Правителството предлага създаване на Съвместно командване на специалните операции

27.03.2019 г. Правителството предлага създаване на Съвместно командване на специалните операции

 Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Otbrana.com

С измененията в чл. 57, 60а, 60в, 60д и чл. 83 от ЗОВСРБ ще се създаде структура от въоръжените сили на България ( Б.р. - Съвместно командване на специалните операции), отговаряща за провеждане на специалните операции в съответствие с нуждите на актуализираните планове на НАТО за колективна отбрана. Успоредно с това ще се синхронизират подборът, подготовката на личен състав и формирования, планирането, координирането, осигуряването на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални операции, самостоятелно, в състава на съвместни сили, така и във взаимодействие с други държавни структури от архитектурата за националната сигурност на страната.

С изменението в чл. 188а и чл. 285а от Закона се прецизира кръга от задължените лица - военнослужещи и цивилни служители по ЗОВСРБ, извън тези, заемащи висши публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), за да се отстранят противоречията при прилагането на разпоредбите на § 2 от ПЗР от ЗПКОНПИ, като се предлага и отмяна на административнонаказателна разпоредба по ЗОВСРБ, дублираща такава по чл. 173 от ЗПКОНПИ.

С предлаганата промяна в чл. 224 от ЗОВСРБ ще се даде възможност при наличие на обективна невъзможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери, на военнослужещите да се изплаща левовата й равностойност. Това ще доведе до равнопоставеност между отделните военнослужещи в различните хипотези, в които следва да им се осигури безплатна храна и ободряващи напитки, и храненето им при участие занятия, учения, тренировки и лагери няма да е за сметка на самите военнослужещи при обективна невъзможност да им се осигури храна в натура.

С предлаганото изменение на разпоредбата на чл. 291 от ЗОВСРБ ще се създадат условия за някои длъжности за цивилни служители максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време да надвишава 12 часа, но не повече от 24 часа, продължителността на работната седмица да не надвишава 56 часа, а за работници и служители с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време. Това ще осигури непрекъснатост на работния процес в случаите, когато естеството и спецификата на дейността на въоръжените сили налага работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители в тясно сътрудничество и взаимодействие.

Целта на предлаганата промяна в ЗОВСРБ по отношение статута на работодател, е да се осигури възможност работодателите по смисъла на КТ във въоръжените сили да делегират свои правомощия на командирите и ръководителите на военни формирования и структури, които не са разпоредители с бюджет, спрямо личния състав по трудово правоотношение на тяхно подчинение. Както и синхронизиране на разпоредбата на чл. 60д, ал.2 от ЗОВСРБ и чл. 11, ал.8 от Закона за публичните финанси в изпълнение на чл. 2 от този закон.

С допълненията в чл. 226ж и чл. 226з от закона се създава възможност български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната и да бъдат подпомагани с парични средства. Такива лица са участниците в мисията на Българската армия през 1992-1993 г. в Камбоджа, която е мисия на Въоръжените сили на Република България под егидата на ООН, съгласно решение на Народното събрание от 15.04.1992 г. / ДВ, бр. 34 от 1992 г./ и Постановление № 67 на Министерския съвет от 22.04.1992 г./ДВ, бр. 36 от 1992 г./. Общият брой на военнослужещите, участвали в мисията на Българската армия в Камбоджа под егидата на ООН през 1992-1993 г., е 1446 души. С допълването им като правоимащи лица в посочените разпоредби на ЗОВСРБ се решават някои социални проблеми на тези заслужили български граждани, предвид тежкото материално положение на значителна част от тях.

С предлаганото разширяване на кръга на правоимащите лица по чл. 226г от ЗОВСРБ (относно ползването на лечебните заведения, военните клубове, почивната и спортната база към министерството), чл. 226з от ЗОВСРБ (относно материалното подпомагане) и създаване на допълнителна разпоредба в Закона за предучилищното и училищното образование (относно ползването на държавните детски градини към Министерството на отбраната) се цели осигуряване на равни права на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и тези, назначени или командировани в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат и промени в Кодекса за застраховането поради наличие на несъответствие между установеното в Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 46 от 2006 г. ) (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.), чл.43 във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили с правната уредба относно периода на задължителната гранична застраховка за автомобили с чужда регистрация в Кодекса за застраховането, съобщава правителствената информационна служба.