Променят изискванията за назначаване на директор на Служба „Военна полиция“

25.01.2021 г. Променят изискванията за назначаване на директор на Служба „Военна полиция“

 Това се прави от една страна за по-добър избор на директор на Службата, а от друга – да има възможност да бъдат назначавани  офицери с висши военни звания и военно звание „полковник“ от Министерството на отбраната, структурите пряко подчинени на министъра на отбраната и Българската армия, отговарящи на останалите изисквания за заемане на длъжността, се посочва в мотивите към проекта на постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за военната полиция.

Спирдон Спирдонов

Ако правителството подкрепи проекта за изменение на Правилника за прилагане на Закон за военната полиция, който е в процес на обществено обсъждане, във връзка с изискванията за назначаване на директор на Служба „Военна полиция“

ще влезе в действие следната разпоредба:

„За директор на Службата се назначава военнослужещ, който притежава не по-малко от 10-годишен професионален опит в системата за защита на националната сигурност или въоръжените сили и отговаря на останалите изисквания за заемане на длъжността, определени съгласно действащото законодателство, утвърдените от министъра на отбраната длъжностни разписания и длъжностната характеристика.“

Сега действащата разпоредба е

„За директор на Службата се назначава военнослужещ, който притежава не по-малко от 10-годишен професионален опит в службите за сигурност и/или в службите за обществен ред и отговаря на останалите изисквания за заемане на длъжността, определени съгласно действащото законодателство, утвърдените от министъра на отбраната длъжностни разписания и длъжностната характеристика“. Т.е., според новото предложение, изискуeмият 10-годишен професионален опит следва да е натрупан в системата за защита на националната сигурност или въоръжените сили, а не само в службите за сигурност и/или в службите за обществен ред.

Според Министерството на отбраната с промяната на правилника се

постигат две основни цели:

„Синхронизиране на изискванията за директор на Служба „Военна полиция“ с тези за директора на Служба „Военно разузнаване“. Създаване на възможност за офицерите от Министерството на отбраната, от структурите пряко подчинени на министъра на отбраната и Българската армия да участват при избор за длъжността „Директор на Служба „Военна полиция“.

Срокът за обществено обсъждане е 14-дневен.

След влизането в сила на промяната на правилника ще последва предложение от правителството до президента за издаване на указ за назначаване на директор на Служба „Военна полиция“ на мястото на освободения бригаден генерал Борислав Сертов, който ще бъде новият ни военен аташе в Москва. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов вече имаше възможност да каже пред журнилисти, че  за директор ще предложи „кадрови военен, бригаден генерал и човек с опит“.