София, подчинено на управление "Информация и връзки с обществеността” на Министерството на отбраната. Вестник "Българска армия" е в тази структура на министерството. 
От 2 януари 1996 г. вестникът преминава на офсетов печат. Състои се от 16 страници. 
С МЗ ОХ - 0484 от 22 септември 1997 г. „Печатни издания и редакции на МО” се подчиняват на създадения с тази заповед самостоятелен отдел "Военно- издателска дейност, военни културни институти и учреждения (под. 48160), подчинени на заместник - министъра на отбраната по военнополитическите и правно административни въпроси. 
С МЗ ОХ - 0623 от 14 август 1998 г. се извършват промени в щат Я - 6526. Трансформира се длъжността от "началник на печатни издания и редакции на МО” в главен редактор на в. "Българска армия" със звание полковник. С Постановление на Министерския съвет № 199 от 4 октомври 1999 г. се създава Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация". "Българска армия" е в състава на агенцията в отдел “Печатни издания” към дирекция “Информация и реклама”. Главният му редактор изпълнява функционално задълженията си, като длъжността му по щата е главен експерт. До началото на август 2008 г. в дирекция “Военни средства за масово осведомяване” на Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация” функционира отдел “Българска армия”, който издава вестника. В този период до октомври 2004 г. началникът на отдела е офицер със звание подполковник, който по функционални задължения е главен редактор на вестника. След това длъжността е девоенизирана и се заема от гражданско лице. От септември 2009 г. вестникът се ръководи от редакционен съвет без главен редактор. От 1 август 2008 г. със заповед на министъра на отбраната редакцията на вестника е включена в състава на Военно издателство ЕООД. 
До 4 август 2008 г. вестникът излиза пет пъти седмично в цветен вариант. Понеделник, вторник, сряда и четвъртък вестникът е в 16 страници, а в петък – 24. През тези години вестникът излезе и със страници на английски език във връзка с отразяване на многонационални учения. От 14 януари до 30 септември 2000 г. вестникът излиза веднъж седмично с 24 страници, след което е възстановен като всекидневник със заповед на министъра на отбраната Бойко Ноев.

Последният брой на всекидневника е с дата 4 август 2008 г. Със заповед на министъра на отбраната той започва да излиза веднъж седмично първо в 24, след това в 32 страници от 12 септември 2008 г. От 12 май 2009 г. започва да функционира и електронен вестник „Българска армия” в състава на Военно издателство ЕООД. 
От 25 май 2010 г. в. „Българска армия” по силата на правителствено постановление е в състава на изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело. Днес той е структура на Информационния център на МО.
За 60-тата си годишнина вестник „Българска армия“ бе удостоен с почетния знак на президента на Република България. „Българска армия” е първият вестник у нас, удостоен с това отличие на президента, тогава Георги Първанов. Вестникът е награждаван с плакети на Министерството на отбраната и Генералния щаб на Българската армия. За отразяването на учения и други събития министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб са отличавали журналисти от вестника.