За мен на първо място винаги са били хората

07.02.2019 г. За мен на първо място винаги са били хората

 Неведнъж съм казвал, че основният проблем е съществуващият некомплект на личен състав във Въоръжените сили.

Генерал Андрей Боцев, началник на отбраната*

 

В току-що приключилия Анализ бе представена обективна картина на състоянието на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, съобразено с разполагаемите ресурси. Представени бяха актуални факти и точни данни пред президента, министъра на отбраната и командирите. Те ни позволяват да направим следните

изводи:

Щабовете и формированията от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната са подготвени за планиране и провеждане на операции по трите мисии на въоръжените сили в рамките на наличния все още недостатъчен финансов ресурс, съществуващия некомплект от личен състав и забавеното реализиране на инвестиционните проекти. Тук искам да благодаря за усилията на командирите и военнослужещите на всички нива, чрез които състоянието на подготовката във въоръжените сили гарантира тяхната готовност за изпълнение на конституционните им задължения.

През изминалата година сред обществото най-шумно бе дискутиран въпросът с осигуряването на така нужната ни съвременна военна техника. Но за мен,

на първо място винаги са били хората

 – мъжете и жените в бронираните машини, самолетите и корабите, в щабовете и формированията из цялата страна и в чужбина. Неведнъж съм казвал, че основният проблем е съществуващият некомплект на личен състав във Въоръжените сили. В края на 2018 г. отчитаме, че некомплектът не се увеличава, а броят на приетите на военна служба е малко по-голям от този на освободените военнослужещи.

По програма „Персонал” от бюджета на Министерството на отбраната за изминалата година бяха разчетени средства за допълнително попълване на 1300 броя длъжности. За периода до 2021 г. са разчетени средства за попълване допълнително по 800 длъжности годишно. След години чакане, от януари 2018 г. бяха

повишени възнагражденията

на военнослужещите с до 10%. Преди броени дни стана факт и предвиденото за настоящата година повторно увеличение на месечните възнаграждения на хората в отбраната. Правилна стъпка в грижата за мъжете и жените под пагон е и законовото изменение, чрез което основното месечно възнаграждение вече се формира в зависимост от заемана длъжност и присвоено военно звание. Създаде се правна възможност за справедливо заплащане на труда на военнослужещите, отчитайки изискванията за заемане на конкретна длъжност, професионални умения, компетентности, отговорност и тежест на задачите при изпълнение на военната служба. Ефективността от предприетите мерки ще се очаква през следващите години. Необходимо е да се продължи работата по намаляване на общия некомплект от личен състав, тъй като той понижава оперативните способности и води до провеждане на подготовката с ограничения и условности. Не трябва да се пренебрегва устойчивата тенденция за липса на кандидати, поради все още ниската конкурентоспособност на военната професия на пазара на труда. Вероятно и поради недостатъчната й познаваемост сред обществото. Ето защо стартира кампанията на Министерството на отбраната „Бъди войник“ за привличане на кандидати за военна служба. Целта й е дейността на Българската армия да се популяризира и постави във фокуса на общественото внимание.

През изминалата година бе направена важна стъпка за

поетапно нарастване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт

на Република България в периода до 2024 г. Приет бе Национален план. Поддържането и развитието на отбранителните ни способности и тези, свързани с колективната отбрана, остава във фокуса на приоритетните направления на разходите за тази година. В резултат на постигнатия политически консенсус е в ход едновременна реализация на трите основни инвестиционни проекта за модернизация на Българската армия. В централния бюджет бяха осигурени средствата за изпълнение на одобрените от Министерския съвет и Народното събрание проекти за придобиването на нов тип боен самолет, многофункционален модулен патрулен кораб и основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада, както и за осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29. В края на годината бяха отпуснати допълнителни финансови средства за проекти, които да донесат нови способности на Българската армия.

В настоящата година ще фокусираме усилията си към реализацията на основните проекти за модернизация на видовете въоръжени сили, също както и към целенасочено усвояване на средствата за капиталови разходи за изпълнение на по-малките приоритетни проекти за подготовка на декларираните формирования по Цели на силите-2017.

Извод от настоящата конференция е, че дългосрочно планираните дейности в областта на отбраната не отразяват напълно предизвикателствата в средата на сигурност. Ето защо

необходим е нов дългосрочен процес на планиране.

В тази връзка важно е успешното провеждане на Стратегическия преглед на отбраната и изготвянето на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г., както и на Плана за развитие на Въоръжените сили до 2026 г.

През изминалата година Въоръжените ни сили планираха и проведоха около

301 учения, от които 46 международни.

В последните години броят им непрекъснато расте, с акцент към засилване участието в учения на НАТО и повишаване на провежданите международни учения на територията на страната в съюзен и коалиционен формат. По-важните за тази година бяха: тристепенното компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Есен”, учението на НАТО „Трайдент Джънкшър” и международното компютърно подпомагано командно-щабно учение „Викинг”. Съвместната подготовка и ученията със силите на САЩ способстваха в значителна степен за поддържане и развитие на отбранителните способности за участие в колективната система за сигурност. У нас бяха проведени 30 съвместни българо-американски подготовки и учения и 10 индивидуални. Постоянен приоритет за нас остава повишаване нивото на подготовка чрез максимално използване възможностите за участие в съвместни учения, тренировки и подготовки със съюзниците от Алианса и страни - партньори, на територията на страната и в чужбина. Участието на страната ни в операции и мисии зад граница е в отговор на поетия ангажимент за принос към международните мир и сигурност. То утвърждава авторитета на България като сигурен съюзник и надежден партньор.

През годината участвахме в 9 мисии и операции в чужбина.

Качественото и своевременно изпълнение на задачите в района на мисиите допринесе за поддържане на международната и регионална сигурност, както и за повишаване оперативната съвместимост на формированията. Българските контингенти изпълниха поставените им задачи в коалиционен формат с висока отговорност, при спазване изискванията и стандартните оперативни процедури, определени за конкретната мисия. Планираните сертификации се проведоха съгласно националния план, като 16 формирования бяха сертифицирани.

Формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия

поддържаха достигнатите способности за изпълнение на задачи по третата мисия, въпреки недостатъчното оборудване със съвременна техника и екипировка. Работихме за подобряването на взаимодействието с останалите структури от изпълнителната власт, имащи отговорности по защита на населението от природни бедствия. Участвахме в 87 операции в подкрепа на населението при бедствия с около 350 военнослужещи и 114 единици техника. Само преди броени дни, в продължение на седмица формирования за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия от 101-ви Алпийски полк помагаха на населението в област Смолян да се справи с изключително тежките метеорологични условия. В снегопочистването, осигуряването на проходимост на пътищата и доставката на хранителни продукти и лекарства се включиха около 110 военнослужещи с 20 единици техника. Военновъздушните сили изпълниха 7 специални задачи за нуждите на Министерството на здравеопазването. Формированията за неутрализиране на невзривени бойни припаси се включиха в 107 мероприятия и неутрализираха 682 бойни припаса. Продължи участието ни в охраната на българо-турската граница и оказване поддръжка на органите на МВР за овладяване на миграционния натиск, със средномесечно участие от 100-140 военнослужещи и 30-40 единици техника. Изпълнението на специални задачи в мирно време по оказване помощ и защита на населението демонстрира високо ниво на подготовка, отговорност и изключителен професионализъм на формированията.

След проведения обстоен анализ може да се заключи, че състоянието на войсковия ред и дисциплината удовлетворява

и създава необходимите условия за изпълнение на поставените задачи. В рамките на изминалия форум, в открит и обективен диалог, заедно набелязахме насоките за работа през настоящата година. Ще продължим да работим за осигуряването на подготвен, окомплектован и мотивиран личен състав на Въоръжените сили, модернизирана техника и въоръжение, все подобра оперативна съвместимост с нашите партньори, и актуализирани стратегически и доктринални документи. Искам да изразя увереността на основния команден състав на Българската армия, че командванията, щабовете и формированията от всички нива с чест и достойнство ще изпълнят предстоящите задачи през 2019 г.

*Изявление на началника на отбраната генерал Андрей Боцев пред представителите на медиите след Анализ на състоянието на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната през 2018 г. 7 февруари 2019 г., София