Българският военен полицай по нищо не отстъпва на чуждестранните си колеги

01.11.2018 г. Българският военен полицай по нищо не отстъпва на чуждестранните си колеги

 Интересът от страна на гражданите е изключително голям и се надявам, че до края на годината ще намалим още некомплекта, казва директорът  на Служба „Военна полиция” бригаден генерал Борислав Сертов. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ – 708/10.10.2008 г. 5 ноември е обявен за празник на служба "Военна полиция".

Въпросите зададе Спирдон Спирдонов

- Г-н генерал, каква е Вашата преценка във връзка със степента на спазване на обществения ред и военната дисциплина от страна на военнослужещите?

- Като цяло в сравнение с минали години нарушенията на военната дисциплина и обществения ред са намалели значително, в резултат на активната превантивна дейност на служба „Военна полиция”, като специализиран орган за обществен ред. Не на последно място следва да се отбележат и други важни причини за намалелите нарушения, а именно, засиленият контрол за спазване на военната дисциплина от страна на командирите на военните формирования, а и намалелият личен състав на военните формирования.

- Каква е конкретната роля на Военната полиция за предотвратяване на нарушения?

- Ролята на служба „Военна полиция” за предотвратяване на нарушения е изключително важна и отговорна. Повишената ефективност на провежданата от нашите органи превантивна дейност оказва възпиращо въздействие върху военнослужещи и цивилни служители, имащи намерения да извършват неправомерни действия или закононарушения. Като елемент от превантивната дейност е и непрекъснатото осъществяване на сигнално инициативна функция до командирите на военните формирования от наша страна, относно причините и условията за допуснатите нарушения. С личния състав на военните формирования провеждаме периодично беседи, разясняващи наказателната и дисциплинарна отговорност, която се носи при извършени военни престъпления  или нарушения.  На командирите (началниците) е предоставяна информация за моментното състояние на охраната на военните формирования и обекти и са правени препоръки за подобряването й с цел вземане на мерки за предотвратяване на неправомерно проникване, извършване на кражби и защита при терористични заплахи. Колкото до контрола по спазване на войсковия ред и военната дисциплина, доколкото последното не представлява нарушение на обществения ред, това е основна задача на съответните командири от Българската армия.

- През изтичащата година, колко престъпления от общ характер и правонарушения сте разкрили и предотвратили?

- От началото на годината до момента в служба „Военна полиция” са постъпили 1388 сигнала, от които 11% са с първоначално съдържащи достатъчно данни за извършено престъпление и 19% са с данни за евентуално извършено престъпление. На основание инструкцията за организация на взаимодействие между прокуратурата на Република България и Военната полиция, всички постъпили сигнали са изпратени по компетентност на съответните военноокръжни прокуратури.  При разкриваемостта на престъпленията през последните няколко години не се забелязват значителни промени, като същата е около 35%.  

- Бихте ли посочили някои по-характерни случаи?

- По-характерни случаи, разследвани през годината, са умишлено убийство от страна на военнослужещ в гарнизон Пловдив, разпространение и държане на наркотични вещества от военнослужещи и граждански лица в зоните на отговорност на Регионални служби „Военна полиция” – Сливен и Варна, кражби и присвоявания на горива в гарнизоните Пловдив, Плевен и Сливен, като в някой от случаите са наложени и ефективни присъди. 

- В какво се изразява антитерористичната дейност на Военната полиция?

- В изпълнение на законовите си задължения, произтичащи от чл.5 на ЗВП, както и от Закона за противодействие на тероризма, служба „Военна полиция“ има водеща роля като структура на МО. Службата е включена като част от системата за национална сигурност да изпълнява отговорни задачи в плана на Министерството на отбраната за противодействие на тероризма, който е и част от националния план. В тази връзка от 01.07.2018г. след променените на длъжностното разписание в службата са сформирани звена за специални тактически действия, с които вече се провежда активен учебен процес съвместно със специализираните антитерористични структури на МВР, както и тези от състава на въоръжените сили с цел сглобяването им и създаване на условия и възможности да изпълняват съвместни задачи по противодействие на тероризма.

- Имате ли недостиг на личен състав?

- В момента службата е окомплектована с личен състав (военнослужещи и цивилни служители) на около 85%., т.е некомплектът е около 15%, което е значително по-малко в сравнение с видовете въоръжени сили. В момента са в ход конкурси по приемане на военна служба и назначаване на длъжности за офицери, сержанти и войници на лица, завършили граждански висши и средни училища в страната и чужбина, както и конкурси за назначаване на държавни служители по Закона за държавния служител. Радостното е, че интересът от страна на гражданите е изключително голям и се надявам, че до края на годината ще намалим още некомплекта в службата. Предстои, след получаване положително становище от командирите на видовете въоръжени сили, да назначим и военнослужещи от състава на БА, отговарящи на общите и специфичните изисквания за приемане в службата.

- Къде се обучава военният полицай? Има ли такава специализация в образованието ни?

 

- След приемане на военна служба и назначаване на длъжност в служба „Военна полиция”, новоназначените служителите преминават начална и специализирана военнополицейска подготовка. Началната военна подготовка се провежда в Учебния център на службата. Тази подготовка може да се провежда и във висше военно училище или професионален колеж. Специализираната военнополицейска подготовка се извършва в Учебния център по утвърдени от директора на службата планове и програми и приключва с изпити. В Учебния център може да се провеждат и други обучения и курсове за повишаването на знанията и уменията на служителите от Службата и от военнополицейските формирования в БА. През 2015г. в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново, по заявка от службата, бе разкрита нова военна специалност „Военна полиция”. Местата в нея са едва шест и тя се превърна в една от най-предпочитаните специалности според първото желание на кандидатите.  Успехът на курсантите, обучаващи се в нея е сред най-високите в НВУ ”В. Левски”. След завършване на петгодишния срок на обучение, те ще получат и гражданска специалност „Национална и регионална сигурност” и ще бъдат назначени в структурите на служба „Военна полиция”. Освен обучението, много важна е и подготовката. Като пример ще посоча, че през тази година наши военни полицаи проведоха успешни съвместни подготовки с Националната гвардия на Тенеси, както и във Федерална Република  Германия.

- Каква е разликата между българския военен полицай и неговия колега в Германия или Франция, например?

- Българският военен полицай по нищо не отстъпва на своите чуждестранни колеги. В тази връзка, искам да споделя, колко бяха впечатлени началниците на военните полиции на страните – членки на НАТО, професионализма на българските военни полицаи. Знаете, че тази година служба „Военна полиция” беше домакин на Годишната конференция на началниците на военните полиции на страните-членки на НАТО – приоритетно за нас мероприятие. Добрите отзиви и благодарности, които получихме от нашите чуждестранни партньори могат само да ни радват. В този ред на мисли, искам да подчертая, че в службата работят мотивирани, отговорни и компетентни кадри, които са нашето най – голямо богатство.

- Бихте ли посочили някои примери за достойно изпълнени задачи от военни полицаи, включително и при риск за живота им?

. Първото, за което се сещам е ескортът и охраната на модула за обезвреждане на намерената в близост до Военна академия корозирала, невзривена авиационна бомба с тегло 250 кг и около 100 кг взривно вещество на 24 и 25.10.2018 г.  Друго от началото на тази година е участието на служители от сектор „Специализирани тактически операции” на РСВП – София в съвместната операция по издирването на извършителя на шесторното убийство в Нови Искър Росен Ангелов. Именно нашите служители локализираха трупа на извършителя, но до тогава се издирваше жив човек, убил хладнокръвно шестима. От по – старо време се сещам за случая в началото на месец юни 2012 г., когато при взривовете в складове за утилизация на боеприпаси, разположени северно и в непосредствена близост до кръстовище „Петолъчката” и с. Лозенец, Сливенско, наш екип със специализиран автомобил „Sand Cat” влезе пръв в опасната зона на инцидента и евакуира двама души, от които един ранен. Така действахме и при  възникналите инциденти в Миджур, Горни Лом, Челопечене и ВМЗ-Сопот. И разбира се, не мога да не спомена ежедневния риск, който поемат всички военнослужещи по време на изпълнение на хуманитарни мисии зад граница.

- Какво ще пожелаете на военнослужещите и цивилните служители от служба „Военна полиция”.

- Искам да благодаря на всички мои предшественици, благодарение на които службата през годините се е развивала. Ако сега сме изправени, с вдигнати глави, и крачим уверено напред и нагоре, е защото сме поели една добра инерция и сме стъпили на здрава основа. Не на последно място по важност изказвам благодарност на целия личен състав на службата – на военнослужещите и цивилни мъже и жени, момчетата и момичетата военни полицаи, за усилията, които ежедневно полагат, за да изпълнят професионално поставените задачи. Нека те и семействата им са здрави, да бъдат горди, че са част от Въоръжените сили на България и с достойнство да носят униформата на военния полицай.

***

След края на студената война новата стратегическа среда на сигурност и модерното мислене налагат Военна полиция да бъде възстановена. На 05.11.1991 г. с Постановление № 217 на Министерския съвет се създава Военна полиция на регионален принцип. С този държавнически акт реално се създава първото формирование в българските въоръжени сили по образец на НАТО. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ – 708/10.10.2008 г. 5 ноември е обявен за празник на служба "Военна полиция".