През 2019 г. Въоръжените сили са изпълнявали задачите си с ограничения по време и обем

17.04.2020 г. През 2019 г. Въоръжените сили са изпълнявали задачите си с ограничения по време и обем

 Спирдон Спирдонов

Това е изводът на правителството в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през миналата година, който предстои да бъде обсъден и приет от Народното събрание. Точната оценка е следната:  „И през 2019 г. състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили позволяваше изпълнението на задачите по мисиите, произтичащи от конституционните задължения за гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в национален формат и в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, но с ограничения по време и обем на изпълняваните задачи.“

Проблем е не само остарялата техника, но и дефицитът от хора. Отчита се, че съкращаването на сроковете по конкурсите и намаляването на разходите на кандидатите за участие в тях, са имали положителен ефект по набирането на кандидати за военна служба. Като позитивна се определя кампанията „Бъди войник”. Анализът на данните показвал, че е преустановена тенденцията за увеличаване на неoкомплектоваността на формированията с военнослужещи. Състоянието, обач, все още е далеч от доброто.  Към края на 2019 г. длъжностите за военнослужещи са попълнени на 79,27% от щатния състав. Най-сериозен е недостигът в Сухопътните войски (около 26%), като най-голям е процентът на незаети длъжности за младши офицери и войници (около 31%). Неокоплектоваността с офицери - 19 %; офицерски кандидати - 10 %, сержанти (старшини) - 9 %, а с          войници (матроси) - 29 %.

Министерският съвет сам прави изводът, че това се отразява неблагоприятно върху състоянието на отбранителните способности на държавата. Много по-зле е положението с доброволния резерв. Там попълнението  е едва 13,7 на сто. Данните са повече от тревожни. През годината са обявени две заповеди за набиране на български граждани за доброволния резерв с над 1000 длъжности, съответно за български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс и за български граждани с провеждане на конкурс. Договори за служба в доброволния резерв са подписаи с 36 души. Броят на резервистите остава далеч по-нисък от планираните за 2019 г. 1000 човека. В края на годината те са само 410. Българските граждани не желаят да изпълняват служба в доброволния резерв. Или държавата не е направила необходимото за решаване на този въпрос. И двете тези са истина.

Надеждите за повишаване на отбранителните способности се свързват с рализирането на трите основни проекта за модернизация на ВВС, Сухопътни войски и ВМС. Това, че през миналата година вдигнахме дела от БВП за отбрана над 3 процента не решава проблема с недостига на финансови средства. Защото реалното нарастване на разходите за отбрана през 2019 г. спрямо 2018 г., без сумата за плащането на самолетите F-16, е в размер на 246,4 млн. лв., което е с 0,11% повече спрямо предходната година.

Задълбочават се проблемите с поддръжката на авиационната техника. Неизпълнението на летателните часове създава реална заплаха за нивото на безопасност на полетите и способностите за изпълнение на поетите съюзнически ангажименти, включително и по „Air Policing“. Радиолокационните комплекси работят с частични неизправности, заради което са занижени техните основни технически параметри. Нещо много сериозно: „Поради тази причина в краткосрочен план съществува реален риск от невъзможност за осигуряване с необходимата информация на системата за командване и управление на ВВС. Това би довело до невъзможност за изпълнение на задачите по контрола и охраната на въздушното пространство в национален и съюзен аспект, както и до застрашаване безопасността на полетите.“