Нова наредба определя допълнителния платен годишен отпуск за военнослужещи

29.10.2020 г. Нова наредба определя допълнителния платен годишен отпуск за военнослужещи

 Спирдон Спирдонов

Документът, който е в проект, регламентира условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Колко дни повече отпуск и за кого?

„За военнослужещите, служещи при специфични за здравето условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, се определя размер на допълнителния годишен отпуск, както следва:

1. летателен състав - командир на екипаж и помощник-командир на екипаж на самолети и вертолети, екипажи на подводници, водолази и водолазипарашутисти - от 5 до 14 работни дни;

2. на членове на екипажи от летателния състав (щурмани, бордни инженери, бордни техници, оператори, радисти, стюарди, стюардеси, авиофотографи, лекар-борден, медицинска сестра-бордна и други), плавателен състав на бойни кораби и парашутисти - от 5 до 12 работни дни;

3. плавателен състав от кораби и катери със спомагателно назначение, плаващи докове и работилници - от 5 до 9 работни дни;

4. военнослужещи, извън тези по т.1-3, служещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, посочени в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с ПМС № 267 от 2005 г. - от 5 до 8 работни дни.

Военнослужещите по ал. 1, т. 4 могат да ползват допълнителен платен годишен отпуск само при валидни протоколи от измерванията на факторите на работната среда, издадени от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) – ВМА и валидна оценка на риска.“

(Подбрности на https://www.mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20201029_Proekt_naredba_dop_otpusk.pdf)