Предстоят организационни промени във Въоръжените сили

01.09.2020 г. Предстоят организационни промени във Въоръжените сили

 Две командвания, връщане на Военноморските бази, отделна група за специални операции и други, но, с оглед на финансовите възможности, минимално нарастване на личния състав.

Спирдон Спирдонов

Спрямо финансово планираните способности за периода 2021-2032 г. е изведена потребност от минимално нарастване на личния състав. Това каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод провеждащият се Стратегически преглед на отбраната в лекцията си при тържественото откриване на новата учебна година във Военна академия „Георги С. Раковски.

Организационната структура на Въоръжените сили ще включва Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, посочи адмирал Ефтимов. Два периода се предвиждат за развитие на войските и силите. През 2021-2026 г. ще се формират и реорганизират структури на оперативно и част от тактическото ниво, а през 2027-2032 г. – оптимизиране и реорганизиране на структурите на тактическо ниво.

Структурните промени в

Съвместното командване на силите

са насочени към освобождаването му от функции и дейности в областта на логистичното осигуряване и фокусирането на задачите към планирането и провеждането на операции.  Ще бъде формирано Командване за логистична поддръжка на базата на бригада „Логистика“ и структурите за контрол на придвижването от състава на СКС.

На основата на

Стационарната КИС

и подчинените й военни формирования ще се формира Командване „Комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана“.  

Основните изменения в структурата на

Сухопътни войски

са свързани с реорганизиране структурите на тактическо ниво, които са насочени към своевременно нарастване и развръщане на силите при изпълнение на задачите по защита на териториалната цялост и суверенитета на България.

Промените във

ВВС

са насочени предимно към своевременно усвояване на новия боен самолет F-16 с основно летище за базиране Граф Игнатиево и резервно Безмер.

Ще бъде реорганизирано командването на

ВМС,

флотилията Бойни и спомагателни кораби и формированията на тактическо ниво. Двата пункта за базиране във Варна и Бургас ще бъдат трансформирани във Военноморски бази, но без да бъдат с ранг на съединение, на пряко подчинение на командира на ВМС. Ще има реорганизиране и на осигуряващите формирования.

Основните изменения в организационната структура на

СКСО

са свързани с достигане на необходимите оперативни способности и формиране на нова група „Специални операции“.

 „Прегледът на отбраната се намира в своята решаваща фаза, в която предстои да се финализират дейностите и да се оформят резултатите. Военното ръководство ясно дефинира крайното състояние на военния инструмент на държавата за разрешаване на кризи от всякакъв характер, а именно – подготвени, мобилни, съвместими, с висока степен на готовност въоръжени сили (ВС), съответстващи на нивото на амбиция за тяхното използване“, посочи адмиралът.  Той подчерта, че са отчетени средата на сигурност и тенденциите за нейното развитие, приоритетите на отбранителната политика, ролята, мисиите и задачите на ВС, нивото на политическа амбиция, стратегическите допускания и ограничения по Прегледа, поетите политически ангажименти за постепенно увеличаване на разходите за отбрана, както и нормативната уредба.

На основата на оценката на съществуващите

способности

спрямо изискванията, заложени в Кодовете и описанията на способностите на НАТО са били определени 188 минимално необходими военни способности – за изграждане, поддържане и развитие, гарантиращи успешното провеждане на операция по посочения сценарий. Но ограничената финансова рамка, дори и при достигане на 2% от БВП, е наложила допълнително приоритизиране за балансирано развитие на ВС и до 2032 г. са определени 38 броя способности за изграждане, включващи се в бюджетната прогноза.

Трансформацията на Въоръжените сили е в четири направления: система за командване и управление; функционална структура, организационна структура, численост за мирно и военно време. В национален формат става дума за

релевантна функционална структура на въоръжените сили,

осигуряваща провеждането на операции по гарантиране на суверенитета, защита на териториалната цялост и поддръжката като страна-домакин. В този смисъл Въоръжените сили следва да се разпределят в Сили за сдържане, които се използват в мирно време като поддържат висока степен на готовност за реагиране при заплаха срещу страната или съюзник, и Сили за отбрана - които нарастват способностите за военно време при провеждане на операция за защита на територията на страната, включително при колективна отбрана на Алианса.

Според адмирал Ефтимов моментната организационна структура във войските и силите позволява изпълнението на задачите и поддържането на способностите от ВС, но е необходимо в бъдеще да бъде оптимизирана. Спрямо финансово планираните способности за периода 2021-2032 г. е изведена потребност от минимално нарастване на личния състав.