За постигане на минимални военни способности до 2032 г. са необходими над 36 млрд. лв.

05.01.2021 г. За постигане на минимални военни способности до 2032 г. са необходими над 36 млрд. лв.

 Спирдон Спирдонов

Зададената финансова рамка за периода до 2032 г., основаваща се на ангажимента разходите за отбрана да нараснат на 2% от БВП, обаче, осигурява попълването само на 25% от финансовия ресурс за минимално необходимите военни способности. Тази констатация прави проектът на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г. Това налага тяхното

приоритизиране до ключово важните за изпълнение на задачите

по трите мисии, както и свързаното с това нарастване на числеността на Въоръжените сили – не по-малко от 43 000 души, включително 3000 в доброволния резерв. Дългосрочният период на планиране (до 2032 г.) налага отбранителните способности да се придобиват на два етапа – от 2021 г. до 2026 г., и от 2027 г. до 2032 г., като за всеки етап се разработят съответните планове за развитие на Въоръжените сили, се посочва още в документа.

В проекта на Програма – 2032 за

първи път се прилага такова дългосрочно планиране.

Аргументът на Министерството на отбраната е, че не е реалистично формулираните минимални военни способности да бъдат постигнати в пълния им списък в краткосрочен план. „Формулираните минимални военни способности в пълния им списък не е реалистично да бъдат постигнати в краткосрочен план, тъй като за изпълнението им са необходими огромни финансови средства от над 36 милиарда лева, което е невъзможно да бъде осигурено от държавния бюджет в краткосрочен период“, е записано в проекта.

За да бъде осигурена възможността за финансиране от държавния бюджет,

разчетите по Програма - 2032

са направени само по списък от 38 приоритетни минимално необходими военни способности. Минималните военни изисквания към Въоръжените сили, се посочва в документа, налагат ускоряване на превъоръжаването/модернизацията за постигане на оперативна съвместимост и повишаване на ефикасността на разходваните ресурси за отбрана.

Какви способности ще се развиват?

Отговорът в проекта е следният: „Ще се развиват способности за адекватен отговор на рисковете и заплахите от използването на нововъзникващи технологии с възможно негативно влияние върху отбраната и сигурността на страната. Акцентът ще е върху способностите за киберотбрана и изграждането на устойчивост на системата за командване и управление и системите за добиване, анализ и разпространение на информация“.