Генерал Андрей Боцев: Предстои увеличение на заплатите на военнослужещите

21.12.2018 г. Генерал Андрей Боцев: Предстои увеличение на заплатите на военнослужещите

 Некомплектът към настоящия момент е около 5700 длъжности за военнослужещи, казва началникът на отбраната.

Интервю на Андрей Рангелов, в. „Българска армия”

– Г-н генерал, успяха ли Въоръжените сили да изпълнят всички свои задачи през годината?
– Подготовката във Въоръжените сили (ВС) се проведе съгласно плановете и в съответствие с планираните за подготовката ресурси. Щабовете и формированията проведоха целенасочена подготовка за изпълнение на основните им функции, повишаване на оперативните им способности и тези за изпълнение на конституционните задължения по отношение на трите мисии на ВС. Подготовката на формированията се проведе с необходимия интензитет и натоварване със съгласувано съвместяване на подготовките между видовете ВС с цел споделяне на разходите и по-рационално използване на отпуснатите ресурси. В резултат на проведените подготовки, учения и постигнати резултати може да се направи изводът, че всички планирани задачи по отношение на подготовката на ВС са постигнати.

– Как оценявате равнището на бойната подготовка през 2018-а, кои учения бяха ключови за развитието на военните способности?
– Подготовката на ВС се извършваше планово, в рамките на отпуснатия ни финансов ресурс и за поддържане на способности както от щабовете за умело управление на подчинените им формирования, така и от всички военни формирования за гарантиране на изпълнението на трите мисии. В ежедневната си дейност през годината щабовете повишаваха знанията и уменията на щатния си състав, сглобяваха отделните си елементи за поддържане на необходимата боеспособност и за достигане на оперативна съвместимост. Проведените през годината командно-щабни учения показват, че органите за управление са в състояние да изпълняват функциите и задачите си. Разбира се, видимо е, че формированията са значително ангажирани и натоварени в ежедневния процес. Практически общият фон на войсковото ежедневие съчетава, от една страна, поддържането и развитието на оперативните способности на формированията в различни учения, а от друга – изпълнение на целия спектър от задачи, свързан с мисиите на ВС. Искам да подчертая, че формированията изпълняват задачите си при недостиг на личен състав, което води до максимално натоварване на човешкия ресурс. Некомплектът от личен състав несъмнено оказва негативно влияние и по отношение на провеждането на колективната подготовка. В тази връзка командирите предприемаха и нестандартни форми, като с цел попълване на всички длъжности по щат обединяваха няколко малки формирования, т.е. сформираха сборни такива и по този начин осъществяваха сглобяването на по-големите тактически единици. Като основни за военните способности учения през изтичащата година мога да определя тристепенното компютърно-подпомагано командно-щабно учение „ЕСЕН 18”, най-голямото учение на НАТО, провеждано след края на Студената война TRIDENT JUNCTURE 2018, и международното компютърно подпомагано командно-щабно учение VIKING 18. Ще посоча също националното военноморско учение с международно участие „Бриз 18”. През тази учебна година бяха проведени и 29 съвместни подготовки и учения (15 на територията на страната и 14 извън нея) с формирования от американската армия. С тактическите формирования по-мащабните учения бяха: ТУ на флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море” през юни, ТУБС на 42/2 мбр, проведено през октомври на УП „Корен” с участие на родове войски от комплекта на СВ и летателни средства от ВВС, както и ТУ за оценка на бойните способности на пехотна бойна група „тежък тип” с висока степен на готовност от състава на 1/61 мбр през ноември. Надявам се през 2019 г. с предоставените ни повече финансови средства (в размер на 876 000 лв. в сравнение с 2018 г.) командирите ще извършат рационално планиране и ефективно разходване с цел поддържане на умения и придобиване на нови, както и гарантиране на готовност на формированията за изпълнение на конституционните им задължения.

– Колко военнослужещи са в момента на мисия извън страната и как се представят в съответните операции по света?
– Участието на Република България в операции и мисии зад граница е в отговор на поетия ангажимент за принос към международните мир и сигурност. То утвърждава авторитета на страната като сигурен съюзник и надежден партньор. В изпълнение на мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” на Въоръжените сили, формирования и отделни военнослужещи участваха в 8 различни мисии и операции зад граница. Към настоящия момент Българската армия участва в следните мисии зад граница под егидата на НАТО, Европейския съюз и ООН, като към момента на мисия са около 350 военнослужещи. В мисията „Решителна подкрепа” на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане на афганистанските национални сили за сигурност към настоящия момент участват повече от 150 военнослужещи. В операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово участваме с над 20 военнослужещи, разпределени в щаба на KFOR и тренировъчната група на НАТО. В отговор на нарастващите предизвикателства в региона България планира да предостави допълнителен принос към операцията с ротата междинен резерв, която вече е декларирана за операцията на ЕС в Босна и Херцеговина ALTHEA. В операцията на НАТО за борба с тероризма в Средиземно море Sea Guardian доскоро военноморските сили участваха в операцията с един кораб клас „Фрегата” с екипаж от приблизително 150 военнослужещи. В операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина EUFOR ALTHEA участието ни е с около 10 военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури, национален поддържащ елемент. Лекоманеврена рота от Сухопътните войски в състав около 110 военнослужещи към междинния резерв  военнослужещи е с готовност за развръщане в зоната на операцията при необходимост. Участваме и в другите операциите на ЕС с военни наблюдатели в Грузия, с медицински екип и инструктори в тренировъчната мисия в Мали, както и във военноморските операции на съюза EU NAVFOR MED SOPHIA в Средиземно море и  ATALANTA край бреговете на Сомалия. Високите оценки, които вече традиционно коалиционните ни партньори дават за изпълнението на задачите от военнослужещите ни, участващи в операции зад граница, са доказателство за извършената работа от командирите на всички нива по подготовка, осигуряване и управление на контингентите.  Безспорен факт е, че  българските контингенти продължават да се приемат много добре от местното население и официалната власт в страните, където са дислоцирани, което е поредното признание за професионализма и личностните качества на военнослужещите.

– Успяват ли армейските модули за реагиране при кризи да се отзовават навреме при сигнали за бедствия и да защитават ефективно населението? 
– През 2018 г. в изпълнение на мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” 99 специализирани формирования за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия и аварии и 2 групи за евакуация поддържаха постоянна готовност и изпълняваха задачи по оказване на помощ на населението и неутрализиране на открити невзривени бойни припаси. Въоръжените сили участваха в 58 операции в подкрепа на населението при бедствия с около 240 военнослужещи и 76 единици техника. Специализирани формирования участват в операции по търсене и спасяване на бедстващи граждани. Тези операции се провеждат винаги при тежки метеорологични условия и се налагат действия на труднодостъпен терен. Благодарение на своевременната реакция на екипите от Военновъздушните сили и Военномедицинска академия са спасени човешки животи. Изпълнявани са множество полети за транспортиране на медицински екипи, тежко болни и органи за трансплантация. През 2018 г. бяха изпълнени 75 мероприятия по неутрализиране на невзривени бойни припаси и бяха унищожени 455 бойни припаса от различен вид и калибър. С цел повишаване на ефективността на действията на специализираните формирования за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия и аварии предстои да се извърши поредният анализ на оборудването и екипировката, необходими за изпълнение на задачите. В ход е актуализиране на вътрешноведомствените документи и планове. Това се налага от извлечените поуки от практиката и придобития опит.

– Колко са в момента незаетите места във войската? Кога и с какви мерки може да бъде преодолян некомплектът от личен състав?
– Некомплектът към настоящия момент е около 5700 длъжности за военнослужещи. През 2016 г. е приет и въведен за изпълнение „План за преодоляване на некомплекта от личен състав във ВС”. За намаляване на некомплекта от военнослужещи се използват всички възможности за комплектуване: от завършилите висши военни училища в страната и в чужбина, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната; от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурси; от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), чрез провеждане на процедури за връщане на служба. С цел намаляване некомплекта по програма „Персонал” от бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. бяха разчетени средства за допълнително попълване на 1300 бр. длъжности. За периода 2019–2021 г. са предвидени средства за попълване допълнително по 800 длъжности за всяка година. Имаме стартирани процедури за приемане на военна служба към края на 2018 г. за около 1300 души, от които около 700 души вече са назначени на длъжност. Незавършилите процедури ще се реализират през 2019 г. Предприетите досега мерки са дали положителен, но недостатъчен резултат. Некомплектът през последните години се запазва, но не намалява въпреки провеждането на значително по количество конкурси за прием на военнослужещи. Това наложи да бъдат набелязани нови мерки, които предстоят да бъдат обсъдени на Съвет по отбрана и изготвен план за тяхното реализиране. Предстои през идната година да се развие в национален мащаб и кампанията „Бъди войник” на Министерството на отбраната за привличане на кандидати за военна служба.  

– Увеличението на заплатите на военнослужещите в началото на годината повиши ли интереса към военната служба? 
– Увеличението на възнагражденията на военнослужещите от 01.01.2018 г. запазва единствено минималната разлика в средната работна заплата в обществения сектор и сектор „Отбрана” и не е довело до увеличаване на кандидатите за приемане на военна служба. Този месец влезе в сила изменение на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ, което ще способства за формиране на основното месечно възнаграждение на военнослужещите в зависимост от заеманата длъжност по длъжностно ниво и в съответствие с присвоеното им военно звание. Разработен е нов „Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”. В него длъжностите са структурирани по длъжностни нива и военни звания съгласно променените законови изисквания на чл. 24, ал. 2 от ЗОВСРБ. По този начин ще се създаде правна възможност за справедливо заплащане на труда на военнослужещите, като се отчетат изискванията за заемането на конкретната длъжност, професионалните умения, компетентности, отговорността и тежестта на задачите при изпълнение на военната служба. Предвиденото увеличение през 2019 г. на средствата за персонал с до 10% за служителите в бюджетния сектор ще позволи да се увеличат възнагражденията на военнослужещите.

– На какъв етап са трите големи модернизационни проекта и кога може да се очаква да бъдат сключени договори по тях?
– В резултат на постигнатия политически консенсус е в ход едновременна реализация на трите основни инвестиционни проекта за модернизация на Българската армия. През юни и юли т.г. с решение на Народното събрание бяха одобрени проект на инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”, актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет” и актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб”. Превъоръжаването с нова бойна техника на ВС ще осигури изпълнението на целия спектър от техните мисии и задачи. Едновременното реализиране на трите проекта ще допринесе за преодоляване на съществуващия дефицит от способности във ВС на страната ни и ще бъде постигната необходимата оперативна съвместимост със страните – членки на НАТО и ЕС, при участие в съвместни операции. 
По проекта „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада” към настоящия момент, в съответствие с приетия ПИР и одобрения доклад за определяне на наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, по Закона за обществените поръчки в МО се работи по финализиране на покани за предоставяне на оферти. Те ще бъдат изпратени в съответствие с одобрения от Министерския съвет доклад за определяне на наличието на основен интерес. Осъществяването на инвестиционния проект „Придобиване на нов тип боен самолет” стартира съгласно утвърдения План за реализация, като на 29.06.2018 г. бяха изпратени покани за предоставяне на оферти до 7 държави (Германия, Израел, Италия, Португалия, САЩ, Франция и Швеция). На 01.10.2018 г. бяха получени отговори на изпратените искания от три страни: от Италия за употребяван Eurofighter, от САЩ за нови F-16 и F-18 и от Швеция за нов Gripen. След отварянето и разглеждане на офертите назначената със заповед на министър-председателя Съвместна работна група изготви предварителен протокол до министъра на отбраната, с който на 30.10.2018 г. предложи да бъдат разгледани от Политико-военна група, назначена със заповед на министър-председателя на следните три от предложенията: за употребяван Eurofighter, за нов F-16 и за нов Gripen. Политико-военната група започна своята дейност в началото на ноември т.г. По проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС” – на 09.11.2018 г. беше изпратена поканата за представяне на оферти до седем корабостроителни компании, посочени в доклада относно наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, и потвърдили интереса за участие в процедурата. Предстои назначаване на междуведомствена работна група за разглеждане, анализиране и оценяване на постъпилите оферти по проекта. Краен срок за получаване на офертите е 15.02.2019 г. 

– Кои са основните задачи пред ВС през 2019 г.? Достатъчен ли е военният бюджет за тяхното цялостно изпълнение? 
– Членството на България в НАТО и ЕС предопределя стратегическите приоритети в изграждането на въоръжените ни сили. Основните задачи, стоящи пред нас през 2019 г., са насочени към изграждане и развитие на отбранителни способности в изпълнение на основните мисии на ВС. Гарантирането на националния суверенитет и независимост, както и защитата на териториалната цялост на страната и изпълнение на съюзните ангажименти съгласно Вашингтонския договор остават основен приоритет на Въоръжените ни сили. В допълнение, приносът към операции на НАТО и ЕС в отговор на кризи, борба с тероризма, участие в мисии на ООН и ОССЕ, както и дейности по контрола на въоръженията, неразпространение на оръжия за масово унищожение и международното военно сътрудничество са част от усилията ни за укрепване на доверието и сигурността в Евроатлантическото пространство. Задачи по изграждане и поддържане на способности за ранно предупреждение за потенциални заплахи, дейности по контрола на въздушното и морското пространство, защитата на стратегически обекти, неутрализиране на невзривени боеприпаси, съдействие за контрола на миграцията, както и защита и подпомагане на населението при бедствия остават с висок приоритет за нас. 
През 2018 г. стартира изпълнението на пакет Цели за способности 2017. В съответствие с него като принос към колективната отбрана страната ни пое отговорност да изпълни 59 цели за способности и да подготви 46 формирования. Основен акцент в изпълнението през 2019 г. е поставен върху изграждането и поддържането на отбранителни способности и подготовката на декларираните формирования, като ще продължат усилията за придобиване на съвременни способности и по повишаване на оперативната съвместимост със съюзниците. 
Процесът на развитие на ВС е сложен, комплексен и непрекъснат. Във връзка с това през 2019 г. ще се проведе Преглед на отбраната, като част от планирания за провеждане Стратегически преглед на сигурността и отбраната. В резултат от него ще се разработи Програма за развитие на ВС до 2032 г. и План за развитие на ВС до 2026 г., които ще набележат основните направления при изграждане на необходимите ни отбранителни способности.
Що се отнася до бюджета за 2019 г., за Министерството на отбраната е предвидено увеличение с 223,189 млн. лв., в т.ч. разходи за личен състав – 84,192 млн. лв., за осигуряване на подготовката на ВС – 88,666 млн. лв.; за стартиране на част от проектите за модернизация от Портфолиото от проекти на МО – 48,034 млн. лв., с които ще се финансират мероприятията по пакет Цели за способности 2017 и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, както и за субсидии на висшите военни училища – 2,297 млн. лв. Анализирайки общото състояние по осигуряването и разпределението на финансовите средства, се налага изводът, че така предложеният проектобюджет ще спомогне за изпълнението на главната цел, част от приоритетите и задачите на Българската армия и ще позволи успешен старт на реализацията на основните инвестиционни проекти. 

– Какво е пожеланието Ви към военнослужещите за Новата година?
– Изказвам своята сърдечна признателност за усилията и професионализма на всички български мъже и жени под пагон! Искам да ги призова въпреки трудностите в ежедневието да продължат да служат на своята стойностна мисия в защита на родината, със самочувствие и уважение към военната професия. Благодаря и на цивилните служители в системата! За 2019 г. пожелавам на всички здраве и енергия за постигането на още много успехи в служебен и личен план!