Органите от Автоматизираната информационна система „Преслав” проведоха тренировка

03.12.2020 г. Органите от Автоматизираната информационна система „Преслав” проведоха тренировка

 Otbrana.com

Двудневна тренировка на специалистите по предупреждаване и докладване от Автоматизираната информационна система „Преслав” на Българската армия, под ръководството на Съвместното командване на силите приключи успешно днес, съобщават от СКС.

От пунктовете за постоянна дислокация бяха отработени действия на органите от Автоматизираната система по осигуряването на Съвместни сили, при преодоляване на последиците от използване на оръжия за масово унищожение и крупни промишлени аварии при подготовка, и провеждане на операция по защита на Република България, съгласно изискванията на STANAG 2103 - АTP–45 - (F)”.

Поради епидемиологичната обстановка в страната, тренировката се проведе в редуциран състав до 40 души от Центъра за наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и екологическа обстановка на СКС, Главния разчетно-информационен център на Сухопътните войски(ГРИЦ); ГРИЦ на Военноморските сили; Секция „Фактически, метеорологични и ЯХБ данни“ в Метеорологичен център на Военновъздушните сили и Разчетно – информационните групи (РИГ) на формированията от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и Съвместното командване на специалните операции.

През първия ден от тренировката бяха отработени действия на органите на АИС „Преслав” по изясняване и оценка на създадената ядрена обстановка, в следствие на нанесени въздействия с ядрено оръжие, действие на формированията за земно и въздушно радиационно и химическо разузнаване при провеждане на радиационно разузнаване и действията на отделенията за анализ и контрол при вземане на проби за радиологичен анализ от различни среди.

През втория ден формированията реагираха на 14 радиологични инциденти (аварии), 14 въздействия с химическо оръжие (Зарин, Зоман, Vx, Фосген и Табун) и химически инциденти (аварии), и 3 въздействия с биологично оръжие (Антракс и Ебола вирус). При изпълнението на занятията бяха тренирани действията на органите на АИС „Преслав” по изясняване и оценка на химическа, радиологична и биологична обстановка, създадена в следствие на нанесени химически въздействия и възникнали радиологични събития, действията на формированията за земно и въздушно РХР при провеждане на радиационно и химическо разузнаване, и действията на отделенията за анализ и контрол при вземане на проби за химически анализ от различни среди.

За изясняване на радиационната, химическа и биологическа обстановка в хода на тренировката се използваше и новата версия на софтуерния продукт CBRN Analysis.