Предстои реорганизация в Служба „Военно разузнаване“

15.09.2020 г. Предстои реорганизация в Служба „Военно разузнаване“

 Променят числеността на ВМС, формират медицински пункт в СКСО.

Спирдон Спирдонов

Към 1 декември 2020 г. се предвижда реорганизация на Служба „Военно разузнаване“ в МО.Тя се налага от възложените със закона нови отговорности и дейности. Наред с това службата промени наименованието си от „Военна информация“ на „Военно разузнаване“. Това е една от причините, които налагат изменение в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. Във връзка с това министърът на отбраната Красимир Каракачанов предлага проект на  Постановление за изменение и допълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. както и на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

На второ място се предвижда изменение на числеността на ВМС. През май т.г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, предостави безвъзмездно на Министерството на отбраната, за нуждите на Военноморските сили, моторен влекач „Мизар“, което изисква осигуряване на необходимите щатни длъжности за екипаж на кораба, както и неговото въвеждане във ВМС, чрез извършване на изменения в План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

Третата причина за промените е формирането на медицински пункт в структурите на СКСО. Това налага до края на годината да настъпят  изменения в организационната структура и числеността на личния състав на СКСО и ВМА, което може да се реализира единствено с извършване на съответните изменения в споменатите документи.