„Програма – 2032“: Само Единен център в НВУ „В. Левски“ ще провежда конкурсите за войнишки длъжности

02.01.2021 г. „Програма – 2032“: Само Единен център в НВУ „В. Левски“ ще провежда конкурсите за войнишки длъжности

 Ще се намали срокът за обучение във Военна академия. Замисля се създаването на  възможност за разкриване на специалности в средното образование, насочени към военното дело. Ше разработват нов кадрови модел, включително за ускорено кариерно развитие на военнослужещите.

Спирдон Спирдонов

Предстои в Националния военен университет да се създаде Единен център за начална военна подготовка, в който да се провеждат конкурсите за приемане на военна служба и непосредствено обучение на военнослужещите по начална военна подготовка.

Това предвижда в средносрочен план проектът на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г. В документа се предлагат решения, продиктувани от необходимостта за преодоляване на съществуващия сериозен проблем с незаетите длъжности във формированията. В по-скоро време предстои да се въведе

централизирано провеждане на конкурси

за съответния вид въоръжена сила. Анализът, обаче, е показал,че най-голяма ефективност при провеждането на конкурси за войнишки длъжности ще се постигне със създаване на Единен център, в който да се провежда началната подготовка на приетите на военна служба.

Като сериозно предизвикателство се определя и демографското развитие у нас. Дългосрочната прогноза показвала, че недостигът на работна ръка в Република България ще се задълбочава, което ще се окаже още една бариера пред системата за подбор, набиране и развитие на кадрите.

Интересни промени са замислени и в сферата на военното образование

Например, срокът за обучение на офицери във Военна академия „Г. С. Раковски“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ в редовна форма ще се намали на една учебна година. Това е логично, като с има предвид дефицитът от офицерски кадри. Предвижда се промяна на политиката по доходите, с цел стимулиране и задържане на научно-преподавателския състав. Подготовката на сержантския състав ще се приведе в съответствие с държавните образователни стандарти чрез преминаване на обучението само в Професионален сержантски колеж (ПСК). Ще се предприемат действия за провеждане на индивидуалната подготовка на войнишкия състав в учебни центрове и в ПСК към висшите военни училища

Като

революционно намерение

можем да определим създаването на  възможност за разкриване на специалности в средното образование, насочени към военното дело. Във връзка с това се предвижда разработване на съвместни проекти между висшите военни училища и професионалните гимназии.

В документа е възприет подходът за учене през целия период на военната служба. Целта е хората в отбраната да са адекватни на динамично променящата се среда, развитието на технологиите

и военното дело. Във връзка с това ще се създаде „пътна карта“ за индивидуална подготовка, пряко свързана с моделите на кариерно развитие на офицерите, сержантите и войниците.

Нов кадрови модел

В средносрочен план програмата предвижда първо да се разработи кадрови модел с ясно разграничени етапи на кариерно развитие, основаващи се на придобитите образование и квалификация. И второ -кадрови модел за ускорено кариерно развитие на военнослужещите. Така военнослужещият ще има ясно очертани етапи от кариерното си развитие, обвързани с придобитото образование и последователност на базата на допълнителна или повишена квалификация.

За реализиране на замисъла ще се въведе Система за управление и усъвършенстване на личните качества, която да може да прави анализ и оценка на възможностите на офицерите, да открива техния потенциал, да ги поощрява да усъвършенстват интелектуалните си възможности, и да ги развива на отговорни длъжности.

Всички тези намерения, очевидно са продиктувани от състоянието на хората във Въоръжените сили, като численост, подготовка и социален статус. Още повече, че проектът предвижда през 2032 г. Въоръжените ни сили да наброяват не по-малко от 43 хиляди души.