Министерството на отбраната променя наредбата за материално подпомагане

10.01.2020 г. Министерството на отбраната променя наредбата за материално подпомагане

 Спирдон Спирдонов

Няколко основни момента има в проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7.02.2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Първо, поради промяната на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в сила от 28.05.2019 г., се предлага и българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, изпаднали в тежко материално положение, както и български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея да бъдат подпомагани с парични средства.

Второ, на военноинвалидите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, на родителите и на преживелия съпруг(съпруга) на български граждани, загинали при или по повод изпълнение на военната служба по смисъла на Допълнителната разпоредба на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, ще могат да се отпускат допълнително еднократни помощи по време на коледните празници въз основа на утвърден от министъра на отбраната поименен списък. Остава разпоредбата, според която на децата на военнослужещите, загинали при или по повод изпълнение на военната служба, могат да се отпускат допълнително еднократни помощи по време на коледните и/или великденските празници и/или при откриване на учебната година въз основа на утвърден от министъра на отбраната поименен списък.

Трето, предлага се протоколите от заседанията на Комисията по материално подпомагане да се утвърждават от ресорния заместник-министър. „За заседанията се съставят протоколи, които се подписват от присъстващите членове от състава на комисията и се утвърждават от ресорния заместник - министър.”

Четвърто, от 1 април 2019 г. функциите на Комисията за лечение в чужбина към Министерството на здравеопазването са поети от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. Това наложи да бъде променен чл.13 от Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г., чиято разпоредба регламентира отпускането на еднократна помощ за лечение в чужбина. Предлага се размерът на помощта да се утвърждава от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.

Пето, увеличава се броят на удостоверителните документи, които се изискват по служебен път. Предлагат се още четири документи /препис- извлечение от акт за смърт за втори и следващ път, удостоверение за сключен граждански брак – дубликат, удостоверение за раждане на дете –дубликат и удостоверение за съпруг/а и родствени връзки/.

Шесто, ще има нов текст, който регламентира кои приходи няма да се смятат за доходи по смисъла на наредбата. Това са:

* помощите, отпуснати по реда на тази наредба;

* помощите, отпуснати по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика;

* добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

* помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а от Закона за семейните помощи за деца, и помощите, предоставяни от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане;

* еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;

* добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисии във военни контингенти на Организацията на обединените нации;

* хуманитарните помощи;

* помощите, определени с акт на Министерския съвет;

* доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето й;

* трудовото възнаграждение, получено за последния месец от участие в програми и мерки за заетост, реализирани при условията и по реда на Закона за насърчаване на заетостта и на Националния план за действие по заетостта за съответната година;

* стипендиите по чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по Националния план за действие по заетостта;

* финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания;

* еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен.

* помощите, получени по програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България;

* трудовото възнаграждение, получено по реда на чл. 114а от Кодекса на труда и свързаните с него плащания;

* възнагражденията и свързаните с тях плащания на учениците, включени в дуалната система на обучение по Закона за предучилищното и училищното образование;

* застрахователни обезщетения.