Ще получат ли права за лечение в болниците на ВМА и други бивши военнослужещи, като пенсионираните

25.03.2020 г. Ще получат ли права за лечение в болниците на ВМА и други бивши военнослужещи, като пенсионираните

 Спирдон Спирдонов

В Министерството на отбраната объждат предложения за промени на Наредба № Н-5 от 11 март 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности  в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на ВМА, става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос на народния представител доц. д-р Николай Цонков. Става въпрос за разпоредбата, която се отнася за пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства. И възможността други лица да ползват същите права.

В  Допълнителните разпоредби на ЗОВСРБ има дефиниция на понятието „пенсионирани военнослужещи“. ( "Пенсионирани военнослужещи" са лица, освободени от военна служба (кадрова военна служба) и упражнили правото си на пенсия по чл. 6 от отменения Закон за пенсиите, чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с § 50 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.). Видно от цитираната разпоредба, се посочва в отговора, за да притежава качеството „пенсиониран военнослужещ“ , за лицето е необходимо едновременно наличие на две предпоставки – да е освободено от военна сужба и да е упражнило правото си на пенсия по чл. 6 от отменения Закон за пенсиите или по чл. 69 от КСО. Наличието на стаж като военнослужещ се доказва с военно-отчетната книжка. Друг теобходим документ е копие от разпореждане за пенсиониране по чл. 6 от отменения Закон за пенсиите или по чл. 69 от КСО.

По сега действащата нормативна база пенсионирани лица, които в някакъв момент от трудовия си стаж са изпълнявали военна служба, но не са пенсионирани, като военнослужещи, не са сред правоимащите. Това се отнася не само за лечебните заведения, но и за почивната и спортната база, за военните клубове, социалните кухни и домовете за ветерани и военноинвалиди към МО.

Ако се промени ЗОВСРБ, за да се допълни разпоредбата с хората от тази категория, като правоимащи, ще възникнат редица въпроси, отбелязва министърът. Трудностите ще бъдат свързани при удостоверяване на това качество, с оглед на уточняване на прогнозния брой правоимащи лица и необходиимия финансов ресурс, в т.ч. и материалната база за обезпечаване на правата им. Във връзка с решаване на въпроса, се посочва в отговора, би могло да се разшири обхватът на правоимащите, като се включат пенсионирани лица, изпълнявали военна служба в някакъв период от време. За това обаче, следвало да се извърши анализ на броя на лицата, придружен с подробен финансов разчет, за да се види какви суми от бюджета на МО трябва да бъдат заделени. Медцинските дейности за тази категория лица са за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА. Необходимо е още, посочва министърът, да се извърши детайлна преценка за какъв период от време лицето трябва да е изпълнявало военна служба, за да му бъдат признати права, които са аналогични на тези на пенсионираните военнослужещи.

В МО е инициирано сформирането на работна група с участието на експерти от различни административни звена, става ясно от отгоора. Тя ще обсъди направените предложения и ще излезе със становище за неоходимостта от изменение и допълнение на нормативните актове, завършва отговорът на министъра.