Кой ще поеме ролята на Строителни войски?

24.09.2019 г. Кой ще поеме ролята на Строителни войски?

 „Искам да благодаря на министър Каракачанов за неговата силна и последователна подкрепа през годините на идеята „ГУСВ“ ЕАД, като правоприемник на закритите Строителни войски, да се превърне в Школа за професионално обучение, и за разработената от него „Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им“. От особена важност за  нас е мярка 1.2.4. от Концепцията, която гласи: „Възстановяване на Центровете за трудово обучение и възпитание в структурата на ГУСВ, чрез които да се осигури придобиването на професия от трайно безработните и неграмотни лица“, посочва генерал-майор от запаса доц. Радослав Пешлеевски в изказването си на конференцията в Казанлък „Състояние и перспективи за развитие на отбранителните способности  и сигурността на страната”, проведена преди Втория национален събор на запасното воинство.

Otbrana.com

У нас всички аварийно-спасителни дейности се извършват от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и то на изключително професионално ниво. След тези дейности също в авариен порядък е необходимо незабавно да се извърши физическото възстановяване (краткосрочно и временно) на разрушените или повредени обекти. И тук вече проличава липсата на съответната структура, която е способна да извършва тази дейност. Красноречив пример за това е изграждането на временния стоманен мост в община Червен бряг в началото на тази година, където при наличие на подходящи инвентарни мостови конструкции се оказа, че няма структура, която е в състояние да строи подобни мостове – нито в АПИ, нито в МРРБ, нито в Министерство на транспорта. По молба на общинското ръководство и с активното съдействие на Министерството на отбраната и лично на министър Каракачанов се наложи мостът спешно да бъде построен от сборна група специалисти от запаса и резерва и то само за 6 дни. Изводът, който се налага е, че ако сега се срути мост, у нас няма държавна структура, която спешно да извърши неотложното му възстановяване.

При природни бедствия първата реакция е да се премахнат в най-къс срок големите щети, останалите да се ограничат, а след това да се мисли според възможностите за ново (капитално) строителство. У нас през последните 20 години се прави точно обратното – вместо аварийно краткосрочно и временно възстановяване се пристъпва направо към капитално строителство, което изисква голям финансов ресурс и дори най-богатите и развити държави никога не го правят. С тази порочна практика, провеждана масово у нас се ощетява държавата и със завишените цени се облагодетелстват определени фирми.

До 2001 година нещата със спешните и неотложни аварийно-възстановителни работи бяха уредени – те се възлагаха за изпълнение на Строителни войски и се решаваха от тях бързо, решително и качествено.

Много добрата подготовка и окомплектоване с необходимата техника позволяваха на формированията на ГУСВ. След закриването на Строителни войски и преобразуването им в Държавно предприятие „Строителство и възстановяване“, а  от  2011  година – в търговско   дружество  „ГУСВ“  ЕАД, възможностите за реагиране при кризи значително намаляха. В него все още се съхраняват технически средства, инженерна техника и материални запаси, в т.ч. значително количество инвентарни пътни мостове. Те следва да бъдат включени в аварийно-възстановителните процеси. Наличието на инвентарни възстановителни средства на склад, както и натрупания през годините богат опит открояват ГУСВ като безспорен лидер в аварийно-възстановителните дейности пред всички останали фирми.

Вторият основен проблем, който искам да засегна, е образователния, касаещ хиляди млади хора без професионална подготовка. ГУСВ-ЕАД е правоприемник на закритите през 2000 г. Строителни войски, в които са преминали подготовката си над 60 % от строителните кадри на България и това беше най-голямата школа в страната  за  подготовка  на  строителни кадри . В  тях  ежегодно  10000 младежи получаваха военна подготовка и гражданска професия по над 40 специалности. За съжаление след закриването на Строителни войски тази прогресивна система за подготовка на специалисти отпадна. По данни на Министерството на отбраната към 2006 година около 60 000 младежи от донаборния контингент са били с нисък образователен ценз, като около 40 % от тях са от ромски произход. Сега техният брой е многократно по-голям. Тези младежи са без образование, без професия и без работа и принудени от посочените обстоятелства, те генерират един постоянен криминогенен контингент. Ако този процес не бъде преустановен и овладян, в най-скоро време той може да стане необратим с всички неблагоприятни последствия за обществото и държавата.

В основата на решаване на тези проблеми има има две главни опорни точки: първата е образованието, а втората – трудът. И именно тук ГУСВ със своята образователна и квалификационна експертиза може да бъде изключително полезно в качеството си на една от най-добрите български трудово-образователни школи с почти вековна история. Задълбоченият анализ на експертната работна група от системата на ГУСВ, извършен под мое ръководство, с методическата помощ и съдействие на Българската Академия на науките (БАН), Българската Стопанска камара (БСК), Министерството на образованието и науката (МОН), Висшето строително училище „Л. Каравелов“ и СОСЗР показа, че за реализацията на тази идея са налице всички благоприятни условия:

ГУСВ е единствената организация у  нас с  голям  практически  опит, база и подготвени кадри за извършване на горепосочените дейности. Имаме готови учебни програми по 40 специалности, които по мнение на БСК покриват около 200 дефицитни професии. Разработките на нашата експертна група съдържат разчети и обосновки, варианти на учебни програми за едномесечно и тримесечно професионално и военно обучение и допълнителни учебно-практически занятия на обекти, списъци на необходимите компетентни кадри и учебно-материална и производствена база. Това дава реална възможност за бързото разкриване на необходимите центрове за обучение в различните региони на страната.

У нас вече има силна обществена и институционална подкрепа на идеята ГУСВ – ЕАД да създаде мрежа от учебни центрове за професионална подготовка на безработни млади хора и това да е основният му предмет на дейност. За това красноречиво говорят становищата на БАН, МОН, БСК, СОСЗР и ВСУ „Л. Каравелов“, а също и инициативно възникналите подписки от кметове и жители от ред населени места, които предлагат ГУСВ да създаде центрове за обучение в техните общини, което по безспорен начин потвърждава голямата социална значимост на идеята и нейната полза за българското общество и националното ни стопанство.

При ГУСВ много добре се съчетават  три  основни  дейности – строителство, аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи и обучение на кадри за тяхното извършване. И което е много важно – учебните центрове ще формират аварийно-възстановителни команди с личен състав и техника, които съгласувано с ГД „ПБЗН“, с областните управители и кметовете на общини ще вземат незабавно участие в аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в съответните засегнати райони. Подобни структури понастоящем у нас няма. Има предварително съгласие  и  от Агенцията  по  заетостта за  финансиране дейността на горепосочените Центрове за професионално обучение при условие, че същите бъдат създадени, което изисква много бързи административно – управленски действия.

Искам да благодаря на министър Каракачанов за неговата силна и последователна подкрепа през годините на идеята „ГУСВ“ ЕАД като правоприемник на закритите Строителни войски да се превърне в Школа за професионално обучение, и за разработената от него „Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им“. От особена важност за  нас е мярка 1.2.4. от Концепцията, която гласи: „Възстановяване на Центровете за трудово обучение и възпитание в структурата на ГУСВ, чрез които да се осигури придобиването на професия от трайно безработните и неграмотни лица“. Очакваме в най-скоро време тази Концепция да бъде приета от Министерския съвет на Република България, което ще позволи още тази година да стартира разработения от нас План за възстановяване на Центровете за професионално обучение и възпитание в структурата на ГУСВ-ЕАД.

(Изказването публикуваме с малки съкращения. )