Контраадмирал Кирил Михайлов: Разкроят на стоманата на първия нов кораб е в началото на 2022 г.

06.02.2021 г. Контраадмирал Кирил Михайлов: Разкроят на стоманата на първия нов кораб е в началото на 2022 г.

 През 2021 г. предстоят докови ремонти на фрегатите „Дръзки” и „Верни”, казва командирът на Военноморските сили в интервю на Андрей Рангелов за в. Българска армия.

Otbrana.com

– Г-н контраадмирал, какви са първите задачи, които Военноморските сили се заеха да решават от началото на 2021 г.?

– При строго спазване на противоепидемичните мерки личният състав от ВМС започна подготовката си още от първите седмици на 2021 г. Екипажите на корабите започнаха подготовка, а някои от тях вече сдадоха първите единични курсови задачи. Провежда се и летателна подготовка с вертолети Dauphin и Panther. Военните водолази осигуриха безопасността по време на честването на Богоявление. Една от първите задачи през годината е завършване на процеса на планиране на участието на фрегата „Смели” в Постоянната военноморска група на НАТО през март, както и участието на базов миночистач „Прибой” и минен ловец „Цибър” в Постоянната противоминна група на НАТО през февруари и март. Продължава и участието на офицери от ВМС в походните щабове на тези групи. По този начин ВМС дават своя принос към съюзническите ангажименти на Република България, повишават способностите си и демонстрират своята съпричастност към морската сигурност и безопасност. Надявам се участията в постоянните групи да бъдат все така успешно и високо оценени от съюзните командвания. ВМС взеха активно участие в разработването на „План за развитие на Въоръжените сили 2026”. В него ще бъдат определени основните способности, които ВМС ще поддържат и изграждат до 2026 г. – придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби, подмяна на част от противоминните кораби, които са на въоръжение в момента, придобиване на подводница и ракетни катери. В момента тече процес на планиране на способностите за отбрана в НАТО. Експерти от ВМС участват активно в разработването на новия пакет „Цели за способности 2021”. По този начин ще отговорим на изискванията на НАТО към отбранителните способности на България, в частност на ВМС.

– Кога започва плавателната кампания през годината? В кои основни учения, операции, мисии и активации ще участва флотът през годината?

– ВМС водят не само плавателна кампания, но и полети с авиационни средства, както и използване на сухоземни транспортни средства и брегова техника. Плаванията на корабите, полетите на вертолетите и дейността в бреговите формирования от състава на ВМС започнаха от първите дни на годината. От февруари започва провеждането на тактически учения на единичния кораб (ТУЕК). От 25 февруари започва участието на базов миночистач „Прибой” в състава на Втората постоянна противоминна група на НАТО SNMCMG 2. За период от 21 дни групата ще проведе учения на море и ще посети пристанищата на две страни от черноморския регион. През 2021 г. най-мащабните учения във ВМС ще са националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2021” и тактическо учение на фбск-ВМС „Черно море 2021”. ВМС ще вземат участие в съвместните учения „Шабла 2021” и национално тристепенно КЩУ „Есен 21”. През 2021 г. ВМС ще участват в следните международни учения:

* учението на НАТO NOBLE JUMP 21;

* съвместното българско-румънско противоминно учение BGR-RO MCM LIVEX POSEIDON в Румъния;vms

* учението на ВМС на Румъния SEA SHIELD;

* противоподводно учение на НАТО DYINAMIC MANTA;

* военноморско учение на НАТО DYNAMIC MARINER 2021”;

* учението на противоминните сили на Гърция ARIADNE;

* учението на ВМС на Гърция NIRIIS;

vms* учението на ВМС на Италия MARE APERTO 21.2;

* учението на ВМС на Украйна и ВМС на САЩ SЕА BREEZE;

 * учението на ВМС на Турция KURTARAN;

 * противоминното учение на ВМС на Турция NUSRET.

Командването на ВМС планира да продължи тенденцията, създадена през последните години, усилвайки участието в мисии и операции на НАТО както в Черно море, така и извън него, демонстрирайки по този начин своята солидарност и ангажираност като лоялен и надежден партньор. През 2021 г. ВМС планират участие в операции и мисии на НАТО и ЕС, както следва:

* операцията на НАТО за морска сигурност SEA GUARDIAN в Средиземно море с фрегата;

* в Постоянната корабна група на НАТО SNMG 2 по два пъти с фрегата и с двама офицери в щаба на групата;

* в Постоянната корабна група на НАТО SNMCMG 2 – три пъти с противоминен кораб и с един офицер в щаба.

* във военноморските операции на ЕС ATALANTA и EUNAVFORMED / Op IRINI с офицери.

– След като през миналата година беше подписан договорът за придобиване на два нови патрулни кораба, кога ще стартира реалното им изграждане?vms

– Договорът между Министерството на отбраната и търговско дружество FR. LURSSEN WERFT GmbH & Co. KG с предмет „Придобиване на многонационален модулен патрулен кораб”, беше сключен на 12.11.2020 г. Извършено беше първо авансово плащане в размер на 21 млн. лв. през декември, с което беше дадено начало на дейностите по договора. Предстои второ авансово плащане в размер на 150 млн. лв. Дейностите по договора се извършват съгласно „План за реализация на проекта”. Към настоящия момент се намираме във фаза „Проектиране” на корабите и подготовка на договори от страна на FR. LURSSEN WERFT GmbH & Co. KG с нейните подизпълнители и доставчици на оборудване. Залагането на кила на първия кораб е планирано за средата на 2022 г., но реално строежът на първия кораб ще стартира в началото на следващата година с началото на разкроя на стоманата. Двата кораба следва да бъдат получени от ВМС на България, съответно до края на третото тримесечие на 2025 г. и средата на 2026 г., окомплектовани с корабни и брегови комплекти запасни инструменти и принадлежности. Договорът предвижда обучение, което да завърши с приемането на първия кораб както на екипажите, така и на инженерно-технически състав от МО.

– Какви ремонтни и модернизационни дейности предстоят  по фрегатите клас Е-71?

– Към настоящия момент фрегатите клас Е-71 са корабите с най-много участия в международни мисии и операции за по-продължително време. До въвеждането в експлоатация на новите патрулни кораби, които ВМС ще придобият, тяхната натовареност в това отношение ще остане висока, което налага необходимостта от по-чести ремонти с цел възстановяване и поддържане на техническото им състояние и запазване на способностите им за изпълнение на задачи. През 2021 г. предстои да бъдат извършени докови ремонти на фрегатите „Дръзки” и „Верни” по договори, сключени през 2020 г. Предвижда се ремонтът на фрегата „Дръзки” да завърши през юли, а на фрегата „Верни” към края на годината. След завършване на ремонтите корабите ще започнат да изпълняват поставените им задачи, включително в международни мисии и операции. В средносрочен и дългосрочен план е предвидено да се реализира проектът за модернизация на фрегатите, разчетен да бъде изпълнен за 5 години. В обхвата на проекта са включени дейности по възстановяване, поддържане и подобряване на техническите параметри на оръжейните системи, комуникационно-информационните системи и на корабните радиолокационни станции.

 – Какво е кадровото състояние на ВМС в момента? Има ли некомплект?

– Въпреки съществуващата непрекъсната динамика по отношение на попълването с личен състав констатираната положителна тенденция за намаляване на некомплекта на длъжностите за военнослужещи се запази. Сравнителният анализ на окомплектоването с длъжности за военнослужещи показва, че спрямо 2019 г. некомплектът във ВМС към края на 2020 г. е намалял с около 2,6%. Нормативната база към настоящия момент не предоставя механизъм, осигуряващ 100% окомплектоване. Практически основанието за разкриване на процедура за окомплектоване изисква наличие на вакантни длъжности. Така че некомплект има, но целта на ВМС е той да се поддържа на възможно най-ниски нива. Политиката на МО по отношение на доходите на военнослужещите, рекламната кампания „Бъди войник”, както и редица други дейности и мероприятия, провеждани с цел популяризиране на дейността на Военноморските сили, подпомагат усилията в този аспект. Основен механизъм за справяне с некомплекта по отношение на матроските длъжности са конкурсите. Към настоящия момент е в ход конкурсна процедура, обявена със Заповед № ОХ-904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната. Същата предвижда окомплектоване на 30 вакантни длъжности от 3 военни формирования от ВМС, като 18 от длъжностите са за доокомплектоване на минните ловци. В информацията, представена от структурите на Централно военно окръжие, броят на регистрираните кандидати е 186, което показва съотношение 6,2 кандидати за едно място. Това дава увереност за окомплектоване близо 90 % на обявените вакантни длъжности, като се отчита спецификата на завишените изисквания за някои от длъжностите. През 2021 г. се предвижда провеждането и на втори конкурс. Паралелно с окомплектоването на матроските длъжности се работи и по попълването на длъжностите за останалите категории. Разбираемо, предвид необходимия по-продължителен период на обучение най-ниски са темповете на окомплектоване на длъжностите за офицери. Завишените заявки на броя обучаеми във ВВМУ и НВУ гарантират справяне с некомплекта с офицери в следващите няколко години. Процесът ще бъде подпомогнат и с даване на възможност на военнослужещи за обучение в едногодишен курс за придобиване на професионална квалификация по „Военно дело”. Към настоящия момент най-добро е състоянието с окомплектоването на останалите две категории военнослужещи – офицерските кандидати и старшините. Същите осигуряват кадровото развитие на матроския състав и могат да се разгледат като функция на окомплектоване на категорията „матроси”. Осигуряване на високи нива на окомплектоване на матросите гарантира възможността за поддържане на добро ниво окомплектоването и на другите две категории. ВМС са в недокомплект, както и в другите Въоръжени сили. Затова военното ведомство е принудено да предприеме някои стъпки, за да привлече младите хора в армията. Изключително важен стимул е и възможността да се служи и усвояват съвременни техника и въоръжение, въвеждането на иновации. Всичко това е предпоставка за стабилна и дългосрочна кариера във военноморското дело.

– Вие сте родом от София. Какво ви доведе от 500 км на морския бряг, за да се посветите на военноморската професия? В тази връзка – какви са най-подходящите стимули и институционални действия днес, за да може повече млади хора от вътрешността на страната да бъдат привличани на служба във флота?

– Вярно е че съм роден в София, но от шестгодишен живея във Варна и по-голямата част от съзнателния ми живот е преминала покрай морето. Морето и корабите винаги са били част от живота ми и ако изборът на родителите ми ме е довел от София във Варна, то моят личен избор беше да остана и да свържа живота си с военния флот. Имаше един кратък период, в края на гимназията, през който се колебаех по кой път да тръгна – към авиацията и летенето или към флота и корабите, но това, че бях твърде висок за летец само потвърди избора, който вътрешно вече бях направил – морето и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Мисля, че съм направил правилния избор. Днес трудностите пред младите хора, решили да дойдат от вътрешността на страната до морето и да станат част от Военноморските сили са преди всичко от битов характер. Варна и Бургас, където са основните формирования на ВМС, са градове с относително висок стандарт на живот. Това се отразява на разходите за наемане на жилище, транспорт и издръжка. За семействата проблем представлява и намирането на детска ясла и детска градина за децата, което дава отражение върху възможността за работа на другия съпруг. Запазването на последователната политика за увеличаване на доходите на военнослужещите, водена от Министерството на отбраната през последните няколко години, е най-значимата и ефективна мярка за подобряване на статута на военнослужещите и респективно за привличане на младите хора към военната професия като цяло. Намеренията на МО за строителство на нови жилища и детски градини чрез отстъпване на право за строеж върху собствени терени ще допринесе за решаването на острите жилищни нужди и ще улесни мобилността на военнослужещите. Наличието на възможности за настаняване в служебни жилища ще привлече и повече кандидати за служба във ВМС.

2020: Военните моряци изпълниха задачите си отлично

След извършения анализ на подготовката на ВМС през 2020 г. смело мога да заявя, че военните моряци са изпълнили всички поставени задачи с отлични резултати, каза контраадмирал Михайлов. „Проведоха се учението „Бриз 2020”, в което взеха участие 9 страни, тактическото учение на флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС „Черно море 2020”. Изключително важно за нас бе изпълнението на експериментална практическа ракетна стрелба с боен пуск на ПБРК „Рубеж Э”. Извън състава на декларираните сили фрегата „Смели” взе участие във втората постоянна корабна група на НАТО (SNMG2) и в операцията по морска сигурност SEA GUARDIAN. По този начин ВМС успяха да изпълнят поетите ангажименти към коалиционните партньори, за което свидетелстват и отзивите, получени от командира на SNMG2”, изтъкна командирът на ВМС.

Той напомни, че 2020 г. беше много динамична и непредвидима за цялата страна. „В това число Въоръжените сили и в частност Военноморските сили не останаха изолирани от създалата се епидемична обстановка. Това доведе до намаляване на обема на колективната подготовка под формата на учебно-методически сборове по обща (общовойскова) и специална подготовка, както и провеждане на сборове, занятия, тренировки, изпити и проверки на подготовката”, сподели контраадмирал Михайлов. Въпреки това резултатите от проведените мероприятия показват, че формированията от състава на ВМС са в състояние да изпълняват поставените им задачи, заяви той. „Участието на ВМС с кораби и личен състав в мисии и операции на Алианса допринесе за поддържане и изграждане на способности за изпълнение на произтичащите от мисиите на Въоръжените сили задачи и участие в целия спектър от мисии в системата на колективна отбрана на НАТО. Общата оценка за участието на ВМС в мисии зад граница в подкрепа на международния мир и сигурност е висока. Потвърди се завоюваният авторитет пред партньорите от НАТО и ЕС”, обобщи командирът на ВМС.