През 2020 година с близо милион лева МО подпомага нуждаещи си

29.01.2021 г. През 2020 година с близо милион лева МО подпомага нуждаещи си

 Спирдон Спирдонов

Изминалата година показва, че възстановяването на социалната дирекция в Министерството на отбраната (МО) не е било грешка. Празникът й е на 1 февруари, но да видим равносметката на седмата от новото начало, т.е. 2020 г.

Проблемите са ясни. Пандемията от COVID-19 колкото затруднява контактите, толкова и дава шанс за конкретна социална политика. Впрочем, дирекцията разпростира своята дейност върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, жилища на военнослужещите и цивилните служители, социалното сътрудничество, материалното подпомагане, спортно-състезателната дейност, психологическия климат, мотивацията и адаптацията, наградната система, взаимодействието с неправителствените организации, военните паметници, историческите годишнини и т.н. До, и така нататък, защото има още индивидуална работа с освобождаваните военнослужещи . В този аспект е сътрудничеството с институции, организации и работодатели за осигуряване трудова заетост на тези, които свалят пагоните и минават в цивилната сфера. И още – защита  правата на човека и равнопоставеността на жените и мъжете. Затова и равносметката на директора на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ в МО Иво Антонов е доста разнообразна. Но да видим нещо от нея.

Материално подпомагане

През 2020 г. са  проведени 10 заседания на Комисията по материално подпомагане, на които са  разгледани 1869 молби за отпускане на материална помощ. 1743 от тях са удовлетворени, 51 са получили отказ, а 75 са върнати за допълнително анкетно проучване.  С еднократни помощи за посрещане на разходите при болест, смърт, злополука и др. са подпомогнати 634 военноинвалиди със 144 120 лв.;  78 пенсионирани военнослужещи  с 25 960 лв.; 296 кадрови  военнослужещи с 318 900 лв.; 102 цивилни служители  със 125 990 лв., 19 обучаващи се във висши военни училища с 5 300 лв., 126 ветерани със 17 300 лв.,  355 военнопострадали с еднократни помощи в размер на 59 130 лв., 130 военнопострадали с еднократни целеви помощи за погребения  в размер на 37 459 лв. и трима участници в мисии с  3200. Общият размер на отпуснатите еднократни помощи през годината е 737 359 лв. За Коледните и Новогодишните празници допълнително еднократно са подпомогнати 9 деца на военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба с 4500 лв. - по 500 лв. за всяко от тях. Както и 219 военноинвалиди с трайно намалена работоспособност по 150 лв. и 821 родители и на преживял съпруг (съпруга) на български граждани, загинали при или по повод изпълнение на военната служба по 100 лв., което възлиза на 114 950 лв. Така общият размер на  отпуснатите помощи  надхвърля 850 хил.лв.    

Заедно с военно-патриотичните съюзи

Традиционна е разгърнатата съвместна дейност с военно-патриотичните организации, която се изразява и в конкретно финансово осигуряване от страна на Министерството на отбраната.  

През 2019 г., например, са подпомогнати 7 военно- патриотични съюзи с финансови средства на обща стойност 74 480 лв., през миналата техният брой е нараснал на 10, аа общата сума е 77 762 лв. Става дума за конкретни инициативи  в интерес на военно-патриотичното възпитание.   Асоциацията на Сухопътните войски на България е подпомогната за разработване и отпечатване на представително издание „Сухопътните войски на България вчера и днес“. Съюзът на ветераните от войните на България (СВВБ) -  за издаване на специален брой на в. „Българско войнство“, посветен на 75 г. от участието на Българската армия в Заключителния етап на Втората световна война, за военно-патриотичен календар, за книги със спомени на ветерани от Втората световна война и за изработване и поставяне на паметна плоча в района на Лъвов мост – София, посветена на посрещането на Първа българска армия от фронта на 17 юни 1945 г. Съюзът на военноинвалидните кооперации в България - за подпомагане на издаването на в. „Военноинвалид“, за финансиране на изграждането на Военно-исторически парк „Кръстец“ и изработване на камбаната на с. Слишовци. Регионалнят клон „34-ти пехотен Троянски полк“ на НД „Традиция“  - за организиране и провеждане на военно-исторически възстановки по повод 180 години от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на Бузлуджа и Шипка.  Клуб за военноисторически реконструкции „Братя по оръжие“ - за провеждане на военно-историческа възстановка на тема: „Нишка настъпателна операция през  октомври 1944 г.“ на полигон Беляковец край гр. В. Търново, съвместно с НВУ „В. Левски“. Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ -  за ушиване на гвардейски младежки униформи, необходими за създаването на два младежки гвардейски отряда. Сдружение Българска авиационна асоциация - за изготвяне на авиационен календар. Сдружение „14-ти пех. Македонски полк“ - за военноисторическа възстановка на тема „Петрички инцидент 1925 г.“. Сдружение на жените военнослужещи  - за реализиране на Проект за литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков“.  Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите  - за изработване на мемориален плакет на организацията по повод 105 години от учредяването и 30 години от възстановяването на съюза.

Министерството на отбраната, уточняват от дирекцията, според възможностите си, подкрепя и дейността на специализирани младежки формирования, каквито са Специализирания ученически батальон „Васил Левски“ в градовете Стрелча и Панагюрище, както и на Сдружение „Младежки гвардейски отряди“. Внимание получават и  и всички инициативи на различни клубове за военноисторически реконструкции, които пресъздават най-славните страници от българската военна история и въздействат изключително емоционално на младото поколение българи.

През годината са открити паметник на полк. Стефан Илиев в Белоградчик, паметни плочи с имената на загиналите във Втората световна война добруджанци в Добрич, паметник на загиналите във войните от с. Гигинци, община Брезник и паметник в с. Твърдица, община Тараклия, Р. Молдова, на загиналите българи през Първата световна война. Проведени са преговори с община Кратово, Република Северна Македония, за изграждането на мемориал, посветен на загиналите български военнослужещи по време на Страцино-Кумановската настъпателна операция на Българската армия от октомври 1944 г. Дейностите в тази насока са временно преустановени поради усложнената епидемиологична обстановка.

След армията поглед към бизнеса

Прави впечатление, че освободените военнослужещи проявяват най-голям интерес към курсовете с бизнес и икономическа насоченост. Дирекцията координира дейностите по социалната адаптация. В информационните беседи са участваи 6511 военнослужещи. Предвид драстичната промяна на пазара на труда, свързана с въведеното извънредно положение в страната и противоепидемични мерки за неразпространение на COVID-19, правоимащите военнослужещи се насочват към избор на квалификационни курсове, съобразно с търсенето на човешки ресурси от бизнес организациите. През 2020 г.  52 военнослужещи, освободени от военна служба, са завършили курсове за преквалификация.  Най-голям е интересът към курсовете с икономическа и бизнес насоченост, следвани от професионално обучение по разнородни професии, адекватни на търсенето на човешки ресурси по региони (готвач; масажист; монтажник на ВиК мрежи; монтажник на климатична, вентилационна и хладилна техника; електромонтьор и др.) и чуждоезикови курсове. Общият брой на регистрираните военнослужещи за участие в дейностите по адаптация за годината е 56, като посещенията във военните окръжия са 70.

Коронавирусът не спря спортната дейност в армията  

През годината са проведени 7 държавни военни шампионата по военен многобой, тактическа стрелба, ориентиране, дуелна и щафетна стрелба, волейбол и футбол. Към тях можем да прибавим Столичния военен спортен фестивал и Осмомартенския турнир по стрелба с пистолет. Участвали са 13 отбора и над 1100 военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. За първи път се проведе шампионат по тактическа стрелба. Във връзка с концепцията за въвеждане на шампионат по военен петобой, към военния трибой е въведена четвърта дисциплина „плуване с препятствия“. Спортната дейност в Министерството на отбраната се подпомага и от Националната военна спортна федерация. Тя организира седем държавни военни първенства по основни видове спорт като лека атлетика, плуване, планинско бягане, футбол и тенис. В тях са участвали 28 войскови спортни клуба (ВСК) с над 10 000 члена, служещи във военните формирования.

Седем години дирекцията защитва своята необходимост.  Очевидно е, че социалната политика ще повишава ролята си в сферата на отбраната. Впрочем тази прогноза се потвърждава и от проекта на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г., включително и с решението тяхната численост да бъде не по-малко от 43 хиляди. 

(Информацията е публикувана във в. „Българска армия“, 29.01.2021 г.)