Министерството на отбраната предлага промени в Закона за ветераните от войните

14.10.2020 г. Министерството на отбраната предлага промени в Закона за ветераните от войните

 Спирдон Спирдонов

 „Доброволците“ да се добавят в определението за „ветеран от войните“.  Така текстът от закона, който регламентира кой е ветеран от войната става: „Ветеран от войните е лице, което като военнослужещ или доброволец е взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на България.“

Да се предостави възможност и на ветераните от войните да ползват с предимство социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа по смисъла на Закона за социални услуги. Това са двете предложения, с които Министерството на отбраната предлага да се промени Законът за ветераните от войните на Република България.

В мотивите

е посочено, че промените в Закона за ветераните от войните на Република България /ЗВВРБ//изм. и доп., бр.105 от 30.12.2016г./, се обуславят от необходимостта да се преодолее различието в определението за „ветеран от войните“ между действащия закон и Правилника за прилагане на Закона за ветераните /ППЗВВ/, като с § 1 от проекта в чл. 3, ал. 1 от Закона за ветераните от войните се добавят „доброволците“ в определението за „ветеран от войните“, следвайки логиката на определението за ветерани по смисъла на Указ № 2066 за даване на добавка към пенсиите на ветераните от Отечествената война 1944 - 1945 г., (отменен 01.01.1999 г.), който е действал до приемането на Закона за ветераните от войните на Република България (обн., ДВ, бр. 152 от 22.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г.). По този начин, се посочва по-нататък, на т.нар. „доброволци“ се осигурява възможността безпрепятствено да упражняват правата по закона, тъй като те са били реални участници във войната.

На второ място, съгласно §21 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги се предоставя предимство на военноинвалиди и военнопострадали при ползването на социалните и интегрираните здравно-социални услуги за

резидентна грижа,

която категория лица е сходна на ветераните и съответно е нужно уеднаквяване на правата между тези две групи правоимащи лица. Във връзка с това  в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните на Република България в чл. 4 се предлага създаването на т. 7а, чрез която се предоставя възможност и на ветераните от войните да ползват с предимство социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа по смисъла на Закона за социални услуги.

Министерството на отбраната отчита, че е необходимо възможно най-скорошното прилагане на новите разпоредби, с оглед на затрудненията в здравословното състояние на ветераните, както и с цел да им се предостави по-бързо възможност за ползване с предимство на социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа.