В МО създават нова бюджетна програма заради инвестиционни проекти

10.10.2018 г. В МО създават нова бюджетна програма заради инвестиционни проекти

 Otbrana.com

Министерският съвет одобри изменение в класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г., утвърдена с РМС № 502 от 2017 г., съгласно която се разработват бюджетните прогнози и проектите на бюджети на бюджетните организации, прилагащи програмен формат на бюджет.

Създава се нова бюджетна програма в програмната структура на Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (БА) – „Управление на инвестиционни проекти“ с код 1200.01.10, което ще доведе до усъвършенстване управлението на ресурсите за отбрана, в това число и управлението на инвестиционните проекти.

Основният аргумент за създаването й е постигане на прозрачност, отчетност и всеобхватност на дейностите, свързани с управление на ресурсите за отбрана за изграждане/поддържане на отбранителни способности, свързани с инвестиционни проекти. В тази програма ще се планира и следи изпълнението на приоритетните инвестиционни проекти, включени в „Портфолио от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА“, като по този начин ще се усъвършенства връзката на отбранителните способности с инвестиционните проекти за модернизация на въоръжените сили (ВС), както и с изпълнението на пакета Цели за способности – 2017 на НАТО.

Бюджетната програма ще подпомогне изпълнението на основната цел на политиката в областта на отбранителните способности, основните приоритети на МО и дейностите по изграждане на отбранителни способности чрез изпълнение на инвестиционните проекти за модернизация на ВС.