СОСЗР е стабилен, продължава да работи в интерес на своите членове

21.04.2020 г. СОСЗР е стабилен, продължава да работи в интерес на своите членове

 Убедени сме, че взаимодействието ни с държавните структури в интерес на отбраната и националната сигурност ще продължава да се подобрява, важна предпоставка в това отношение ще бъде приемането на закон за запасното войнство, казва председателят на най-голямата военно-патриотична организация у нас генерал от запаса Златан Стойков.   

 Спирдон Спирдонов

- Г-н генерал, макар и в необичайни условия, свързани с разпространението на заразата от коронавируса, СОСЗР намира начини и форми да отчете своята едногодишна дейност. Стабилен ли е днес Съюзът?

-  Не само стабилен, авторитетен, но е и най-многочислената военно-патриотична организация в България. Нека да вземем за пример само организационното състояние на Съюза. След обобщаването на годишните статистически отчети представени от областните(столичната), регионалните и колективните организации, новоприетите членове и приемането за колективен член на  НД „Традиция“ общата численост на Съюза е 21046 членове. При този състав има изградени 36 организации от които 23 областни(столична), 4 регионални и 9 колективни. В тях има изградени и реално функциониращи 166общински(районни)организации и 671 клуба и дружества. От 01 януари до 31 декември 2019г. бяха приети 1911 нови членове и 2640 членове на НД „Традиция“. Предстои на ЦС да обсъди и утвърди приетото с пълно болшинство предложение на УС за колективен член на съюза да бъде приета „Българската военно-полицейска асоциация с около 430 членове и председател бригаден генерал оз Иван Мечков. Очакваме да получим необходимите документи с молба от Асоциацията на артелеристите и ракетчиците от запаса „Олимпи Панов“ с председател генерал-майор оз Вълчо Фотев. Управителния съвет на ЦС  е убеден, че ще подкрепим тяхната кандидатура. Имаме установени контакти с двама наши колеги от гр. Търговище, които са съгласни да възстановят областната организация. През отчетния период ни напуснаха 1488 колеги от които 478 завинаги, 922 прекратиха по собствено желание членството си и 18 членове бяха изключени.

- Посочете някои по основни прояви през изтеклия отчетен период?

-            При много добра организация през април 2019 г. проведохме в гр. Тетевен разширено изнесено заседание на ЦС. В него участваха 106 общински (районни) председатели или техни представители. Членовете на УС останахме удовлетворени от резултатите, но повече сме удовлетворени, че всички участници останаха доволни. С цел подобряване на съвместната ни работа със сержантския състав, като наши колеги, с които сме служили заедно, а сега решаваме проблемите на Съюза, през май 2018 г. проведохме изнесено заседание на ЦС в района на гр. Костенец. Изводите от срещата ни дадоха възможност да приемем конкретни практически мерки по привличането на нови членове от сержантския състав, за да бъдем единни в цялостния организационен живот на Съюза. Тази среща изигра положителна роля за значителното увеличаване на сержантския състав. Необходимо е да се обмисли много добре и в работата на 10-я конгрес през  април 2021 г. реципрочно да се включат сержанти делегати от всички структури на Съюза. След провеждането на конгреса, е целесъобразно да се свика Втора среща на ЦС с членовете сержанти. Тези срещи трябва да станат традиционни. Разбира се не мога да пропусна Вторият национален събор на запасното войнство, който се проведе през септември 2019 г. в местността „Крънска кория“ край Казанлък. В него се включи лично вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Впечатляващо бе и участието на генералския състав. С нас бяха командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков, командирът на СКСО генерал-майор Явор Матеев, командирите на 2-ра и 61-ва механизирани бригади бригадните генерали Стоян Шопов и Деян Дешков и командирът на авиобаза „Крумово“ бригаден генерал Димитър Иванов. На конференцията обсъдихме темата: „Състояние, перспективи за развитие на отбранителните способности и сигурността на страната“. Третият национален събор ще проведем на 19-ти и 20-ти септември в района на местността „Боровец“ в източните окрайнини на гр. Ямбол. Съборът ще бъде под патронажа на зам. министър–председателя по сигурността и обществения ред и министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов. Темата на конференцията е: „Ролята на запасното войнство за изграждане и поддържане системата за национална сигурност на страната“. При добра организация, и с голямо участие на членовете на областната организация гр. Пазарджик и клуб „Граничари“  се проведоха Осмият областен събор в района на х. „Добра вода“ и Шестият национален събор на граничарите на България в района на гр. Любимец. За пръв път национални събори имаха Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса в гр. Търговище и Клубът на офицерите и сержантите от запаса и резерва на бившите войски на Министерството на транспорта и ВТУ „Тодор Каблешков“ в района на гр. Дряново.

- Как върви процесът на обединението на запасното войнство?

-            Управителният съвет на ЦС, съвместно с работна група от 10 души, ръководена от генерал–лейтенант от запаса Кирил Цветков, създаде необходимата организация по изпълнение решение от заседанието на Общото събрание на председателите на ВПРОСО, като  разработиха и представиха в средата на януари 2019 г. „Споразумение за съвместна дейност за обединение на военно-патриотичните и родолюбиви организации  от сигурността и отбраната в Р. България“, което по принцип бе прието  с 20 гласа „за“, 3 - „против“ , и един „въздържал“. На второто Общо събрание в края на април присъстваха 25 председатели на ВПРОСО или техни представители, като с 15 гласа - „за“, 6 - „против“ и 4 - „въздържали се“ се прие Споразумението. С болшинство бе избран Координационен съвет на запасното войнство (КСЗВ) в състав от 9 члена, на който аз съм председател. Приет бе план за работа на КСЗВ и е разработен план за подготовката и провеждането на Национален обединителен конгрес на запасното войнсто. Планът трябва да се приеме на Общото събрание на председателите на ВПРОСО.

- Какви са Вашите лични впечатления от този процес на обединение?  

-            От всичко, което чух и видях до този момент, откровено споделям пред вас, че този процес ще бъде не само труден, но и продължителен. Колегите, които доведоха до разединението и противопоставянето на запасното войнство, продължават да работят против обединението. Има втора група колеги, които са се обвързали с политически партии и изпълняват техни поръчения да ни разединяват и да ни привличат към тях. Също така, тези колеги през последните две-три години се проявяват като много добри интриганти. Тук бих искал да цитирам британския военен историк и стратег сър Базил Лидъл Харт, който казва, че „...единственото по-трудно нещо от вкарването на нова идея в съзнанието на военния е премахването на старата..“ Споразумението, което подписахме с председателите на ВПО, не е затворено, то няма да се затваря и след Националлиня обединителен конгрес на запасното войнство. Потвърждава се и изводът, който направихме през април 2019 г., че малцинството иска да претопи болшинството. Проведохме разговори с ръководствата  на КООСО и „Атлантик“, но досега нямаме резултат. Ние  разчитаме на подкрепата на нашите членове. Няма да ги предадем, работим за тях.

- Как стои въпросът с подготовката на закон за запасното войнство?

-            Знаете, че имаме два проекта. Единият, който по принцип бе подкрепен от членовете на ЦС, е разработен от работна група под ръководството на ген. Кирил Цветков. Вторият е на генерал-майор от запаса Стоимен Стоименов. По наша молба председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов ни съдейства и сега двата законопроекта са в парламента, като очакваме да бъдат обединени в един. Имах два разговора по този въпрос с министъра на отбраната Красимир Каракачанов, който прие молбата ни да внесе законопоректа в правителството и от там в Народното събрание.

- Социалният статут на запасния не е много добър. Какво прави СОСЗР в това отношение?

-            След Деветия конгрес и приетите „Основни насоки“ и „Програмата за дейността на СОСЗР (2017- 2021 г.)“ настъпи коренна промяна в защитата на социално слабите членове на запасното войнство. Възстановяването на социалните компенсации,  на социалния статус, взаимното доверие и уважение между членовете на запасното войнство, се изведоха на първо място в работата на УС на ЦС. През този отчетен период активно работихме по промяната на  тавана от 370 лв. на 470 лв. за нашите членове, ползващи социалните кухни и сме удовлетворени, че бе променен след четири години на 610 лв. В това направление сме изпратили писмо до министъра на вътрешните работи двете министерства да се споразумеят и социално слабите и самотните колеги от МВР да ползват социалните кухни на МО и особено тези, които са членове на Съюза. При срещите ни с министъра на отбраната, винаги устно и след това изпращаме писмено становище да се подобри целогодишното ползване на лечебната и почивна база на МО. Не сме се отказали и продължаваме да работим за промяната (актуализацията) на наредбите по отношение на ползването на социалните кухни от съпругите на починали наши членове на Съюза и граждански лица, които са преминали в пенсия от структурите по сигурността и отбраната при отговаряне на актуализираните  условия; определяне на реда и условията за ползване на лечебните заведения и заплащането на медицинските дейности за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурите на ВМА; реда и условията за предоставяне на социално слабите членове на запасното войнство на финансова и материална помощ; предоставяне на помещения във воените клубове или от други ведомствени сгради на МО за ползване от структурите на Съюза; членовете на Съюза, навършили 80 и повече години, да не заплащат балнеолечението, а за тези, с група инвалидност и възраст 70 години, да бъде за сметка на бюджета на МО, като стаите без санитарни възли да се ползват безплатно. Работим по въпроса за ползване на права и от нашите колеги, които не са придобили право на пенсия по чл. 69 на КСО и по чл. 6 от отменение Закон за пенсиите. Профилактичните прегледи, които ни бяха предложени от проф. д-р Генчо Начев – директор на УБ „Св. Екатерина“, бяха прекъснати поради намалелия брой на лекари и сестри в болницата. Подготвеното споразумение за ползване на преференции от наши членове в санаториумите в Поморие и Велинград не се осъществи поради освобождаването на д-р Крантев от управител на Специализирана болница за рехабилитация „Вита“ - ЕООД.

- Каква е равносметката във фонда за социална дейност на СОСЗР?

-            От разкриването на фонд „Социална дейност“ от 1 април 2018 г. до 20 март 2020 г. са събрани 12118 лв., от които 4000 лв. са внесени от бюджета на Съюза и 8118 лв. са постъпили от областните /столичната/, регионалните и колективните организации. Индивидуално са постъпили от капитан I ранг от запаса Румен Тотев 250 лв., старшина Методи Слишков – 5 лв., от продадени значки – 200 лв. и от анонимен дарител – 200 лв. До 20 март 2020 г. във фонда са постъпили финансови средства от 10 областни, 3 регионални и 2 колективни организации. Не са постъпили средства от 21 организации, от които 13 областни, 1 регионална и 7 колективни. През 2018 г. са удовлетворени молбите на деветима членове с обща сума 2550 лв., през 2019 г. – на 25 души с 6650 лв. и до март 2020 г. – на седем членове с 1550 лв. Общо удовлетворени молби на 41 човека с 10750 лв. Наличните средства във фонда към 20 март 2020 г. са 1368 лв.  През периода на съществуването на фонда не е отказано на нито един желаещ еднократно финансово подпомагане, което се дължи на професионално оформените документи от желаещите и от секретарите на организациите. Всички сме убедени, че при ефективна социална дейност, съпътствана с добри практически резултати, ще възстановим доверието към Съюза. С това ще подобрим и привличането на колегите, които през последните години преминаха в запаса.

- Традиционно силна е военно-патриотичната дейност на Съюза. Това потвърди ли се и през изминалата година?

-            Така е. Тази оценка продължава да бъде валидна, както за работа на централното, така и на местните ръководства. Подобри се активното ни участие в отбелязване на националния и официалните празници, годишнините от историческите победи на БА във войните  за национално обединение и освобождение. Не пропуснахме и уважихме поканите за отбелязване годишнините от сформирането на видовете въоръжени сили, родовете и специални войски. Голяма е заслугата на председателите на областните, регионалните, колективните и общински организации за добре проведените мероприятия по организиране отбелязването на тези годишнини по гарнизоните. Утвърждаването на взаимното доверие и уважението между членовете на Съюза допринесоха и за организираните мероприятия по отбелязване кръгли годишнини на нашите колеги. Направихме така, че  планираните и проведени мероприятия, като двата Национални събора, съборите на областната организация Пазарджик, на Граничарите на България, ААРЗ „Олимпий Панов“ и Клуба на офицерите и сержантите от запаса и резерва на бившите войски на Министерството на транспорта и ВТУ „Т. Каблешков“, да водят до популяризиране на военната служба, възпитание на младото поколение, съхранение паметта на героите, загинали за националното освобождение и увековечаване на героичното минало на нашия народ. Отбелязването на 147-та годишнина от обесването на Васил Левски през февруари премина при добра организация от страна на Столичната организация. Художествената програма, която бе представена, изцяло бе подготвена от преподавателите и учениците от 33-то и 144-то прогимназиални училища. Също така, с много наши членове се включихме  на 19 февруари тази година в шествието до паметника на Васил Левски.  С чувство на удовлетворение, отбелязваме и приноса на членовете на УС на ЦС, областните (столичната), регионалните, колективните и общински организации по възстановяването, поддържането и изграждането на нови военни паметници. Подкрепяхме и ще продължим да подкрепяме и да съдействаме на Столичната организация за построяване на паметника в ж.к. „Люлин“ на загиналите воини във войните, които е водила България през първата половина на ХХ век. Активно участваме в работата на инициативния комитет по възстановяването на Мемориала на загиналите воини от 1-ви и 6-ти пехотни полкове от първа пехотна „Желязна“ дивизия по време на Първата световна и Балканските войни.  Подкрепяме и съдействаме за възстановяване костницата край гр. Ниш, Сърбия. Наши представители, съвместно с представители от останалите ВПО участваха в полагането на венци и цветя на военните гробища в Сърбия, Хърватия, Унгария и Северна Македония. По инициатива на общинската организация в Карлово, съвместно с кметството, продължи изграждането на „Алея на войнската слава“, като досега са изработени и монтирани 7 плочи с имената на войните, загинали за свободата и обединението на родината ни. Продължи работата по изграждане на паметния знак на българския ракетчик в Карлово.  По инициатива на дружеството „Генерал Кирил Ботев“ гр. Калофер, при активната подкрепа и помощ от УС на Общински съвет – Карлово, стартира процедура по подготовката за изграждане „Алея на славата“ в града на Ботев.  Общинската организация в гр. Раковски окончателно завърши изграждането на мемориалния комплекс на загиналите воини от града и региона във войните за свободата и обединението на България. Предстои тържественото откриване и освещаване на мемориалния комплекс.

- Как стои СОСЗР на международната сцена?

-            След приемането ни за членове на НАТО и по късно в Европейския съюз, Съюзът възприе провеждането на активна международна дейност и особено с нашите колеги от Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Турция. Управителният съвет разглежда международната дейност като неразделна част  от цялостния организационен живот на Съюза. В началото на юни 2001 г. министърът на отбраната г-н Бойко Ноев подкрепя членството ни в СИОР. Цитирам: „Министерството на отбраната смята, че СОСЗР е единствената организация, която отговаря на изискванията за членство в Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва“. Съществена роля за провеждането на международната дейност на Съюза имат установените контакти и активната международна дейност, която провеждат областните организации във Видин, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Благоевград и Кюстендил. Съвместно с Международната конфедерация на генералите, адмиралите и офицерите от запаса и със съдействието на Министерството на отбраната на 22 май 2019 г. организирахме в София Международна хуманитарна акция „Мисия на мира и дружбата – 100 години от завършването на Първата световна война – поуки и съвременност.“ Участваха 40 чуждестранни гости от 20 страни от Европа, Азия и Близкия изток. Сред тях бяха  президентът на Международната конфедерация на генералите, адмиралите и офицерите от запаса  Александър Каншин, президентът на Международната федерация на ветераните Дан Вито Бергун, ръководители  на чуждестранни организации на ветераните и на военно-патриотични структури. Хуманитарната акция допринесе за по-нататъшното укрепване    на дружбата и разбирателството между държавите от Изток, Запад, Прибалтика и Близкия изток, което беше много важно в днешните условия на изостряне на международните отношения. Беше прието обръщение към държавните ръководители, правителствата, ветераните, военно-патриотични организации и младежките такива. В рамките на Международната хуманитарна акция бе проведена конференция на тема: „Сто години от завършването на Първата световна война“. Положени бяха цветя и венец пред Паметника на незнайния воин. За приносa за развитието на международното сътрудничество между запасните войни с медал „Офицерска солидарност“  на Международната конфедерация на генералите, адмиралите и офицерите от запаса бяха наградени министърът на отбраната на Р. България г-н Красимир Каракачанов, началникът на отбраната  генерал Андрей Боцев, членове на ръководството на СОСЗР и др. От 15 до 17 октомври м.г. със заместник-председателя на Съюза полковник от запаса Кънчо Киров бяхме в Москва на работна среща по покана на Александър Каншин - президент на Международната конфедерация на генералите, адмиралите и офицерите от запаса. Бяха дискутирани въпроси по разширяване сътрудничеството за противодействие на въоръжените конфликти, обединяване усилията срещу фалшификациите на исторически факти от Втората световна война и плановете за по-нататъшно сътрудничество и взаимодействие. Проведена бе среща и с председателя на ДОСААФ на Русия ген полк. А. Колмаков. На срещата бе обменен опит по подготовката на младите хора за военна служба, развитието на културните и хуманитарните връзки, както и сътрудничество в масовия спорт. В централата на МЕГАПИР бе споделена и обсъдена подготовката за честване на 75-тата годишнина от победата над фашизма във Втората световна война. Историческата значимост на Великата отечествена война ще бъде разгледана на международна научна и практическа конференция през м. май 2020 г. Отново беше дадена много висока оценка на СОСЗР и Министерството на отбраната за организираната и проведената на 22 и 23 май 2019 г. в гр. София на Международната хуманитарна акция „Сто години от края на Първата световна война.“

- Имате ли проблеми в международната дейност?

-            От постигнатите резултати в международната дейност не може да бъдем удовлетворени. Имам предвид, че допуснахме старши лейтенант от запаса Владимир Томов, с подкрепата на наши членове и съдействието на италиански колеги, да създадат Асоциация на планинските войски у нас. Дори от МО му отпускат финансови средства. С полк. Киров направихме всичко и имаше възможност Клубът на планинските стрелци в Смолян да продължи да бъде в структурата на Общинската организация на Смолян. Председателят на областната организация майор от запаса Христо Стойков, обаче, изглежда нарочно, не организира разработването на необходимите документи. Отново апелирам към членовете на областното ръководство на запасното войнство да преосмислят това, което сътвориха и да си подадат оставката.

- Да завършим разговора оптимистично, г-н генерал

-            Както го започнахме. СОСЗР стои стабилно, има своя авторитет сред запасното войнство и цялото общество. Продължаваме да работим в интерес на нашите членове. Убедени сме, че взаимодействието ни с държавните структури в интерес на отбраната и националната сигурност ще продължава да се подобрява.  Важна предпоставка в това отношение ще бъде приемането на закон за запасното войнство.