Бригаден генерал Емил Шошев: Изграждаме система „свой-чужд”, съвместима с Алианса

25.09.2020 г. Бригаден генерал Емил Шошев: Изграждаме система „свой-чужд”, съвместима с Алианса

 Пандемията ни направи по-силни, по-единни, по-отговорни, казва директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи” 

Интервю на Андрей Рангелов, в. „Българска армия“

– Г-н бригаден генерал, по време на пандемията се появи теорията, че коронавирусът се разпространява чрез GSM мрежите. Вярно ли е това, или просто е една фалшива конспиративна теория?
– Това е поредната заблуда, придобила изненадващо широка популярност. Единственото вярно е, че в общественото пространство се появи такава теория. Също така, че все още е рано да говорим за световната пандемия с COVID-19 в минало време.  
– А сега сериозно: Каква беше изминаващата година за армейските комуникационни и информационни системи (КИС)?
– С удовлетворение отчитаме динамична и изпълнена с предизвикателства година, но в крайна сметка успешна за КИС на Въоръжените ни сили. Стартираха важни проекти по модернизацията на комуникационната и информационната инфраструктура. Вече функционира учебен център за подготовка на специалисти по КИС в Стационарната КИС. Сключен бе тригодишен договор за доставка на настолни и преносими компютри, като голяма част от оборудването е получено и се използва от ВС. Доставено бе високотехнологично мрежово оборудване за ОКИВ, като такова предстои да бъде придобито и за частично модернизиране на КИС на ВС. Извършено бе технологично обновяване на сървърите и софтуера в интернет средата на БА, като същевременно тече процес и по изграждане на помещения за център за данни. Нарасна нивото на подготовката на специалистите по КИС и киберотбрана. Личният състав успешно се справи с немалко проблеми по поддръжката на преносната среда и информационните системи, осигуряващи нормалната работа на системата за командване и управление на ВС.
– Как ограниченията, наложени заради пандемията, промениха плановете ви за развитие на системата? 
– КИС на ВС е сложна и, за съжаление, все още нехомогенна система. Поради това нейните развитие и модернизация са труден и продължителен процес, върху който влияние оказват толкова много фактори, че отрицателното въздействие на пандемията върху плановете за технологично обновяване на системата е нищожно. Дори може да отчетем, че благодарение на COVID-19 постигнахме качествени надграждане и развитие на услугите, предлагани от системата. Големият проблем по-скоро се състои в трудното внедряване на съвременни информационни системи и решения, които максимално да повишат ефективността на работата на администрацията, щабовете и военните формирования. Ограничените финансови средства за ИТ не са достатъчни за реализиране на всички проекти по модернизацията на КИС и изграждане на способности, както и за въвеждане на съвременни технологии, подпомагащи процесите, свързани с отбранителния мениджмънт. 
Осигуряването на електронното управление за администрацията на МО и БА и изграждането на единна и интегрирана информационна система за командване и управление на всички нива са основните цели, към които са насочени усилията за развитие на КИС на ВС. Това по никакъв начин не бе повлияно от епидемичната обстановка.
– Как работиха военнослужещите от КИС в тези условия? Какви ограничения им се наложи да спазват?
– Специалистите по КИС изпълняваха своите задължения отговорно, 24/7, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, разпоредени с нормативни актове на министъра на отбраната, министъра на здравеопазването и Националния оперативен щаб. Създадена беше организация за отдалечена работа на личния състав, където това е възможно. С цел ограничаване на физическите контакти се организираха екипи, които се сменяха през определен период от време, без това да нарушава нормалния ритъм на работа в щабовете и военните формирования.  
– Имаше ли заразени с коронавирус сред личния състав на системата? 
– Въпреки всички предприети противоепидемични мерки имаше и заразени военнослужещи, но към момента всички са здрави и в много добро състояние. Сред личния състав няма паника и никой не е напуснал от притеснение, че може да се зарази с COVID-19.
– Какъв е към момента некомплектът в системата? 
– Благодарение на бързото развитие на технологиите професията на комуникационните и информационните специалисти вече се котира доста високо и уверено мога да заявя, че е една от най-престижните в БА. Службата във формированията от КИС е привлекателна и дава възможност за развитие в изключително динамични и бързо развиващи се области, каквито са комуникационните и информационните технологии. Некомплектът в системата не е голям, но има структури, които изпитват остра нужда от специалисти. Трудностите са породени от факта, че на пазара на труда специалистите по КИС и киберсигурност са много добре платени, а ние имаме ограничени възможности и механизми за тяхната мотивация и задържане в редовете на ВС. В това направление се предприеха действия за промени в нормативната уредба по отношение на увеличаване на заплащането на класната специалност на тези специалисти. Създадена е организация и през октомври ще се проведат първите изпити по новия регламент.
– В същото време, тъй като в този голяма част от държавата премина на дистанционен режим на работа, оказа ли се армейската КИС по-натоварена, отколкото досега? 
– Не бих казал по-натоварена. Просто в кратки срокове трябваше да се създадат организация, преструктуриране и преконфигуриране на част от предлаганите информационни услуги – електронна поща, уеб, платформи за групова работа и системи за видеоконференции. Дистанционната работа на практика увеличи трафика в интернет средата на БА и натовари допълнително системните администратори, но това не се отрази на работоспособността на КИС. В началото на годината се извърши технологично обновяване с цел изграждане на гъвкава и независима интернет мрежа за постоянен достъп до вътрешни информационни ресурси на интернет средата на БА. Планираме да изградим система за VPN свързаност на потребителите към интернет средата на БА, като по този начин ще осигурим отдалечена работа за неограничен брой потребители, централизирано наблюдение, анализ и защита посредством инструментариума в Центъра за управление и киберотбрана, както и възможност за изнасяне на услуги до всяка точка с интернет свързаност.
– Наложи ли се да се увеличи натовареността на дежурните екипи? 
– Натоварването беше поето от определени длъжностни лица и благодарение на професионализма и отговорността на личния състав, поддържащ преносната среда, мрежовата информационна инфраструктура и информационните системи, не бяха допуснати загуба на услуги и сривове в системата.
– Как системата като цяло се справи с предизвикателствата на пандемията? Издържа ли този своеобразен тест за надеждност?
– Пандемията като че ли ни направи по-силни, по-единни, по-отговорни и повиши вярата в нашите способности. Категорично и отговорно мога да заявя, че системата успешно се справи с предизвикателствата, породени от пандемията, и премина почти с лекота този труден тест за нейните гъвкавост, устойчивост и надеждност. На практика пандемията ни позволи да се възползваме и да упражним способностите си по отношение на бързо развиващите се възможности на съвременните технологии за усъвършенстване на процесите в организацията и повишаване на нейните ефективност и зрялост.
– Г-н бригаден генерал, известно е, че Дирекция КИС изпълнява мащабна програма по модернизация на системата на армейските свръзки и компютърни мрежи. По кои основни проекти се работи в момента? 
– Както знаете, с решение на Министерския съвет през март 2020 г. беше одобрено продължаването на действието на Меморандума за разбирателство между Република България и Комуникационно-информационната агенция на НАТО до 2025 г. Изпълняваме амбициозна програма за придобиване, поддържане и развитие на способности, като основната ни цел е да получаваме завършен краен продукт от изпитани и надеждно работещи системи с изцяло осигурен жизнен цикъл. В момента се работи по няколко основни проекта, които ще доведат до така необходимата модернизация на инфраструктурата, осигуряваща съвместимост със системите за командване и управление на Алианса. Проектите се финансират по различни програми и се движат по предварително съгласувания график. Своевременно беше създадена организация за дистанционно участие в работни групи и провеждане на виртуални срещи с помощта на наложили се вече платформи, с което възникналите от епидемичната обстановка трудности бяха елегантно преодолени. Най-важният проект, по който работим с Комуникационно-информационната агенция на НАТО, е изграждането на система за опознаване „свой–чужд”, съвместима с тази на Алианса. Този проект обхваща декларираните бойни платформи на ВС и инфраструктурата за добиване на информация за въздушната обстановка.
В друг проект са предвидени обновяване и увеличаване на способностите за обмен на информация в системата на НАТО за ранно предупреждение. Не бива да подминаваме и проекта за разширяване на националната част от мрежата за обмен на класифицирана информация на НАТО. Ще подчертая, че тези проекти са в дневния ред на всички страни от Алианса и се движим в крак с останалите членки на НАТО. Разбира се, продължаваме усилената работа и по националните проекти, важността на които не отстъпва на тези, свързани с Комуникационно-информационната агенция на НАТО. Продължава изпълнението на договор с предмет „Развитие на Стационарната комуникационна система (СКС) на Българската армия – „Странджа-2”, чрез проектиране и изграждане на оптични кабелни линии (ОКЛ) за привързване, надграждане с MPLS/IP функционалност”. Към същия договор се изпълнява допълнително споразумение за изграждане на комуникационни апаратни, които ще са основа за осигуряване на комуникационната и информационната поддръжка на видовете въоръжени сили.
В следващите няколко години е предвидено поетапно обновяване на всички телефонни централи до последна хардуерна и софтуерна версия, с което ще се постигнат IP функционалност и увеличаване на техния жизнен цикъл с над 10 г. В ход е и изпълнението на следващия етап от проект за доизграждане и развитие на система „Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт TETRA” – мобилна част. В момента тече процедура за избор на изпълнител за извършване на проектиране на мобилни модули. Нашите намерения са през първата половина на 2022 г. да завършат изпитанията на прототипа на мобилния модул.
– Какви технологични новости се очаква да бъдат въведени в действие в КИС в близко бъдеще? 
– По отношение на съвместната ни дейност с Комуникационно-информационната агенция на НАТО се очаква:
– осигуряване на пълна интеграция със системата за ПВО и ПРО на НАТО;
– осигуряване на ситуационна осведоменост на командирите и мрежовоцентричност при изпълнение на мисиите;
– осигуряване на подходяща наземна инфраструктура за пълноценни обучение, тренировки и реални действия на очакваните нови многоцелеви изтребители, бойни кораби и бойни машини на пехотата; 
– разширяване на обхвата на способността за обмен на класифицирана информация с щабове и командвания от НАТО и страните – членки на Алианса;
– предоставяне на нови услуги в средата за обмен на класифицирана информация на НАТО, като обмен на защитени глас и видео, което от своя страна ще позволи пълноценно дистанционно участие в заседанията на комитетите и работните групи на НАТО; 
– осигуряване и навременно предоставяне на необходимата информация за своевременно реагиране при възникване на кризи от всякакъв характер.
Искам да подчертая, че амбициите относно способностите, които трябва да бъдат постигнати чрез националните ни проекти, също остават непроменени. Въвеждането на MPLS/IP технологията осигурява на военните формирования, до които на този етап има изградена такава привързаност, високоскоростни електронни и съобщителни услуги: глас, данни, видео и мултимедия с голяма устойчивост и достоверност, минимални изкривявания и коефициент на грешка. Също така това е важна крачка към интегриране на стационарната КИС със системите на други министерства и ведомства за изграждане на единна информационна среда.
Изграждането на комуникационните апаратни е изключително важно за участието на въоръжените сили в операции на територията на цялата страна. Това е решаващата стъпка за превъоръжаване на полевата комуникационна и информационна система с ново поколение цифрови радио- и радиорелейни комуникационни устройства, осигуряващи трафик за универсални услуги за предаване на данни в комуникационни мрежи с комутация на канали и пакети. С обновяването на телефонните централи ще се осигури придобиването на IP функционалност и ще се повиши надеждността при  управлението на формированията на Българската армия и структурите на Министерството на отбраната в ежедневната им дейност. Поради високия приоритет на тези проекти на този етап няма проблеми с финансирането им, но ако пандемията не бъде овладяна, е възможно да бъдат предприети действия за преструктурирането им.  
– Какво ще пожелаете на личния състав на КИС за празника на Свързочните войски, който традиционно се чества днес – 25 септември?
– Поздравявам всички специалисти по КИС и киберотбрана по случай празника на Свързочните войски и органите за информационно осигуряване и 142 години от създаването на първото свързочно подразделение. Проявявайки безспорни родолюбие, морал, упоритост, висок професионализъм и неподражаема целеустременост, комуникационните и информационните специалисти овладяват съвременните технологии – уникалната и взискателна интелектуално обоснована същност на нашето напрегнато настояще, в служба на Родината и в защита на славните български воинска храброст и чест. Приемете моите искрени пожелания за здраве, дълголетие, лично и семейно благополучие и смелост в преодоляването на бъдещите предизвикателства и изпитания!