Въпрос и отговор: Осигурителен стаж за участие в мисия извън страната

15.08.2011 г. Въпрос и отговор: Осигурителен стаж за участие в мисия извън страната

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

В редакцията на „Отбрана” получихме следното писмо от наш читател: „Казвам се Петър Върбанов Николов и от 01.02.1993 до 30.08.1993 г. бях на мисия в Камбоджа . В списъка на батальона се водих под № 882. Къде и как трябва да подам документи за Удостоверение за осигурителен стаж ( УП-3 )?”

Въпросът е актуален и отговорът му не бива да бъде само конкретен, защото интересува голям кръг настоящи и бивши военнослужещи.

Кодекса за социално осигуряване

В промените на Кодекса за социално осигуряване, които влязоха в сила от 12 май 2009 г., бе записано, че при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория. При ниска степен на риск - една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

И още от кодекса

Осигурителният стаж на правоимащите лица се определя въз основа на издадени по реда на Наредбата за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната (ДВ, бр. 80 от 2010 г.) по § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България удостоверения за осигурителен стаж, включително за участие в мисии и операции извън територията на страната, осъществени или започнали до 12 май 2009 г.

Отпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст на лицата, които са участвали в операции и мисии извън територията на страната, се преизчисляват от 12 май 2009 г., ако в срок една година от влизането в сила на този закон подадат заявление и удостоверение за осигурителен стаж в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Степените на риск

Те са определени в заповед на министъра на отбраната Аню Ангелов. Тя е с № ОХ-150 от 28.02.2011 г.

За приключили операции: ООН в Камбоджа (UNTAC) – „ВИСОКА”;
на ООН в Таджикистан (UNMOT) – „ВИСОКА”; за оказването на хуманитарна помощ на бежанците в Република Македония (Българска военнополева поликлиника в бежанския лагер “Радуша”) – „НИСКА”;  на ОССЕ в Босна и Херцеговина – „НИСКА”.” в Ангола (UNAVEM ІІІ и MONUA) – „НИСКА”; на ООН в Р Хърватия – „ВИСОКА”; на ООН в Етиопия и Еритрея (UNMEE) – „НИСКА”; на ЕС в Македония (CONCORDIA) – „НИСКА” на коалиционните сили в Ирак (IRAQI FREEDOM) – „ВИСОКА”; на НАТО в Средиземно море (OPERATION ACTIVE ENDEAVOUR) – „НИСКА”; на ООН в Ливан (UNIFIL) – „ВИСОКА” на ЕС в Чад и Централно африканската република (EUFOR) – „НИСКА”.

За започналите операции: на НАТО в Афганистан (ISAF и NTM-A) – „ВИСОКА”; на НАТО (KFOR) и мисията на ООН (UNMIK) в Косово – „НИСКА”; на НАТО в Ирак (NTM-I) – „НИСКА”; на НАТО за борба с пиратството (OPERATION OCEAN SHIELD) – „НИСКА”; в Босна и Херцетовина на НАТО (SFOR) и на ЕС (ALTHEA) – „НИСКА”;
на ЕС в Грузия (EUMM) – „НИСКА”; за полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL AFGANISTAN) – „ВИСОКА”; за мисията на ООН в Либерия (UNMIL) – „НИСКА”.

Издаване на удостоверения за осигурителен стаж

На основание на тази заповед и заповедите за участие в операция/мисия, заповедите за заминаване и завръщане в страната, допълнителните споразумения и други документи (удостоверяващи периода на непосредствено участие) на лицата участвали в операциите и мисиите по точки се издават удостоверения за осигурителен стаж (обр. УП-3) след подаване на заявление. При определяне периода на непосредственото участие в операцията/мисията съдействие оказват архивите на Министерството на отбраната и Българската армия.

Удостоверението за осигурителен стаж (обр. УП-3) се издава от военните формирования/структури, в които лицата участвали в операции/мисии са се водили на отчет и доволствие (са изплащани възнаграждения в български лева) по време на участието в операцията/мисията, съответно от правоприемниците на закритите такива военни формирования/структури. Когато документите, на основа на които се изготвя удостоверението за осигурителен стаж (обр. УП-3) са сдадени на съхранение в архив, удостоверението се издава от съответния архив.

В удостоверението за осигурителен стаж (обр. УП-3) в графа 2 се попълва „военнослужещ” и „Степен на риска „ВИСОКА” по смисъла на чл.104, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване” или „Степен на риска „НИСКА” по смисъла на чл.104, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване”, а в графи 3 и 4 - периодът на непосредственото участие в операцията/мисията.

Командирите/началниците на военни формирования и ръководителите на структури издават преимуществено удостоверение за осигурителен стаж (обр. УП-3) на пенсионирани военнослужещи, участвали в операции и мисии до 12.05.2009 г., във връзка с параграф 62 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 100 от 2010 г.).

Наредбата

С наредба на Министерския съвет (обн. ДВ. бр.80 от 12 октомври 2010г.) се уреждат критериите за определяне степента на риска за всяка операция или мисия извън територията на страната.

Определянето на степента на риска се извършва за всяка операция или мисия извън територията на страната, в която ще участват военнослужещи, държавни служители от Министерството на вътрешните работи и/или държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност", преди внасяне на въпроса за разглеждане от компетентния орган за разрешаване на това участие.

Критериите за определяне степента на риск при участие в операции и мисии извън територията на страната са: критерий 1 - отчитащ рисковия фактор, породен от наличието на противостоящи сили, идентифицирани като притежаващи способности и намерения да атакуват личния състав; критерий 2 - отчитащ рисковия фактор, породен от вероятността за контакт на личния състав с противостоящите сили и другите рискови фактори в зоната на операцията или мисията; критерий 3 - отчитащ рисковия фактор, породен от влиянието на физико-географските условия върху здравето на личния състав; критерий 4 - отчитащ рисковия фактор, породен от влиянието на хигиенно-епидемиологичната обстановка върху здравето на личния състав; критерий 5 - отчитащ рисковия фактор, породен от влиянието на екологичната обстановка върху здравето на личния състав.

За определяне относителната тежест на негативно влияние на рисковите фактори, посочени в критериите върху личния състав, непосредствено участващ в конкретна операция или мисия, се използват теглови коефициенти. В наредбата е посочено как се определя крайната оценка за степента на риска.

Дефинициите

"Участие в операция или мисия извън територията на страната" е изпълнение на служба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" извън територията на Република България в мисии и операции на НАТО и на Европейския съюз, както и в организирано действие на международната общност, отделна държава или международна организация по предотвратяване и овладяване на кризи, както и за преодоляване на техните последици.

"Зона на операцията или мисията" е територията на държавата, морското или въздушното пространство, където непосредствено се провежда съответната операция или мисия.

Да си спомним за операцията в Камбоджа

Въпросът на Петър Николов е паовод да си спомним за операцията в Камбоджа. Още повече, че не са малко българите, които я забравиха. А България даде в нея 10 жертви.

В началото на 1992 г. България получи покана от ООН за участие в започващата операция по подържане на мира в Камбоджа (UNTAC). Операцията омиротвори страната след повече от 20 години гражданска война и геноцид на камбоджанския народ. UNTAC осигури условия за провеждане на избори за парламент и подготви създаването на органи на властта. Тази операция е една от най-мащабните, провеждани от ООН дотогава. За успешното й осъществяване бяха съсредоточени повече от 22 000 военнослужещи и цивилен персонал от 31 държави.

Българската армия участва в UNTAC от 4 май 1992 до 27 ноември 1993 г. с един пехотен батальон от 850 души /проведена една ротация/, 10 офицера за работа в щаба на мисията, 34 военни наблюдатели, и екип военна полиция от 11 души. Формирането, комплектоването и подготовката на българския батальон се извърши за изключително кратко време - само за 45 дни от поставянето на задачата до изпращането му в Камбоджа. За първи път български военнослужещи трябваше да изпълняват задачи на повече от 9000 км от Родината при необичайни и трудни условия.

Българските военнослужещи, загинали по време на участие в мисията на ООН в Камбоджа (UNTAC) - 4 май 1992 - 27 ноември 1993 г.: лейтенант Иван Диков Иванов (13.03.1962 - 13.02.1993), младши лейтенант Цветомир Иванов Петков (27.01.1974 - 03.04.1993),   младши лейтенант Петър Кръстев Байчев (21.04.1970 - 03.04.1993), младши лейтенант Атанас Петров Радев (12.03.1972 - 03.04.1993), младши лейтенант Венцислав Ангелов Мирчев (13.01.1969 - 19.04.1993),  старшина Атанас Петров Тонев (02.05.1951 - 06.03.1993), сержант Димитър Милчев Димитров (10.01.1973 - 20.10.1992),  редник Съби Ясенов Хаджийски (22.07.1963 - 30.09.1992),  редник Кирил Жечев Киров (26.08.1967 - 27.10.1992) и редник Стоян Добрев Иванов (26.01.1961 - 11.07.1993)