Не звучи ли абсурдно отбраната и сигурността да бъдат дадени на концесия?

02.02.2021 г. Не звучи ли абсурдно отбраната и сигурността да бъдат дадени на концесия?

 Внесените промени на Закона за концесиите будят сериозна тревога за сигурността на държавата ни, смята бригаден генерал от запаса Кольо Милев, народен представител, член на Комисията по отбрана и на Съюза на офицерите и сержаните от запаса и резерва.

Спирдон Спирдонов

-          Г-н генерал, законодателят е на път да въведе и концесия в областта на отбраната и сигурността? Как приемате този опит, като човек, който е служил десетки години във Въоръжените сили и като командир е носил отговорност за повереното му въоръжение, имоти и имущество?

-          Да, в парламента е внесен такъв законопроект от правителството, който цели да промени Закона за концесиите. Точно този проблем създава не само притеснение, но и тревога, от гледна точка на отбраната и изобщо на защитата на националната ни сигурност.

-          За какво по-конкретно става въпрос?

-          Ако се приеме, законът ще даде право да се прилага концесия и в областите на отбраната и сигурността. Визирани са следните дейности: „доставка на оборудване, което е специално проектирано или адаптирано за военни цели и е предназначено за използване като оръжие, боеприпаси или материал с военно предназначение, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за такова оборудване, наричано по-нататък „военно оборудване“; доставка на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за такова оборудване; строителство и услуги, пряко свързани с оборудване за всеки и всички елементи от жизнения цикъл на оборудването, който включва възможните последващи стадии, като научноизследователски и развоен, промишлена разработка, производство, поправка, модернизация, изменение, поддръжка, логистика, обучение, изпитване, извеждане от употреба и обезвреждане; строителство и услуги за специфични военни цели или за чувствително строителство или за чувствителни услуги“. Нека хората сами да преценят сериозността на проблема, който поставяме и тези предложения не са ли абсурдни.

-          В какво се състои абсурдността на едно такова изменение на закона?

-          Питам, например, как точно ще се концесионират оръжие, боеприпаси и военно оборудване. Това не звучи ли абсурдно?  Доставките на техника, оръжие, боеприпаси и друго военно оборудване са регламентирани в Закона за обществените поръчки. Не възниква ли въпросът, че с тези промени ще се заобиколи този закон?  Знае се, че концесия означава право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец – концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера и според предмета си може да бъде: концесия за строителство, за услуги и за добив. Може ли някой да обясни как оръжие и боеприпаси, военна техника и специални средства ще се използват от армията и специалните служби от концидента? Оръжията и боеприпасите са индивидуални средства и именно в това се състои противоречието между предложените промени и реалността. Не отиваме ли на пълен абсурд, т.е.  с тези промени да се даде на концесия отбраната на страната и нейната сигурност? Нима това е допустимо от гледна точка на интересите на държавата?

-          Все пак няма ли нещо полезно в предложението?

-          Не, дори отдаването на концесия на строителството и на имоти също не е приемливо. Ще дам един пример. Министерството на отбраната сключва договор за концесия – строеж на военно летище със съответното оборудване. Как ще бъде реализирано това частно-публично партньорство, съгласно Закона за концесиите? Вариант едно – някой частен инвеститор да го построи и да го ползва съвместно с Министерството на отбраната. Това съвместимо ли е с със сигурността, със закона за защита на класифицираната информация? Този частен инвеститор ще знае не само броя и вида на базираната военна летателна техника, но и всичко свързано с нея, подготовка, обучение, ремонти и т. н. Вариант две – някой частен инвеститор строи военно летище, но не може да го ползва, тъй като различните закони имат изисквания, на които той не може да отговори. И кой ще сключи концесионен договор за това? Има предложени промени, които не налагат даване на концесия, защото тези дейности могат да се изпълняват по силата на сега действащи нормативни документи.

-          Вносителите, обаче се мотивират с изчистване на някои неясноти в Закона за концесиите.

-          Не знам за какви неясноти става дума. Част от това, което се забранява и е свързано с отбраната и сигурността и е част от приложение 4 на действащия закон с проектопромените вече се разрешава. Мотивите, които обясняват, че това се прави с цел да се изчисти убеждението, че този закон може да се прилага и в области на отбраната и сигурността, са само блъф. Хора, които искрено мислят за отбраната и сигурността, не биха подкрепили такива промени.