Правителството получи право да включва военнослужещи в борбата с коронавируса

20.03.2020 г. Правителството получи право да включва военнослужещи в борбата с коронавируса

 Това ще става на основата на Закона за мерките и действията  по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който в момента се приема на второ четене от парламента. За текстовете, предложени от ПП ГЕРБ, които регламентират участието на военнослужещи  в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен район или на контролно-пропускателен пункт гласуваха 89 народни представители, 5 бяха против, а 2 се въздържаха. От ПГ на „БСП за България“ бяха против с аргумента, че функциите на Въоръжените сили са уредени в Закона за отбраната и Въоръжените сили и това е достатъчно.  Гласуваният текст дава право на министъра на отбраната след предложение на началника на отбраната да удължава командировката зад граница на военнослужещи до отмяна на извънредното положение. Например, контингентът ни в Афганистан може да се завърне след 13 април, до когато е гласуван срокът на извънредното положение.

Спирдон Спирдонов

Военнослужещите от въоръжените сили при условия и по ред, определен с акт на Министерския съвет, съвместно и/или координирано с други оргни може да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен район или на контролно-пропускателен пункт, се посочва в извънредния закон.

Те, според гласувания текст,

имат право да извършват

проверки за установяване самоличност на лице; ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на МВР, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 от Закона за здравето (Б.р. – двата текста публикуваме отделно), като се съставя двустранен писмен протокол; спират превозните средства до пристигане на органите на МВР; ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт; използват физическа сила и помощни средства, само когато това е абсолютно необходимо.

Със заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на началника на отбраната срокът на командировката

по чл. 71, ал. 1 от ЗОВС или удълженият  срок по чл. 71, ал. 4 от същия закон, може да бъде удължен без съгласието на военнослужещия до отмяната на извънредното положение, записаха още депутатите.

За какво става дума?

За участие в операции или мисии извън територията на Република България министърът на отбраната командирова българските военнослужещи в състава на военни формирования – за срок, не по-дълъг от 6 месеца, както и на българските военнослужещи на отделни длъжности или длъжности в щабове на операции или мисии – за срок съгласно конкретната международна договореност, но не по-дълъг от една година. Сега това удължаване може да бъде до отмяната на извънредното положение. Например, контингентът ни в Афганистан може да се завърне след 13 април, до когато е гласуван срокът на извънредното положение.

***

От Закона за здравето – чл.61 и чл. 62

Чл. 61. (1) На задължителна изолация и болнично лечение подлежат лица, болни и заразоносители от холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне.

(2) Когато съществува заплаха за здравето на гражданите, министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на заразоносители и болни от болести, извън посочените в ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Задължителната изолация и лечението на лицата по ал. 1 и 2 се извършват със заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по предложение на лекуващия лекар или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Изолация и лечение на болни от заразни болести извън посочените в ал. 1 може да се осъществяват в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Редът за изолация на болните от заразни болести се определя с наредбата по чл. 60, ал. 2

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, уведомяват за това Министерството на здравеопазването не по-късно от деня на започването на дейността.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Условията и редът за извършване на дейностите по ал. 1 се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите.