862, 947 млн. лв. разходи за пенсии на военни и полицаи през 2020 г.

04.11.2019 г. 862, 947 млн. лв. разходи за пенсии на военни и полицаи през 2020 г.

 По данни на НОИ в края на тази година у нас 89 762 души получават лични пенсии по чл. 69 на КСО. Запазва се тенденцията от последните години броят на прекратените пенсии да бъде чувствително по-голям от този на новоотпуснатите. За първите шест месеца на 2019 г., например, новоотпуснатите пенсии по чл. 69 на КСО са 464, но прекратените – 1473! През 2020 г. необходимите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност” са 53 години и 6 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола.

Спирдон Спирдонов

Проектът на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година предвижда разходи в размер на 862, 947 млн. лв. по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” от КСО. Това са пенсионирани военнослужещи, полицаи, служители в МВР и службите за сигурност. За тази година бяха отделени 796, 488 млн. лв.

По данни на НОИ в края на тази година у нас 89 762 души получават лични пенсии по чл. 69 на КСО. Запазва се тенденцията от последните години броят на прекратените пенсии да бъде чувствително по-голям от този на новоотпуснатите. За първите шест месеца на 2019 г., например, новоотпуснатите пенсии по чл. 69 на КСО са 464, но прекратените – 1473! През 2018 г. новоотпуснатите пенсии за първата половина са 492, но прекратените са 1402 , т.е. близо три пъти. За същия период на 2017 г. са прекратени 1366 пенсии. Тенденцията се потвърждава от факта, че в периода 2016-2018 г. прекратените пенсии по чл. 69 на КСО са 10 711, а новоотпуснатите - 12 098. Като се правят изводи, обаче, трябва да се има предвид, че бумът на новоотпуснати пенсии по чл. 69 на КСО е 2016 г. – 7864, което бе породено от промяната на режима за придобиване на пенсия.

За 2020 г. правителството запазва размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО на нивото от 2019 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица. Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от КСО.  чл. 69, ал.1, 2, 3, 5, 5а и 6 на КСО. През 2020 г. необходимите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност” са 53 години и 6 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола.

Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто. От 1 юли 2020 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто - процент, определен по чл.100 от КСО. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 1 200 лв. (40 на сто от размера на максималния осигурителен доход за същата календарна година – 3 000 лв.).

Съгласно КСО служителите в Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военна информация" на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“ не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

Предложена е промяна на Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО). На основание чл. 69, ал. 5а във връзка с ал. 9 от КСО от 1 януари 2019 г. офицерите и сержантите от НСО придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и четири месеца и наличието на изискване за осигурителен стаж. Всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст. Съгласно ЗНСО служебното правоотношение на офицерите и сержантите от НСО се прекратява при навършване на пределна възраст за служба: 55 години за офицери със звание „полковник“ и по-ниско, а за сержанти - 53 години. Така от 1 януари 2019 г. сержантите от НСО, които са освобождавани от служба поради навършване на пределна възраст, към момента на освобождаването нямат придобито право на пенсия. Пределната възраст за военна служба за сержантите, офицерските кандидати, младшите офицери, офицерите със звание „майор“ и за офицерите със звание „подполковник“ от Министерството на отбраната (МО) е 55 години (чл. 160, ал. 1, т. 2-4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България).

С цел да се определи такава пределна възраст за сержантите от НСО за работа във ведомството, която да позволява след прекратяване на служебното им правоотношение да отговарят на изискването за възраст за право на пенсия по чл. 69 от КСО, както и да се осигури равнопоставеност между сержантите от НСО и сержантите от МО, като се изравни пределната възраст за службата - 55 години, е направено предложението за промяна в ЗНСО.