Валери Стоянов: Разпределяме 2058 повече карти за летен отдих

25.01.2020 г. Валери Стоянов: Разпределяме 2058 повече карти за летен отдих

 Жилищното осигуряване бележи сериозен ръст, казва изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.Системата за отдих и възстановяване бе усъвършенствана чрез въвеждане на нови начини за рационално използване на наличната почивна база и нейното реновиране. Ключов момент за дейността на Агенцията през годината е и подобрената материална база в обекти от почивната инфраструктура съобразно със заложеното финансиране. За 2019 г. тези обекти  постигнаха и висок процент на заетост на легловата база. Увеличава се кръгът на ползвателите – ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, командированите и пенсионираните военнослужещи“, посочва още Валери Стоянов в интервю за в. „Българска армия“.


Интервю на Андрей Рангелов, главен редакторна в. Българска армия“

– Г-н Стоянов, с какви основни постижения ИА „ВК и ВПД” посрещна своя празник? Изпълнихте ли всички планирани задачи през 2019 г.? 
– През изминалата година бележи сериозен ръст дейността по жилищно осигуряване на военнослужещите и цивилните служители чрез подобряване на условията на живот и подпомагане на тяхната мобилност. Министерството на отбраната отдели целеви пари за възстановяване на 28 жилища в градовете Бургас, Пловдив, София и започване на мащабен ремонт във военното общежитие „Пети километър” в София.
Агенцията активно участва с културно-художествените школи и състави към военните клубове, в организираната от Министерството на отбраната кампания „Бъди войник”, чиято цел бе попълването на некомплекта на Българската армия. Кампанията се проведе в 30 града в страната и показа положителни резултати.
Системата за отдих и възстановяване бе усъвършенствана чрез въвеждане на нови начини за рационално използване на наличната почивна база и нейното реновиране. Ключов момент за дейността на Агенцията през годината е и подобрената материална база в обекти от почивната инфраструктура съобразно със заложеното финансиране. За 2019 г. тези обекти  постигнаха и висок процент на заетост на легловата база. Увеличава се кръгът на ползвателите – ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, командированите и пенсионираните военнослужещи.
Работихме усилено и по осъществяването на мисията на военните клубове чрез сътрудничество с военните и гражданските структури на обществото в името на съхраняване и развитие на родолюбивите ценности и традиции.

– Какво е състоянието на военните клубове на МО?
– Въпреки затрудненията, които Агенцията в продължение на повече от 10 години среща при поддържане на сградната база, се полагат усилия за поддържането й. Служителите полагат големи усилия за  осъществяване на художественотворчески инициативи във военните клубове. Всяка година се изпълняват и ремонтни дейности на сградния фонд. През 2019 г. бе възстановена фасадата на ВК в Кюстендил и ВК в Благоевград. Мащабни ремонти се извършиха и във военните клубове в Хасково, Смолян, Варна и Бургас. 
С действащата нормативна уредба е дадена възможност на членовете на военно-патриотичните съюзи да ползват военните клубове за осъществяване на своята родолюбива и военно-патриотична дейност чрез ползване на залите за провеждане на мероприятия, предоставяне на помещения по реда на Наредба № Н-12/2014 г., участие в школите, съставите и клубовете по интереси към военните клубове без заплащане на такси за участие.

– Има ли достатъчно средства за техните ремонти и поддръжка на материалната им база?
– Предвидените средства по бюджета на ИА „ВК и ВПД” за основни и текущи ремонти са недостатъчни. Благодарение на разбирането от страна на ръководството на МО през 2019 г. бяха отпуснати допълнителни средства, с които стартираха ремонтите на част от имотите, стопанисвани от агенцията.
През 2020 г. ще положим усилия всички ремонтни дейности по обектите да бъдат финализирани успешно.
В Агенцията вече има формиран екип за привличане на външно финансиране. През 2019 г. бе спечелен партньорски проект с община Ботевград за цялостно възстановяване на сградата на военния клуб в града. Разработват се проекти за възстановяване на сградите на ВК – Чирпан, ВК 9 – Пловдив, и др.

– Много от тези обекти са паметници на културата. Какви по-специални мерки се налагат от този статут? Имате ли подкрепата на местните власти за тяхното поддържане?
– Някои от сградите на военните клубове са паметници на културата с местно значение (Шумен, Кюстендил, Варна) или национално значение (Плевен, Пловдив, Русе). Това налага при извършването на ремонтни дейности за военните клубове с национално значение проектите да се съгласуват с Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата, а за тези с местно значение – от страна на общините. Като пример мога да дам възстановеното фасадно осветление на ВМК – Варна,  след извършения ремонт на фасадата на сградата, реализирано със съдействието на община Варна. 

– Време ли е за ремонт на сградата на Централния военен клуб (ЦВК) в София?
– Централният военен клуб е една от емблематичните сгради в центъра на столицата, който е паметник на културата с национално значение. Като представителен обект на МО ЦВК се утвърди като желана локация за провеждането на представителни и протоколни мероприятия както на МО, Българската армия и подчинените структури, така и от страна на висши държавни учреждения и дипломатически представителства. Само през изминалата 2019 г. в залите на ЦВК са проведени 438 мероприятия.
В тази връзка полагаме максимални усилия за поддръжка на сградата, но не трябва да забравяме, че сградата, която е с над 100-годишна история, както и промяната на инфраструктурата около нея, включително появата на метрото, изведе на дневен ред въпросът с нуждата от основни ремонтни дейности.
През изминалата 2019 г. в рамките на бюджета на Агенцията отделихме необходимите финансови средства и първоначално беше извършено „Обследване, заснемане и оценка на състоянието на носещите конструкции и препоръки за възстановяване и поддържане на сградата” от страна на най-уважаваните и утвърдените в бранша специалисти на УАСГ–ЦНИП ЕООД.
С оглед на възможността да търсим източници за национално и европейско финансиране за ремонт и възстановяване на сградата предприехме действия и беше актуализиран Актът за собственост на ЦВК, извърши се архитектурно заснемане, енергийно обследване и енергийна паспортизация на сградата, отново в рамките на бюджета ни за 2019 г. 
В края на изминалата година предприехме мерки за извършването на частични укрепителни и ремонтни дейности на части от Централния военен клуб с оглед запазване на целостта му до осигуряването на необходимия ни финансов ресурс и предприемане на последващи действия за цялостен основен ремонт на сградата.    

– Какви са резултатите на планинските военно-почивни домове от зимния туристически сезон до момента? 
– Цифрите говорят сами за себе си: За сезон Зима 2019/2020 за планинските военно-почивни домове и хотели – хотелите „Олимп” – к.к. Боровец, „Хармония” – к.к. Пампорово, хотел „Рибарица” – с. Рибарица, и почивна станция „Боровец” – к.к. Боровец, са разпределени 10 199 броя карти за почивка за военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и синдикалните организации от комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната.
На база на постъпилите заявки с желаещи служители от структурите да ползват почивка през сезон Зима 2019/2020 във военно-почивните домове и хотели са изготвени 953 броя карти, а останалите се реализират на свободната продажба и по време на сезона.
След стартиране на свободната продажба на неусвоените карти за почивка към момента за планинските военно-почивни домове и хотели за сезон Зима 2019/2020 са изготвени 4630 броя резервации.
От стартирането на сезон Зима 2019/2020 на 01.11.2019 г. към 15.01.2020 г. броят на гостите в планинските военно-почивни домове и хотели, управлявани от Агенцията, е 8570, като броят на реализираните нощувки от тях е 21 474.

– Как протича подготовката на обектите на Агенцията за летния сезон? Как ще се отрази на работата ви скъсяването на смените до 7 дни?
– В Агенцията вече тече подготовката за предстоящия сезон Лято 2020. Извършено е разпределението на картите за почивка за сезон Лято 2020, като за предстоящия сезон Лято 2020 са разпределени общо 11 538 броя карти за почивка във военно-почивните домове и хотели.
Промяната от 10-дневни на 7-дневни карти за летен отдих постигна значително увеличаване на картите за почивка за морските бази. За сравнение спрямо предходния сезон Лято 2019  броят на картите се увеличи с 2058 броя, което ще позволи по-голям брой военнослужещи и цивилни служители от системата на МО да се възползват от възможностите на социалната програма на Министерството.

– Има ли интерес сред военнослужещите и цивилните служители към картите за почивка в чужбина, които Агенцията предлага. Какъв е интересът от страна на чужди военнослужещи към почивката у нас в обектите на ИА „ВК и ВПД”?
– Почивките в чужбина, предлагани от Агенцията, се осъществяват основно в рамките на международното сътрудничество по CLIMS и двустранното международно сътрудничество. Интересът  към картите за почивка в чужбина е много голям. В тази връзка Агенцията полага усилия за увеличаване на броя на почиващите групи за чужбина, разширяване на кръга на предлаганите дестинации, подобряване на условията за почивка за вече съществуващите дестинации и увеличаване на групите и броя на почиващите лица за по-желаните и търсени почивки. В рамките на международното сътрудничество по CLIMS от тази година се предлагат две групи от по 30 човека за Португалия, като една от дестинациите с най-голям интерес. 
По линия на двустранното международно сътрудничество чрез дирекция „Протокол и двустранно сътрудничество” в МО се полагат усилия за договаряне на организирането на втора обменна група за Виетнам, която е най-далечната и екзотична дестинация, предлагана от Агенцията. Осъществяват се преговори за двустранно международно сътрудничество и обмен на почиващи с министерствата на отбраната и на други държави като например Република Северна Македония и Алжир.
Все по-голям е интересът на българските военнослужещи и цивилни служители към възможностите за индивидуални семейни почивки в рамките на международното сътрудничество по CLIMS.
В рамките на международното сътрудничество по CLIMS има интерес за посещение в България на организирани групи от Португалия, както и за индивидуални посещения във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията. 

– Какво е състоянието на детските градини към МО? Предстои ли разширяването им и откриването на нови в големите градове?
– В момента функционират седем държавни детски градини към МО, които са с отлична материална база. Поради голям интерес от страна на военнослужещи и цивилни лица за прием в яслена група, до края на годината предстои откриване на такава в ДДГ „Слава”, София. В дългосрочна перспектива се предвижда откриване на детски градини в София, Бургас и Варна.

– Какви са резултатите от дейността на социалните кухни и дома за ветерани в Орешак? 
– Социалните кухни към МО са 26 бр., за лица в затруднено материално положение и здравословно състояние, които са членове на военно-патриотичните съюзи с капацитет 1059 души. 
През 2019 г. с предприетото от нас изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО бе разширен кръгът на правоимащите лица с включването на българските граждани, участвали в мисии и операции на Въоръжените сили на България извън територията на страната. Вдигнат бе доходният праг на достъп до социалната услуга, който вече е обвързан с минималната работна заплата. С цел подобряване на качеството на предлаганата храна в социалните кухни цената на един обяд на едно лице бе увеличена.
Домът за ветерани в с. Орешак е специализирана институция за настаняване и предоставяне на социална услуга, близка до семейната среда. Същият е насочен към подкрепа на лица за пълноценно съществуване и за социално включване в обществото. 

– Каква е ролята на Агенцията в реализирането на жилищната политика на МО?
– Жилищната политика на МО се реализира чрез картотекиране, настаняване на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в свободни жилища и жилищни помещения в общежитията на МО. Изплащат се компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне. Агенцията ръководи процеса по  освобождаване и изземване на жилищни имоти от неправомерни наематели, като за тези две години сме освободили 406 незаконно обитавани жилища.
Жилищният фонд на МО се формира от имоти, частна държавна собственост, представляващи жилища, ателиета и гаражи на територията на цялата страна, както и жилищни помещения в общежития в София, Пловдив, Стара Загора, Казанлък и Плевен.
Към настоящия момент Агенцията стопанисва 2122 броя жилища, ателиета и гаражи, като заетостта им е около 79%, и 11 общежития с общо 1035 жилищни помещения, която средна заетост е около 76%.

– Как бихте обобщили главните предизвикателства пред Агенцията за 2020 г.?
– Неизменна цел както на ръководството на Агенцията, така и на служителите й е постигане на оптимален резултат от работата ни в условията на нарастващите очаквания на военнослужещите и в рамките на една сравнително рестриктивна инвестиционна рамка. 
Държа да отбележа, че от две години се радваме на комфорт в комуникацията с политическото и професионалното ръководство на МО и на пълна подкрепа в реализиране на нашите идеи в услуга на армията.