МО оправи заплатите на военните, сега се зае с парите на цивилните...

30.09.2018 г. МО оправи заплатите на военните, сега се зае с парите на цивилните...

 Целта е преодоляване на изоставането във възнагражденията на цивилните служители в МО от тези в останалите администрации. Най-зле е положението при главните експерти. Целта е проблемът да се реши в рамките още на тазгодишния бюджет на министерството, с оглед на обявеното предстоящо увеличение с 10 процента на заплатите на държавните служители. Във връзка с това се забавя движението на проекта на промените в закона, които предвиждат възнагражденията на военнослужещите да се определят не само за звание, както е сега, но и за длъжност.

Спирдон Спирдонов

В началото на месеца МО публиква за обсъждане проект на изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Целта е от следващата година месечното възнаграждение на военнослужещите да зависи не само от военното звание, но и от заеманата длъжност. По подобен начин се определяха военните заплати до 2003 г.

Преди да влязат за обсъждане в Министерски съвет, промените бяха спрени. Причината е, че МО публикува същия проект за обсъждане с едно допълнение. Предвижда се създаване на правна възможност еднократно да бъде определен нов индивидуален размер на основната месечна заплата на цивилните служители по служебно правотношение и лицата, назначени по чл. 107а от Кодекса на труда, в рамките на разходите за персонал, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Целта на промяната на закона, според мотивите на министъра на отбраната е „Преодоляване на някои от значителните разлики в индивидуалните основни месечни заплати на държавните служители и лицата, назначени по чл. 107а от Кодекса на труда, в Министерството на отбраната в сравнение с основните месечни заплати на служителите в останалите държавни администрации;  преодоляване на съществуващата трайна тенденция за различни размери на индивидуалните основни месечни заплати за еднакви длъжности в рамките на едно и също административно звено в Министерството на отбраната, спрямо други административни звена в него; преодоляване на някои от различията в индивидуалните основни месечни заплати по отношение на по-високите индивидуалните основни месечни заплати на еднакви длъжности в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, спрямо тези в Министерството на отбраната“.

В мотивите се констатира значително изоставане на основните месечни заплати на държавните служители и лицата, назначени по чл. 107а от КТ в Министерството на отбраната в сравнение с определените основни месечни заплати в останалите държавни администрации (арг. - приложение № 4 към Доклада за състоянието на администрацията през 2017 г.). Предвид очакваното увеличаване на заплатите в бюджетната сфера през 2019 г., тази неравнопоставеност ще се задълбочи и затова се търси законова възможност за тяхното увеличаване.

Значим е проблемът на следните длъжности, на които към настоящия момент е налице индивидуален размер на основната месечна заплата, под средната основна месечна заплата за Министерството на отбраната за съответната длъжност за около: 57 на сто - от главните експерти; 47 на сто- от младшите експерти; 46 на сто - от старшите експерти; 43 на сто - от държавните експерти и 51 на сто - от главните специалисти. Около 51 на сто от държавните служители и лицата, назначени по чл. 107а от КТ в Министерството на отбраната, са с индивидуална основна месечна заплата под средната основна месечна заплата за Министерството на отбраната за съответната длъжност.

Разбира се, заглавието е малко подвеждащо. Все още не е решен въпросът със заплатите нито на военнослужещите, нито на цивилните. Допълненият проект за изменение и допъленение на Закона за отбраната и въоръжените сили тепърва ще се обсъжда, одобрява от правителството, внася в парламента и приема от депутатите.