Институтът по отбрана ще има повече от един заместник-директор

01.12.2020 г. Институтът по отбрана ще има повече от един заместник-директор

 Той ще получи и три нови функции. Една то тях е извършване на социологически изследвания и изследвания на човешкия фактор в интерес на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Спирдон Спирдонов

Това става ясно от проекта за изменения на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. Сега директорът има само един заместник. Предвижда се за в бъдеще  институтът да има заместник-директори без да се уточнява колко. Те могат да бъдат военнослужещи или цивилни служители.

В проекта, се посочва в мотивите към него, са включени нови разпоредби от Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане по отношение, реда за заемане на академични длъжности, правата и задълженията на академичния състав, както и реда за преминаване на лица от академична длъжност от друго висше училище или научна организация на същата академична длъжност в института и от чуждестранно висше училище или научна организация.

Три нови основни функции ще получи институтът след влизането в сила на промените на правилника. Те са „извършване на социологически изследвания и изследвания на човешкия фактор в интерес на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; извършване на стратегически изследвания в областта на науката и технологиите в интерес на сигурността и отбраната и разработване на програмни и технически средства и системи, на модели и прототипи, провеждане на курсове за обучение, на експерименти, учения, тренировки и др.“

Подробности на https://www.mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20201130_Proekt_Pravilnik_IO.pdf