Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е кауза!

16.05.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“  е  кауза!

 Имаме пълно съдействие от страна на Командването на ВВС и командирите на авиационни бази, казва началникът/ректорът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски. С него разговаряме малко след Деня на храбростта и Празник на Българската армия – 6 май, и няколко дни преди празника на училището – 25 май.

Спирдон Спирдонов

- Г-н бригаден генерал, с каква амбиция приехте тази висока отговорност да оглавите възстановеното ВВВУ „Георги Бенковски“?

- Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“  е  кауза!  Кауза е за нашите колеги от резерва и запаса, на които най-силната част от младостта им е преминала тук,  в Алма матер на българската авиация, където придобиваха онези  целенасочени авиационни знания и основен практически опит, които им осигуриха  началния старт за пълна професионална реализация. И те я достигнаха! Кауза и отговорност е и за нас – действащите военнослужещи и цивилни служители от военната авиация, които, в тези динамични политико-военни и сложни икономически условия, правим всичко възможно  за  детайлна организация и максимално добро осигуряване на военноавиационния учебен процес, повишаване на неговата ефективност и  осъвременяване, за да отговаря максимално на  изискванията от страна на българските Военновъздушни сили! Висшето военновъздушно училище е мечта и кауза за тази част от родолюбивата ни младеж, решила да се образова и професионално  утвърди в една от най-високо технологичните и  постоянно развиващи се области – авиацията! С общи усилия ще изградим Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“  в град Долна Митрополия модерно и отговарящо на най-високите авиационни образователни стандарти за комплексна подготовка на кадри за българските Военновъздушни сили, други ведомства и гражданската авиация!

- Кои от Вашите първи намерения вече са изпълнени? Чувствате ли подкрепата на колектива?

- Възстановяването от нов тип на Висшето военновъздушно училище е процес, който изисква обединяване усилията на целия личен състав и на всички, които са съпричастни към успешното бъдеще на училището. Kраткият период от началото на неговото функциониране бе наситен, както с изискуемите административно-правни  процедури по оформяне юридическия му статут, така и със стартиране на  дейности, насочени към подобряване воинската дисциплина на курсантите, организацията и провеждането на учебния процес, повишаване интереса  към преподавателската и научната работа. Нововъведенията в образователната система  имат по-дългосрочен  характер. Мотивацията на личния състав е повишена, което е сериозна предпоставка за  нови, по-високи хоризонти. Разчитам на  колегите! Вярвам им и чувствам тяхната подкрепа! Тя е гаранцията за  успешно начало в  държавнозначимото  направление!

- Доволен ли сте от подписаното Споразумение с ВВС за съвместно ползване на поземлен имот и сътрудничество?

- Много съм доволен! Доминиращата част от настоящите наши обучаеми са бъдещите кадри на Военновъздушните ни сили. Родината ни е една! Работим и ще работим съвместно за повишаване на отбранителните ѝ способности и нейния просперитет! Споразумението регламентира ангажиментите и отговорностите при  съвместно или самостоятелно използване на летище Долна Митрополия,  както от Военновъздушното училище, така също и от Военновъздушните сили. То предоставя  възможност за  нови хоризонти в авиационното обучение.

- Как се развива взаимодействието на ВВВУ и ВВС по отношение на подготовката на кадри за формированията на Военновъздушните сили?

- Отчасти вече отговорих на този въпрос. Българските Военновъздушни сили са основният заявител на обучаеми във Висшето военновъздушно училище  и съответно ползвател на завършилите авиационни кадри. Много голяма част от практическите стажове на обучаемите преминават в бойните части на родните ВВС. Имаме пълно съдействие от страна на Командването на ВВС и командирите на авиационни бази. По този начин се осъществява така необходимата ни обратна връзка.

- Съответно по кои граждански специалности и от кои области на висшето образование ще се обучават курсантите от различните специализации от военната специалност?

- Курсантите от различните специализации от професионално направление „Военно дело“ във Висшето военновъздушно училище се обучават  и по граждански специалности от областта на висшето образование „Технически науки“. При своето успешно завършване на училището те придобиват и  професионална квалификация „инженер“  по съответните граждански специалности: военната специализация  „Летец-пилот“ – гражданска специалност „Летателна експлоатация на въздухоплавателни средства“; военните специализации „Летателни апарати и авиационни двигатели“  и „Летищно осигуряване“  – гражданска специалност „Авиационна техника и технологии“;  военните специализации „Авиационни електроприборни и автоматични системи“ и „Авиационно въоръжение“ – гражданска специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“;  военните специализации „Радиоелектронното оборудване на летателни апарати“, „Навигационни, комуникационни и информационни системи“ и „Ръководител на полети (Щурман – управление на въздушното движение) – гражданска специалност „Авиационна електроника“.

- Бихте ли открехнали малко завесата по отношение на намеренията за откриване на атрактивни специалности?

- При авиацията застои няма, което налага непрекъснато обновяване съдържанието на учебния материал и подготовката на авиационни кадри трябва да  отговаря на концептуалните и технологични предизвикателства! Имаме план  за  откриване  на  адекватни  специалности  по  изискванията  на  авиационното бъдеще. Първите стъпки са направени. Предстои реализацията.

- Води ли се обучение на курсантите за експлоатация на изтребителите F-16?

- Модернизацията на военната ни авиация е необходимост и ангажимент на   няколко държавни институции. Висшето военновъздушно училище е част от  стратегическото  партньорство. Очакваме скорошно пристъпване към изпълнението на конкретни ангажименти.

- В ход ли е отварянето на  училището към подготовката на кадри за гражданската авиация?

- Една от най-ярките страници от близкото минало на авиационното ни училище в град Долна Митрополия е подготовката на висококвалифицирани кадри за гражданската ни авиация, когато съществуваше Българска гражданска авиация „Балкан“. Ние сме исторически, морално и професионално задължени да  възстановим подготовката на специалисти за гражданската авиация! Способстващо начало бе подписаното Споразумение с командира на българските Военновъздушни сили генерал-майор Цанко Стойков. Поетапно изпълняваме изискванията на Регламентите на ЕС за такава дейност. Лятото ще бъде за  нас наистина горещо-работно!

- В каква степен пандемията от коронавируса се отрази на учебния процес и кампанията за приемане на курсанти и студенти?

- Действително пандемията от Covid-19 наложи промяна в начина на живот на голяма част от човечеството. Въздейства и на цялостния войскови живот в гарнизон Долна Митрополия, също и на учебния процес, като  ние успяхме относително бързо на променим формата на обучение на курсантите. Въпреки, че курсантите са постоянно в училището, учебните занятия се провеждат дистанционно. Придобитият опит ни дава основание да въведем за магистърските програми за студенти и дистанционна форма на обучение, която за други висши учебни заведения не е новост. За съжаление,  реализацията на  замисъла ни  за  провеждането на кампания за приемане на курсанти и студенти  бе  прекъсната. За основния прием – променяме формата на кампанията.

- Като началник на гарнизон Плевен как работите с военно-патриотичните организации?

- Военно-родолюбивите организации в Плевен работят активно и всеотдайно в името на славните традиции на военните формирования, дислоцирани в Плевенска област. Обсъждаме наболелите им проблеми и с общи усилия наскоро успяхме да помогнем в кризисната епидемична ситуация да се разреши дейността на социалната кухня. Предстои кампанията по почистване на войнишките паметници заедно с кадрови военнослужещи и цивилни служители от военните формирования и структури към МО от гарнизона. Имаме интересни идеи, при реализацията на които членовете на военно-патриотичните организации ще са медиаторите между миналото, настоящето и бъдещето на българската армия.