Минаваме към централизирано ръководство на резерва на Въоръжените сили

28.12.2020 г. Минаваме към централизирано ръководство на резерва на Въоръжените сили

 Ако до четири години доброволният принцип не проработи, ще трябва да се въведе задължителна военна подготовка на българските граждани, е записано в проекта на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г.

Спирдон Спирдонов

Възприетият децентрализиран модел, осъществяван от различни структури в интегрираното Министерство на отбраната следва да се замени с централизация и изграждането на единна структура на стратегическо ниво, която да осъществява политиката, организацията, ръководството, координирането и контрола на целия процес, свързан с резерва на Въоръжените сили. Това се предвижда в проекта на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г.

Направен е изводът, че отмяната на задължителната военна служба и негативните демографски фактори водят до намаляване на резерва от български граждани с военна подготовка.

Наличният резерв непрекъснато застарява,

а следващите поколения остават без начална и специална военна подготовка, необходима за зачисляване на военен отчет. Всичко това налага преосмисляне и трансформаация на планирането и ръководството на резерва на Въоръжените сили и на мобилизацията на резервистите.

Доброволна или задължителна военна подготовка?

Вече бяха направени промени в законовата уредба, насочени към подобряване на условията за получаване на военна подготовка на българските граждани на доброволен принцип. В проекта на програмата, обаче се посочва, че ако в рамките на един планиращ цикъл (4 години) този подход не даде търсените резултати за окомплектоване на военновременните формирования със запасни, ще се наложи да се търси широка обществена подкрепа за въвеждане на задължителна военна подготовка.

Резервът на Въоръжените сили ще продължи да се състои от доброволен резерв и запас.

Доброволният резерв на Въоръжените сили е част от мирно/военновременните структури, се уточнява в програмата. Следва, обаче, предупреждението, че неокомплектован или неподготвен доброволен резерв поставя под въпрос способностите на военните формирования.  Числеността на доброволния резерв на Въоръжените сили няма да се променя и остава 3000 души резервисти. Необходимостта за увеличаване на мобилизационните способности на войските и за формиране на възложените им военновременните формирования, е записано в документа, ще се постигне за сметка на преразпределение на доброволния резерв, с което се постига икономия на финансови средства. Запасът на Въоръжените сили е съставен от запасни и техника-запас, които окомплектоват военновременните формирования съгласно Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България. Чрез регламентиране на учебно-мобилизационни мероприятия с промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България е необходимо ще се търсят алтернативни подходи за подготовка на запаса.

Предвижда се усъвършенстване на системата за привличане, селектиране и подбор на кандидатите за доброволния резерв . За издигане нивото на професионалния подбор и военната подготовка ще се ангажират командирите и щабовете, Централното военно окръжие и неговите структури, както и военно учебните заведения и учебни центрове. Приоритет ще бъде преразглеждането на длъжностите във формированията от Въоръжените сили от доброволния резерв, техните функции и задачи.