Как да кандидатствам,за да стана военнослужещ?

25.07.2020 г. Как да кандидатствам,за да стана военнослужещ?

 В редакцията на „Otbrana.com“ често получаваме запитвания за условията за кандидатстване за военнослужещи. Скоро читател с българско и израелско гражданство попита дали отговаря на изискванията за войник. Най-точни отговори можете на получите от Централното военно окръжие и неговите териториални структури. Ето какво пише на неговата страница.

Otbrana.com

Приемането на документи за военна служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се извършва от структурите на Централно военно окръжие по местоживеене.

В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в чл. 141 се определя, че на военна служба се приемат български граждани, които отговарят на следните изисквания:

• имат висше образование по специалността, за която кандидатстват - за офицери, и средно или по-високо образование - за офицерски кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси); • не са по-възрастни от 40 години - за всички категории военнослужещи (офицери, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси);

• годни са за военна служба; • не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация;

• срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• нямат друго гражданство;

• не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

• покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

• са психологично пригодни. Годността за военна служба се определя от военномедицинските органи, а за психологична пригодност - от специализираните звена и органи по психологично осигуряване.

Министърът на отбраната може да определи длъжности за войници (матроси), които да се заемат от лица с основно образование и длъжности за военнослужещи с двойно българско гражданство.

Кандидатите за военна служба могат да подават своите документи за кандидатстване след обявен конкурс за определени длъжности във военните окръжия или офисите за военен отчет в общините/районите. Ако сте решили да кандидатствате, подгответе си следните документи:

• автобиография;

• копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

• копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

• лична амбулаторна карта с отразен актуален здравен статус;

• свидетелство за съдимост;

• удостоверение от регионалния център за психично здраве (психодиспансер);

• съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

При първото си посещение във военното окръжие или офиса за военен отчет в община/район, представяйки изискваните документи, кандидатът за военна служба получава направление за Военно медицинска академия за обстоен преглед. След приключване на всички процедури по прегледа, на кандидата се издава експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия и изследвания за психологическа пригодност в Лабораторията за психично здраве и превенция.

Представяйки експертното решение от ВМА във военното окръжие, кандидатът за военна служба попълва следните декларации по образец:

• декларация, че няма образувано наказателно производство срещу него;

• декларация, че няма друго гражданство освен българско;

• декларация, че не е освобождаван от военна служба с дисциплинарно наказание „уволнение” (при условие, че са служили);

 • декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова).

Кандидатите за военна служба при комплектуването на документите прилагат и:

• удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

• удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор);

• копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

• копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

• други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).

След представянето на всички документи от кандидата за военна служба, същите се комплектуват и се изпращат във военните формирования за участие в конкурса за определена длъжност. Комисията за провеждане на конкурса във военното формирование провежда същия при условията и по реда, определени със заповед на командира (началника) и изготвя протокол, в който класира кандидатите за всяка длъжност и писмено уведомява кандидатите за резултатите от класирането, като връща документите на некласираните кандидати след завършване на конкурса.

За по-пълна и точна информация, моля посетете най-близките структури на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за военен отчет в общините/районите).